на головну
укррусангл

Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій

Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій (БіС)

Напрям підготовки: 6.170201 “Цивільний захист”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

Підготувати фахівців, що володіють спеціальною термінологією, розуміють закономірності проектування та зведення будівель і споруд; особливості поведінки будівельних матеріалів і конструкцій у нормальних умовах та при дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій; здатних застосувати методи розрахунку щодо роботи будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій. прогнозувати небезпеки будівель та споруд на стадії їх будівництва та експлуатації.

Завдання:

 • надбання майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з питань проектування, будівництва та експлуатації будівельних об'єктів з урахуванням їх поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;
 • вивчення нормативних документів з питань проектування, будівництва та експлуатації споруд з урахуванням їх поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;
 • опанування методик перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах нормативним вимогам.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • систему нормативних документів щодо захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших об’єктів від чинників надзвичайних ситуацій;
 • класифікацію будівельних об'єктів, впливи на них та вимоги до їх функціонування;
 • функціонально-технічні, економічні, архітектурно-естетичні основи архітектурного проектування;
 • особливості об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель і споруд різного призначення з урахуванням впливів на них уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • види основних будівельних конструкцій та вимоги до них з урахуванням особливостей їх поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;
 • основні властивості будівельних матеріалів в нормальних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій;
 • методи розрахунку стійкості будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • методику перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах нормативним вимогам;
 • способи посилення та відновлення будівельних об'єктів і будівельних конструкцій для забезпечення безпеки їх функціонування в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій.

Вміти:

 • користуватися будівельною термінологією;
 • розуміти будівельні креслення, виконувати їх за вимогами ЄСКД і ЄСТД та користуватися ними;
 • застосовувати вимоги нормативних документів з питань безпеки в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд;
 • аналізувати небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх захисту;
 • оцінювати відповідність конструкцій, будівель та споруд до вимог стійкості в умовах надзвичайних ситуацій;
 • робити розрахунки стійкості будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • кваліфіковано рекомендувати технічні рішення щодо підвищення стійкості будівельних конструкцій, їх посилення.

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій. Навчальний посібник. – Харків, 2007. – 257 с.
2. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур. – Харків: АПБУ, 2001.
3. Методичні вказівки та завдання до курсового проекту "Проектування малоповерхового житлового будинку".– Харків: АЦЗ України, 2005.
4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі” для слухачів факультету заочного навчання з фаху "Пожежна безпека". - Харків АЦЗУ, 2004.
5. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник / Стельмах О.А., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В. Х.: НУЦЗУ, 2013. – 500 с.
6. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Практикум для студентів, курсантів та слухачів заочної форми навчання / Ю.В.Квітковський, М.М.Удянський, О.В.Миргород, Ю.В.Луценко, А.І.Морозов. – Харків: НУЦЗУ, 2011. – 221 с.
7. Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. ─ Х.: НУЦЗУ, 2010. – 372 с.
8. Барбашин В.В., Назаров О.О., Рютін В.В., Толкунов І.О. Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник за ред. В.П.Садкового. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 333 с.
9. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
10. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
11. ДБН 360-92 ** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.
12. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
13. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания.
14. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
ДОДАТКОВА
1. Строительные материалы для эксплуатации в экстремальных условиях: учебное пособие / А.М.Гридчин, Ю.М.Баженов, В.С.Лесовик, Л.Х.Загороднюк, А.С.Пушкаренко, О.В.Васильченко. − М.: Изд-во ACB; Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. − 595 с.
2. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: навч. посіб. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 176 с.
3. Забегаев А.В., Тамразян А.Г. Основные положения рекомендаций по проектированию железобетонных конструкций, подверженных аварийным ударным воздействиям / Методы расчета и конструирование железобетонных конструкций. — М.: МГСУ 1996.—177 с.
 

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх