на головну
укррусангл

Правознавство

Правознавство

Напрям підготовки:

6.170201 «Цивільний захист»,

6.170201 «Цивільний захист» (піротехнічна підготовка),

6.170203 «Пожежна безпека»,

6.170202 «Охорона праці»,

6.030102 «Психологія»,

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,

6.051301 «Хімічна технологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Мета

Сформувати у майбутніх фахівців системні правові знання, активну громадську позицію, а також сприяти підвищенню рівня правової свідомості курсантів, студентів та слухачів, що дозволить орієнтуватися у суспільних відносинах, які регулюються й охороняються правом.

Завдання

Закріпити, поглибити й узагальнити знання з правознавства, виявити здатність їх застосувати у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант, студент, слухач повинен:

Знати:

  • основні правові терміни та визначення;
  • основні засади відносин між державою та громадянином;
  • права та обов'язки людини і громадянина;
  • історію конституційного процесу в Україні;
  • сутність конституційного ладу України;
  • порядок діяльності основних гілок влади в Україні.

Вміти:

  • застосовувати отримані правові знання у повсякденному житті;
  • самостійно і систематично вивчати основи моральної, політичної та правової культури;
  • захищати свої конституційні права;
  • виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством.

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА
1. Конституція України, 1996 р.
2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р.
3. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р.
4. Закон України “Про мови в Україні” від 28.10.1989 р.
5. Закон України “Про громадянство України” від 18.01.2001 р.
6. Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4.02.1994 р.
7. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23.04.1991 р.
8. Закон України “Про інформацію” від 2.10.1992 р.
9. Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3.07.1991 р.
10. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 30.06.2004 р.
11. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17.11.1992 р.
12. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 13.11.1997 р.
13. Закон України “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону)Української РСР” від 5.07.1991 р.
14. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9.04.1999 р.
15. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 6.03.1998 р.
16. Указ Президента України „Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади” від 12.03.1996 р.
17. Про охорону праці. Закон України. Відомості Верховної Ради України, 1992 р.
18. Про оплату праці. Закон України. Відомості Верховної Ради України № 17, 1995 р.
19. Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів. Постанова Верховної Ради України // Голос України від 24.07.1997 року.
20. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Постанова Верховної Ради України // Голос України від 22.10.1993 р.
21. Про пенсійне забезпечення. Закон України.
22. Про державну службу України. Закон України. Відомості Верховної Ради України № 47, 1993 р.
23. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 06.09.2005 р.
24. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16.06.1992 р.
25. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
26. Кодекс законів про працю України.
27. Кримінальний кодекс України
28. Кримінальний процесуальний кодекс України.
29. Цивільний кодекс України.
30. Цивільний процесуальний кодекс України.
31. Сімейний кодекс України.
32. Житловий кодекс України.
33. Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” / Укладачі Островерх О.О., Ковалевська Т.М.. – УЦЗУ, 2007 р. - 114 с.
ДОДАТКОВА
1. Ариванюк Т.О. та ін. Сімейне право України: Підручник для студ. юрид. вузів і ф-тів / В.С. Гопанчук (ред). – К.: Істина, 2002. – 304 с.
2. Гражданское право Украины (под ред. С.А.Слипченко, В.А. Кройтер ). Х. — «Эспада» — 2000 г.
3. Житлове законодавство України / Укладачі: М. К. Галянтич, Г.І. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
4. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. - К., 2002.
5. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
6. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 1999.
7. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): 36. норм, актів. - К.: Атіка, 2000. - 896 с.
8. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: 1999.
9. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / За ред. В.А. Клименка, М.І. Мельника. – К.: Правові джерела, 2002.
10. Основи конституційного устрою України. Навчальний посібник. Під ред. М.К.Подберезського – Х., ТОВ”ЕДЕНА”, 2002. – 120 с.
11. Правознавство: навч. Посібник / В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.; під ред. В.В.Копейчикова 2-е вид., перероб та доп. – К.: Юрінком Інтер, 1999 р.
12. Процевський О.В., Губа А.В., Литвинко Т.А. Основи конституційного права України: Навчальний посібник. – Х., ”Скорпіон”, 2000. – 40 с.
13. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. - Х.: Факт, 1999 – 320 с.
14. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. –Х.: Фірма “Консум”, 1998. – 480с.
15. Трудовое право Украины. – Х.: Одиссей, 2001. – 512 с.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
^ Наверх