на головну
укррусангл

Курси підвищення кваліфікації

Курси розраховані на керівників всіх рівнів, фахівців з охорони праці підприємств та організацій, викладачів навчальних закладів з дисциплін напряму «Охорона праці».

(перелік осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці визначений Додатком 3 до п.5.1. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (Наказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.)).

Заняття плануються по факту комплектування груп

Обсяг навчального плану - 54 год. Вартість навчання - 250 грн.

Контакти:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 (НУЦЗУ) та вул. Алчевських 52/54 (кафедра ОПтаТЕБ)

(057) 707-34-57; 707-34-58; 707-34-37
(067) 928 75 59
E-mail: fteb.nuczu@dsns.gov.ua Офіційна сторінка:
Програма навчання і перевірки знань з питань охорони праці:

! відповідає п. 5. «Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб» Наказу державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 р. «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»;

! передбачає вивчення загальнообов’язкових питань охорони праці з урахуванням особливостей їх професійної діяльності за відповідними галузями, окреслюючи узагальнені контури щодо особливостей структури та функціонування системи управління охороною праці.

Метою навчання і перевірки знань з питань охорони праці є надання та оновлення знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання навчання і перевірки знань з питань охорони праці полягає у набутті знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Результатом навчання і перевірки знань з питань охорони праці (за відповідними галузями) повинні стати сформованість та удосконалення рівня компетенцій до вирішення завдань професійної діяльності, пов’язаних із забезпеченням життя, здоров’я і працездатності підлеглих під час роботи та наявність таких основних загальнокультурних та професійних компетенцій з охорони праці.

Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

визначений Додатком 3 до п.5.1. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (Наказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.):

 • 1. Підприємства, установи й організації, об’єднання підприємств:
 • 1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт.
 • 1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.
 • 1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь.
 • 1.4. Експерти технічні з промислової безпеки.
 • 1.5. Страхові експерти з охорони праці.
 • 2. Навчальні заклади:
 • 2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.
 • 2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.
 • 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:
 • Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, функціональні обов’язки яких пов’язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
 • 4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування:
 • Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці.
 • 5. Керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств, зазначених у пунктах 1-4 цього додатка.
 • Після закінчення курсів видається посвідчення державного зразка.
 •  
 •   
 •  
^ Наверх