на головну
укррусангл

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність (ІВ)

Напрям підготовки:
1702 «Цивільна безпека»,
0401 «Природничі науки»,
0301 «Соціально-політичні науки»,
0513 «Хімічна технологія та інженерія»
Спеціальність:
7.17020101 «Цивільний захист»,
7.17020101 «Цивільний захист» (спеціалізація – інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт),
7.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту»,
7.17020301 «Пожежна безпека» (спеціалізація – пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи),
7.17020301 «Пожежна безпека» (спеціалізація – профілактика пожеж),
7.17020201 «Охорона праці (в галузі цивільного захисту)»,
7.03010201 «Психологія»,
7.04010603 «Екологічна безпека»,
7.05130106 «Природоохоронні хімічні технології» (спеціалізація - радіаційний та хімічний захист),
8.17020101 «Цивільний захист»,
8.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту»,
817020301 «Пожежна безпека»,
8.17020302 «Управління пожежною безпекою»,
8.17020201 «Охорона праці»,
8.03010201 «Психологія»,
8.04010603 «Екологічна безпека»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

Мета

Формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з основ регулювання відносин інтелектуальної власності. Стимулювання у курсантів, студентів та слухачів винахідницької діяльності. Надбання навичок роботи з нормативно-правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографія інтегральної мікросхеми, твори науки, літератури і мистецтва тощо), а також ліцензійного договору на передачу права або використання об’єкту права інтелектуальної власності.

Завдання

Закріпити, поглибити й узагальнити системні науково-теоретичні знання з інтелектуальної власності, виявити здатність їх застосувати у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • роль і місце інтелектуальної власності в нормах Конституції України;
 • систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;
 • методологічні основи створення об'єктів промислової власності і інженерної психології;
 • міжнародне співробітництва у галузі інтелектуальної власності;
 • захист патентних прав, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної інформації;
 • основні положення цивільного права і норми цивільного процесу;
 • основні положення адміністративного прав і норми адміністративного процесу;
 • основні положення кримінального законодавства України, що стосуються права інтелектуальної власності;
 • основні положення господарського права, що стосуються права інтелектуальної власності.

Вміти:

 • застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції;
 • проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, зокрема на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю;
 • використати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції;
 • застосовувати норми цивільно-процесуального, господарсько-процесуального та арбітражно-процесуального законодавства України при порушенні прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Конституція України, 1996 р. від 28.06.1996 № 254к/96-ВР(із змінами)
 2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (із змінами)
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України ) від 13.04.2012 № 4651-V(із змінами)
 5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV I (із змінами)
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (із змінами)
 7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV (із змінами)
 8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами)
 9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (із змінами)
 10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами)
 11. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (із змінами)
 12. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами)
 13. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV (із змінами)
 14. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (із змінами).
 15. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 № 1587-III (із змінами).
 16. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 № 2953-III (із змінами).
 17. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII (із змінами).
 18. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII (із змінами).
 19. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 № 3116-XII (із змінами).
 20. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 № 411-IV (зі змінами).
 21. Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 № 2662-IV (зі змінами).
 22. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97 (із змінами).
 23. Закон України 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від (із змінами).
 24. Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (із змінами).
 25. Закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» (із змінами).
 26. Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (із змінами).
 27. Закон України від 15.12.1993 № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві» (із змінами).
 28. Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення» (із змінами).
 29. Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (із змінами).
 30. Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції» (із змінами).
 31. Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР «Про рекламу» (із змінами).
 32. Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР «Про кінематографію» (із змінами).
 33. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Па¬ризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 186-224.
 34. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.; У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького.
 35. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, вироб¬ників фонограм і організацій мовлення // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 2. — С. 71—75.
 36. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 2. - С. 81-85.
 37. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про вико¬нання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 2.
 38. Сенчихін Ю.М., Стельмах О.А., Островерх О.О. Інтелектуальна власність. Конспект лекцій – Харків, УЦЗУ, 2007 р. - 85 с.

ДОДАТКОВА

 1. Дробяз'ко B.C. Право інтелектуальної власності. — К.: ЮрінКОМ. — 2004.
 2. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. — К.: Політехніка. — 2005.
 3. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624с.
 4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : “Либідь”, 2007.
 5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захист прав. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - 187с.

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Т 1. Т 2. Т 3. Т 4. Т 5. Т.Т. 1-5 Модуль 1. 100
10 10 10 10 10 50

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх