на головну
укррусангл

Віртуальний тур.

Конференція 2017

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
"Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект"

 

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із нагоди відкриття Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект».
Національний університет цивільного захисту України вже втретє виступає ініціатором та організатором такого важливого заходу, який об’єднує мовознавців і педагогів як із багатьох регіонів України, так і з різних країн світу.
Комунікативно-культурний аспект вивчення мови в професійному вимірі є надзвичайно багатогранним та актуальним сьогодні питанням, яке спричиняє безліч дискусій і потребує постійної уваги. Переконаний, що цьогорічна конференція сприятиме генеруванню нових ідей, налагодженню конструктивного діалогу справжніх фахівців і зміцненню міжнародної співпраці задля розв’язання найгостріших проблем і вирішення нагальних завдань сучасної лінгвістики та мовної освіти.
Бажаю учасникам успішної роботи, творчого натхнення, жвавих обговорень і вагомих наукових здобутків!

Ректор університету
Садковий Володимир Петрович

 

 

Шановні колеги!


Щиро вітаю вас із початком роботи Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект»!
Проведення такого наукового заходу стало гарною традицією в нашому університеті: уже втретє колектив кафедри мовної підготовки створює масштабний форум для поважних мовознавців і педагогів як із різних куточків України, так і з багатьох держав світу, відкриваючи широкі можливості для обміну думками щодо актуальних питань сучасної лінгвістики, новітніх методів, прийомів і технологій формування мовленнєвої компетенції.
Цьогоріч у конференції беруть участь науковці із 46 українських ВНЗ та 6 закордонних вишів, зокрема із США та Китайської Народної Республіки. Прикметно, що захід уперше буде проведений в онлайн-форматі, і це підтверджує, що кафедра мовної підготовки не лише обстоює, а й активно впроваджує новітні комунікативні технології у сфері освіти й науки.
Переконаний, що фахове обговорення проблем використання мови в професійному вимірі, спільний пошук шляхів їх розв’язання, обмін досвідом, новими ідеями та креативними підходами у сфері формування комунікативної компетенції стануть поштовхом до нових цікавих наукових проектів та ефективної співпраці.
Бажаю всім учасникам успіху, натхнення та плідної роботи!

Проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру
Андронов Володимир Анатолійович

 

 

Вітаю учасників Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект»!
Наш науковий форум зібрав представників з усієї України та країн ближнього й дальнього зарубіжжя, а це значить, ми обрали актуальну тему для обговорення.
На нашу думку, комунікативні навички наразі виходять на перше місце серед передумов успішної самореалізації не тільки філологів, але й будь-яких представників сучасної інфоспільноти. Обмін науковими набутками в цьому напрямку стимулює розвиток лінгвістики, культорології, перекладознавства, філософії, психології тощо.
Онлайнова форма допомогла об’єднати Україну в одне інформаційне поле, що сприяє не тільки становленню науки (яка опинилася не в найкращих умовах), але й культурним обмінам між нашою й іншими країнами.
Отримані результати наукової співпраці об’єднані в збірник, який можна переглянути на сайті Національного університету цивільного захисту України.
Дякую всім учасникам за участь і жваву дискусію!

Завідувач кафедри — кандидат філологічних наук, доцент
Богданова Ірина Євгеніївна

РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції
«Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект»
19 жовтня 2017 року

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» відбулася 19 жовтня 2017  року в м. Харкові в Національному університеті цивільного захисту України.
Конференція проводилася для обміну досвідом, поширення міжнародних зв’язків, інтеграції харківської лінгвістичної школи в мовний європейський простір.
Організатором наукового форуму виступили кафедра мовної підготовки соціально-психологічного факультету, відділ організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України.
У конференції взяли участь 46 українських ВНЗ та 6 закордонних навчальних закладів.
Учасники конференції працювали за такими напрямками:
1.    Професійна мова в полікультурному суспільстві.
2.    Мовна особистість, її мовна картина світу та відображення в мові, мовленні, свідомості. Психолінгвістика.
3.    Професійна комунікативна компетенція особистості та процес її формування.
4.    Комунікативні й пізнавальні стратегії ефективного навчання мови та її засвоєння.
5.    Проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.
6.    Інноваційні методи й технології комунікації в освіті й науці під час вивчення мови.
7.    Нормування й стандартизація термінологічної лексики.
8.    Філософія мови в професійній освіті.
Вивчення мови повинно враховувати зміни, що відбуваються в суспільстві й у системі вищої освіти. Активним засобом комунікативної взаємодії всіх учасників освітнього процесу в умовах прискорення процесів глобалізації інформації стає інтеграція вітчизняного та міжнародного досвіду, використання інформаційно-комунікаційних освітніх технологій, що відіграє важливу роль у підвищенні якості освіти на різних її ступенях.
Онлайнова форма конференції забезпечила участь науковців з усієї України. Крім того, свої доповіді надіслали представники США, Казахстану, Білорусі, Грузії, Китаю, Росії. Така інтеграція освітнього простору забезпечує розвиток науки як у цілому, так і філології зокрема.
Тож Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» сприяє популяризації нових наукових досягнень, залученню до обговорюваної проблематики широкого кола зацікавлених фахівців різного профілю на принципово новій інформаційно-комунікативній основі.
Учасники конференції вважають за необхідне:
1. Схвалити в цілому результати роботи Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції як важливого й значущого кроку на шляху створення єдиного освітнього простору у сфері мовної політики й прийняти наукову глибину та практичну значущість доповідей і виступів учасників конференції.
2. З метою співпраці з освітніми та науковими установами України, країн ближнього та далекого зарубіжжя, продовжити роботу з розвитку системи інформаційно-комунікативного партнерства та освітнього обміну, розширюючи сферу взаємодії зацікавлених фахівців.
3. Особливо відзначити важливість поєднання викладання іноземної мови з навчанням міжкультурного спілкування та знайомством із історією, культурою, традиціями та звичаями країни мови, яка досліджується,  виховуючи повагу й толерантність до представників інших культур.
4. Відзначити необхідність використання інноваційних форм і методів у навчанні іноземних мов, застосування сучасних методик, заснованих на використанні передових комп'ютерних технологій, що дозволяють підвищити мотивацію та ефективність занять.
5. Рекомендувати включити до змісту напрямків роботи наступної конференції інтерактивні форми наукової взаємодії (практичні тренінги, майстер-класи, школу молодого дослідника, вебінари) із актуальних проблем мовної освіти з метою формування в студентів, магістрантів, докторів філософії і докторантів досвіду науково-дослідної діяльності у сфері навчання мов.
6. Провести 2020 року ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію, ураховуючи важливість і доцільність позначених на конференції орієнтирів, зростаючий інтерес до конференції з боку українських та зарубіжних ВНЗ.
Учасники конференції відзначають безсумнівну актуальність, високий науково-методичний та організаційний рівень заходів конференції й висловлюють подяку керівництву Національного університету цивільного захисту України за професійну організацію; учасникам — за змістовні інформативні матеріали; центру інформаційних технологій — за інформаційну підтримку, оргкомітету –— за активну діяльність у проведенні конференції.


                                  

 

Програма
конференції
     
Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції
 "Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект"

 


 
 
^ Наверх