на головну
укррусангл

Правові основи цивільного захисту

Правові основи цивільного захисту (ПОЦЗ)

Напрям підготовки: 6.170203 «Пожежна безпека»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

розкриття змісту законодавства України, забезпечення гнучкої, ефективної передачі право¬вих знань на засадах науковості, комплексності, доступності, ознайомлення курсантів, студентів та слухачів з основними положеннями адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального права України та криміналістики, як науки про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів. Засвоєння цих знань є необхідною умовою їхньої подальшій професійній діяльності, під час правового забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів, що здійснюється шляхом вирішення питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ та організацій, громадян винних у порушенні правил пожежної та техногенної безпеки, встановлених законодавчими та нормативно-правовими актами; використанні протипожежної техніки і засобів пожежогасіння не за призначенням, за порушення порядку провадження господарської діяльності; здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки; на підставі актів перевірок складання звернення до адміністративного суду щодо застосування необхідних заходів реагування до правопорушників.
В основу курсу покладені: закони України, підзаконні нормативно-правові акти, основи кримінального та адміністративного процесу, а також криміналістики, спеціальні знання в галузі пожежної безпеки та цивільного захисту.

Завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові основи цивільного захисту» є навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях правового регулювання забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів; юридично грамотного реагування на виявлені правопорушення; сформувати у курсантів (студентів, слухачів) теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні положення законодавства України що регламентують забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів;
 • основні положення адміністративного законодавства України;
 • порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • порядок звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування;
 • загальні положення кримінального та кримінально-процесуального права України:
 • кваліфікацію злочинів, пов’язаних з пожежами;
 • криміналістичну техніку та тактику;
 • методику розслідування та запобігання злочинів, пов'язаних з пожежами;
 • методику проведення огляду місця події;
 • порядок організації та проведення експертиз;
 • порядок організації роботи зі встановлення осередку пожежі, пальної речовини та джерела запалення;
 • особисту відповідальність за порушення чинного законодавства.

Вміти:

 • самостійно і систематично вивчати основні положення чинного законодавства та нормативних актів (ПР.О);
 • застосовувати отримані правові знання у повсякденному житті та практичній діяльності (ПР.О);
 • користуватися правовими термінами, застосовувати свої права і виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством і встановленими вимогами пожежної безпеки (ПР.О);
 • складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки (ПР.О);
 • застосувати адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (ПР.О);
 • розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, і накладати адміністративні стягнення (ПР.О);
 • здійснювати звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки (ПР.О);
 • звертатися з поданням до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування (ПР.О);
 • приймати участь в зборі фактичних даних за фактами пожеж згідно з положеннями КПК України (ПР.О);
 • приймати участь у роботі з дослідження та експертизи пожеж (ПР.О);
 • взаємодіяти з підрозділами прокуратури, ОВС України та іншими правоохоронними органами при розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (ПР.О).

Методи контролю

Засоби діагностики успішності навчання для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом опитування та складання процесуальних документів. У процесі вивчення дисципліни курсанти, студенти виконують дві модульні контрольні роботи. Підсумкова форма контролю – диференційований залік.

Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X із змінами та доповненнями.
 3. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 540.
 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341- ІІІ зі змінами та доповненнями.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651- V.
 6. Закону України вiд 05.11.1991 р. № 1789-XII «Про прокуратуру».
 7. Закону України вiд 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян».
 8. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» вiд 07.04.2011 № 3206-VI.
 9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VI.Указ Президента України від 14 квітня 2004 року № 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів".
 10. Наказ МНС України N 274 від 10.05.2006 «Про організацію особистого прийому громадян у системі МНС України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 червня 2006 р. № 676/12550.
 11. Наказ МВС України та МНС України від 30.11.2012 № 1106/1377 «Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами».
 12. Наказ МНС України від 23 липня 2003 р. № 251. Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення.
 13. Наказ МНС України № 863 25.05.2012 «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України».

ДОДАТКОВА

 1. Адамович О.В., Бєлан С.В., Проценко В.О. Методичні вказівки по вивченню адміністративного права України. – Кіровоград: УДПО УМНС України в Кіровоградській області, 2001. – 35 с.
 2. Бєлан С.В., Лукавий Є.Т., Мітлощук В.П. Практичні рекомендації по застосуванню статей 1 та 2 розділів Кодексу України про адміністративні правопорушення в діяльності органів ДПН. – Тернопіль: ВДПО УМНС України в тернопільській області, 2002. – 54 с.
 3. Бєлан С.В., Бойко О.В., Савельєв І.В., Стешенко Р.В. Практичні рекомендації по застосуванню статей 3, 4, 5 розділів Кодексу України про адміністративні правопорушення в діяльності органів ДПН. – Луганськ: УДПО УМВС України в Луганській області, 2002.–68 с.
 4. Бєлан С.В., Долгодуш М.М., Штангей Г.В. Правове забезпечення протипожежного захисту. Розділ: “Адміністративне право”. – Харків: АПБУ, 2002. – 54 с.
 5. Бєлан С.В., Гузенко В.А., Дерев’янко О.А., Мамон В.П., Радченко С.О., Труш О.О. та ін. Під ред. Кулєшова М.М. Довідник молодого фахівця пожежної безпеки. – Харків: АПБУ, 2002. – 215 с.
 6. Біленцусс П.Д. Кримінальний кодекс України: зразки процесуальних документів. К., 2006.
 7. Правознавство. Навчальний посібник, - К., 2009.
 8. Процесуальні акти досудового слідства. Приклади та зразки. К., 2004.
 9. Криміналістика: Підручник (під ред. Бєлкіна Р.С.). М., 2006.
 10. Криміналістика: Підручник (під ред. Пантелєєва І.Ф., Селіванова Н.А.) М., 1984.
 11. Ушаков Л.А., Палюх В.Г. Дізнання за справами про пожежі. УЦЗУ, 2007.
 12. Ушаков Л.А., Саєнко О.І. Обставини, що підлягають доведенню при розслідуванні пожеж. 1996.
 13. Колпаков В.К. Адміністративне право України, К., 2009.
 14. Манишевський П.С. Кримінальне право України. К., 2008.
 15. Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. К., 2008.
 16. Коржанський М.І. Кримінальне право України. К., 2007.
 17. Хазін М.А. Кримінальне право України. Х., 2005.
 18. Чернишова Н.В. Кримінальне право України: тези лекцій і практичні завдання. К., 2005.
 19. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. К., 2003.
 20. Дослідження пожеж: Довідково-методичний посібник. Київ: Пожінформтехніка, 1999.
 21. Федотов А.І., Лівчиков А.П., Ульянов Л.Н. Пожежно-технічна експертиза. М., 1986.
 22. Бабенко В.С., Бєлан С.В., Назарук О.В., Палюх В.Г. Короткий словник основних термінів, їх визначень та тлумачень у пожежній справі. – Дніпропетровськ: УПБ УМВС України, 2002. – 60 с.
 23. Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Бєлан С.В. Правові основи цивільного захисту. Розділ: Організація адміністративно-правої діяльності в органах та підрозділах МНС України: Конспект лекцій. – Харків 2008 – 111 с.
 24. Правові основи цивільного захисту. Розділ: «Організація та проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил». Конспект лекцій. / Островерх О.О., Ковалевська Т.М. – Х.: УЦЗУ, 2008 – 99 с.
 25. Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Рябінін І.М., Неминущий С.А. Правові основи цивільного захисту. Розділ: «Експертиза та дослідження пожеж». Текст лекцій. – Х.- НУЦЗУ, 2009.- 86 с.

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Модуль № 1

Модуль № 2

^ Наверх