на головну
укррусангл

Положення про ректорат

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НУЦЗ України
від 12.09.2016 № 175

 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про ректорат Національного університету цивільного захисту України
 
1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.         Ректорат Національного університету цивільного захисту України (далі – ректорат) є постійно діючим колегіальним органом, який здійснює, в межах передбачених Статутом університету та цим Положенням оперативне керівництво навчальним закладом, з метою організації виконання Конституції та чинних законів України, підзаконних нормативно-правових актів, а також рішень Вченої ради університету та своїх власних.
1.2.         Ректорат очолює ректор університету, а за його відсутності – перший проректор.
1.3.         До складу ректорату входять ректор та проректори університету – постійні члени ректорату. В роботі ректорату беруть участь керівники структурних підрозділів університету – учасники ректорату за запрошенням, персональний склад яких затверджується напередодні засідання ректорату.
 
2.   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕКТОРАТУ
2.1.         Вирішення поточних питань навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та соціально-гуманітарної, а також кадрової, фінансової та господарської діяльності університету.
2.2.         Реалізація в колективі високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між керівниками, науково-педагогічними працівниками, слухачами, курсантами, студентами, ад’юнктами, докторантами.
2.3.         Створення для постійного та перемінного складу університету належних умов забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та професійної діяльності, сприяння їх соціальній захищеності.
2.4.         Підвищення престижу професії та авторитету системи ДСНС України в цілому, виховання особового складу в дусі неухильного дотримання законів і норм професійної етики.
2.5.         Забезпечення сучасних підходів до підготовки кваліфікованих фахівців.
2.6.         Сприяння зміцненню зв’язків між вищою освітою, наукою і практикою.
2.7.         Розвиток співробітництва університету з закладами освіти, органами та підрозділами ДСНС України та інших країн.
                    
3.     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРАТУ
3.1.         Ректорат приймає рішення, які є обов’язковими для всіх структурних підрозділів, громадських організацій та посадових осіб університету.
3.2.         В період між засіданнями Вченої ради університету, в разі необхідності, ректорат може розглядати деякі питання, які віднесенні до компетенції Вченої ради, з подальшим поданням прийнятого рішення на її затвердження.
3.3.         У випадку необхідності, рішення ректорату можуть вводитись в дію наказом або розпорядженням ректора університету.
3.4.         Ректорат відповідно до покладених на нього завдань:
3.4.1.Забезпечує виконання і здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту університету; вносить пропозиції Вченій раді університету, Конференції трудового колективу університету щодо внесення до нього змін.
3.4.2.Скасовує розпорядження посадових осіб у випадках невідповідності їх Конституції та чинним законам України, підзаконним нормативно-правовим актам, у тому числі Статуту університету.
3.4.3.Створює комісії з розгляду колективних скарг, розглядає та затверджує їх висновки.
3.4.4.Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів університету.
3.4.5.Розглядає підсумки навчально-методичної роботи, проведення навчальних практик і стажувань, випуску здобувачів вищої освіти, комплектування університету, а також наслідки перевірок та педагогічного контролю освітнього процесу, інспектування, атестації, акредитації та ліцензування університету.
3.4.6.Вносить на розгляд Вченої ради університету проекти плану основних заходів, навчальних планів, освітньо-професійних програм, кошторису на утримання університету.
3.4.7.Визначає пріоритетні напрямки фінансування діяльності навчального закладу.
3.4.8.Вносить пропозиції стосовно удосконалення організації роботи університету, освітньої і наукової діяльності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.
3.4.9.Має право призупиняти рішення Вченої ради університету в разі їх невідповідності до чинного законодавства і Статуту університету і виносити їх на розгляд Конференції трудового колективу.
 
4.    ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТОРАТУ
4.1.         Ректорат здійснює свою діяльність на принципах поєднання єдиноначальності та колегіальності.
4.2.         Під час роботи ректорату головує ректор або перший проректор університету.
4.3.         Ректорат збирається за рішенням ректора у складі постійних членів та учасників за запрошенням. У випадку потреби ректор може скликати ректорат тільки в складі його постійних членів.
4.4.         Проект порядку денного роботи ректорату формується відділом адміністративної роботи на підставі:
·                   плану основних заходів університету;
·                   плану проведення засідань ректорату університету;
·                   рішень Вченої ради університету та ректорату;
·                   наказів, розпоряджень, планів та вказівок Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
·                   наказів, розпоряджень та доручень ректора університету;
Пропозиції до порядку денного роботи ректорату мають право вносити керівники структурних підрозділів університету, за погодженням з проректорами за напрямками роботи.
Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень ректорату та списки учасників ректорату (за запрошенням), не пізніше ніж за три дні до початку його скликання, доповідаються ректору університету начальником відділу адміністративної роботи.
4.5.         Під час роботи ректорату в обов’язковому порядку розглядаються питання про хід виконання попередніх рішень ректорату та доручень ректора, стан освітнього процесу та його методичного забезпечення, стан дисципліни серед особового складу та соціально-гуманітарної роботи, стан кадрового забезпечення та науково-дослідної роботи, стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення, стан організації служби та інші питання, пов’язані з життєдіяльністю університету.
4.6.         Керівники структурних підрозділів, які готують відповідні матеріали для обговорення ректоратом, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та розробку конкретних пропозицій по усуненню недоліків.
4.7.         З кожного з винесених на обговорення ректорату питань, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки, плани заходів по усуненню недоліків, кошториси та інші документи. В інформації стисло викладається суть проблеми, головні напрямки її вирішення, вказуються недоліки, їх причини, стан справ по виконанню попередніх рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи по усуненню недоліків та виконанню прийнятого рішення із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.
Попередньо інформація та проект рішення розглядаються проректорами за напрямками діяльності, візуються ними, а також начальником відділу адміністративної роботи. Проекти рішень, які стосуються фінансового забезпечення в обов’язковому порядку візуються начальником відділу економіки і фінансів, а матеріально-технічного забезпечення - начальником відділу матеріального забезпечення.
4.8.         Доведення прийнятих рішень до безпосередніх виконавців покладається на керівників структурних підрозділів. Загальний контроль за виконанням рішень ректорату покладається на відділ адміністративної роботи.
Виконавці рішень ректорату у встановлений термін подають письмові довідки про їх виконання (завізовані проректорами за напрямками роботи) до відділу адміністративної роботи для зняття з контролю.
У разі несвоєчасного виконання  рішень ректорату та доручень ректора в проектах рішень про хід їх виконання зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції щодо застосування до них у встановленому порядку заходів дисциплінарного впливу, а також нові терміни виконання рішень та доручень.
4.9.         Протоколи ректорату ведуться відділом адміністративної роботи, на який покладається також їх облік і збереження.
^ Наверх