на головну
укррусангл

Інженерний захист населення та територій

Інженерний захист населення та територій (ІЗНТ)

Напрям підготовки: 6.170201“Цивільний захист”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета: надбання слухачами теоретичних знань та практичних навичок з нормативно-технічної роботи підрозділів ДСНС України та служб цивільного захисту щодо виявлення порушень нормативних вимог з забезпечення безпеки під час проектування, приймання об'єктів до експлуатації.
Завдання: визначення ролі і місця підрозділів ДСНС України у забезпеченні безпеки населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вивчення нормативних документів з питань проектування, будівництва та експлуатації захисних інженерних споруд, а також цивільних споруд з урахуванням їх поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Вивчення методики перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах до нормативних вимог.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

роль і місце підрозділів ДСНС України в забезпеченні безпеки населення та
– територій під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
– характеру;
– основні напрямки нормативно-технічної роботи;
– систему нормативних документів щодо захисту населених пунктів, промислових та
– інших об'єктів від чинників надзвичайних ситуацій;
– методику перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та
– спорудах нормативним вимогам;
 

Вміти:

застосовувати вимоги нормативних документів з питань безпеки в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд;

аналізувати небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх захисту;

кваліфіковано застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

оцінювати відповідність конструкцій, будівель та споруд до вимог стійкості в умовах надзвичайних ситуацій;

кваліфіковано рекомендувати технічні рішення щодо підвищення стійкості будівельних конструкцій.

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Закон України “Про надзвичайний стан.” ВРУ, №2501-Х11, 1992 р.
3. Закон України „Про об'єкти підвищеної небезпеки", затверджений Указом Президента України від 18.01.01. № 2245 - III.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року №1288 «Про затвердження положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»
5. ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
6. ДБН Б. 1.1-5:2007 Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації.
7. ДБН В.1.1-12:2006 Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных влияний, от пожара. Строительство в сейсмических районах Украины.
8. ДБН В 360–92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
9. ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги
10. ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах.
11. ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
12. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
13. ДБН В2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони, Держмістобудування.- К.,1997.
14. ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання, Держмістобудування.- К.,2000.
15. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. – К.: МНС України, 2010. – 178 с.
16. Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій: Навчальний посібник. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 257 с.
17. “Керівництво з підривних робіт” РПР-69 стор. 145-155, 364-365, 371-372.

Допоміжна
1. Ю.В.Столяр, Янов А.Г. ВІІ при ПДАТА 2001р КУРС ЛЕКЦІЙ “Теоретичні основи реагування на надзвичайні ситуації. ІІ розділ – “Надзвичайні ситуації природного характеру”.
2. Щоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 438 с.
 

 

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Модульна контрольна робота
Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.1-1.4 100
5 5 5 30
Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль №4 Модульна контрольна робота 2
Т1.4 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.1-2.4
5 5 5 5 5 30


 

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль №5 Змістовий модуль № 6 Модульна контрольна робота 3 20
Т3.1 Т3.2 Т3.3 Т3.4 Т3.1-3.4 100
5 5 5 5 15
Змістовий модуль № 7 Змістовий модуль №8 Змістовий модуль №9 Модульна контрольна робота 4
Т4.1 Т4.2 Т4.3 Т4.4 Т4.5 Т4.6 Т2.1-2.4
5 5 5 5 5 5 15


 

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №10 Змістовий модуль № 11 Модульна контрольна робота
Т5.1 Т5.2 Т5.3 Т5.4 Т1.1-1.4 100
5 5 5 5 35
Змістовий модуль 12 Змістовий модуль 13 Змістовий модуль №14 Змістовий модуль №15 Модульна контрольна робота 2
Т6.1 Т6.2 Т6.3 Т6.4 Т2.1-2.4
5 5 5 5 35


 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх