на головну
укррусангл

Природоохоронне законодавство та екологічне право

Природоохоронне законодавство та екологічне право (ПЗтаЕП)

Напрям підготовки:
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

Курс «Природоохоронне законодавство та екологічне право» спрямований на поглиблення засвоєних теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів екологічного права як галузі права і навчальної дисципліни, реалізації та захисту конституційних екологічних прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, інших екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практичній діяльності.
Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння різнобічних аспектів цієї галузі права, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у галузі охорони довкілля, реалізації екологічних прав громадян.

Завдання

Навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях правового регулювання відносин з охорони та раціонального використання природних ресурсів; юридично грамотного реагування на виявлені правопорушення екологічного законодавства; сформувати у курсантів (студентів, слухачів) теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні юридичні поняття та терміни;
 • чинне екологічне законодавство;
 • процес виникнення та формування екологічного права;
 • особливості правового регулювання окремих видів користування екологічними об'єктами;
 • правові форми охорони, захисту та гарантії при експлуатації власниками та користувачами природних об'єктів, їх екологічних прав та обов'язків.

Вміти:

 • застосовувати здобуті знання у практичній діяльності;
 • узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства;
 • самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу;
 • за існуючими алгоритмами на основі діючого законодавства оцінювати ступінь небезпеки певного екологічного правопорушення в конкретних умовах і складати відповідні акти;
 • на підставі діючого законодавства ефективно контролювати дотримання норм і правил раціонального природокористування різними організаціями, установами, юридичними та фізичними особами незалежно від підпорядкування.

Методи контролю

для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом опитування та складання процесуальних документів. У процесі вивчення дисципліни курсанти, студенти виконують дві модульні контрольні роботи. Підсумкова форма контролю - екзамен.

Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №41. - Ст. 546.
 4. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 48. - Ст. 252.
 5. Закон України “Про звернення громадян”. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. – Ст. 256.
 6. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 502.
 7. Закон України “Про екологічну експертизу”. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
 9. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 11. - Ст. 692.
 10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 11. Кодекс цивільного захисту України.
 12. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.
 14. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

ДОДАТКОВА

 1. Аграрное, земельное и экологическое право Украины / Под ред. А.А. Погребного. - Х.: Одиссей, 2000. - 385 с.
 2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Вентурі, 1996. - 216 с.
 3. Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність.-1991.
 4. Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.
 5. Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зкспертизы проектов.- К.: Будівельник, 2000.
 6. Бобкова А., Паламарчук В. Горизонти і дієвість екологічного права // Право України. - 1997. - № 7. - С. 106-109.
 7. Боголюбов С. А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: Норма-Инфра, 2009. - 548 с.
 8. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей среды Украины Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков, 1994.
 9. Гетьман А. П. Процессуальные нормы й отношения в зкологическом праве.-Харьков: Основа, 2004.
 10. Дмитренко І.А. Екологічне право України. - К.: Атіка, 2011. - 352 с.
 11. Дмитренко Й. А. Законодательные основы земельных отношений в Украине.- Киев, 2003.
 12. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: Учеб. посо¬бие. - М.: Проспект, 2011. - 304 с.
 13. Дудовик О. Л., Жалинский А. 3. Причини зкономических преступленин.- М.: Наука, 1994.
 14. Ерофеев Б. В. Экологическое право. Учебник для вузов.- М., 1999-448с.
 15. Екологічне право України / За ред. В.І. Андрейцева. - К.: Істина, 2012. 543 с.
 16. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Юрид. думка, 2005. - 847 с.
 17. Екологічне право України: Підручник/ МОН України, НЮА України ім. Я.Мудрого; за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги.- Х.: Право, 2009.- 384с.
 18. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник. Изд. 10-е, исправл. и доп. - М.: ООО Профобразование, 2012. - 719 с.
 19. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-352с.
 20. МалишкоМ.І. Основи екологічного права України. - К., 2009. - 149 с.
 21. Попов В. К., Шульга М. В., Разметов С. В. Екологічне право України (загальна частина): Навч. посібник.- Харків, 2005.
 22. Природноресурсове право України: Навч. Посібн./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. -376 с.
 23. Разметаев С. В. Право собственности на природные ресурсы в Украине.- Харьков.- 2006.
 24. Розовский Б.Г., Ворсинов Г.Т. Экологическое право. - Луганск, 2004. -176 с.
 25. Ткаченко О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти // Право України. - 2004. - № 1. - С.78-80.
 26. Шемшученко Ю.С. Проблемы правовой экологии. - К., 1999. - 115 с.
 27. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии,— К.: Наукова думка.- 1999.
 28. Экологический словарь. - М., 1993. - 890 с.
 29. Екологічна експертиза: Право і практика / За ред. Андрейцева В.І., Пустовойта М.А. – К.: Урожай, 2012. – 208 с.
 30. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г. І. Балюк, М. В. Краснова, Ю. С. Шемшученко та інші; За ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.
 31. Мисник Г. А. Субъективные экологические права // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18-25.
 32. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 82-84.

Структура дисципліни

Загальні положення екологічного права:

 1. Предмет, джерела і система природоохоронного законодавства та екологічного права.
 2. Екологічні права і обов'язки громадян.

Право користування природними ресурсами:

 1. Право природокористування

Права власності та природокористування. Відповідальність за правопорушення:

 1. Право власності на природні ресурси.
 2. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Правова охорона навколишнього природного середовища в господарстві:

 1. Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель.
 2. Правовий режим використання, відтворення і охорони надр.
 3. Правовий режим використання, відтворення і охорони вод.
 4. Правовий режим використання, відтворення охорони лісів.
 5. Правовий режим використання, відтворення і охорона тваринного світу.
 6. Правовий режим охорони і використання атмосферного повітря.
 7. Правове регулювання та форми екологічної експертизи.
 8. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля.
 9. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля.

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Модуль № 1

Модуль № 2

^ Наверх