на головну
укррусангл

Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту

Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту (ПООЗЦЗ)

Напрям підготовки: 6.170201 “Цивільний захист”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

Мета: формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань: правового регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; структури і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій в галузі пожежної та техногенної безпеки; критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності; основних вимог правил пожежної безпеки, техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях; загальних вимог до розробки плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; організації та методики проведення перевірок суб’єктів господарювання; порядку проведення перевірок функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб і формувань; здійснення нагляду прокуратури України за дотриманням законності у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту; загальних вимог Закону України «Про звернення громадян», порушення та розгляду справ про адміністративне правопорушення відповідно до ст. ст. 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП; порушення та розгляду справ про адміністративне правопорушення відповідно до ст.ст. 164, 183, 188-16 КУпАП; порядку та умовами застосування запобіжних заходів посадовими особами органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Завдання

навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях правового регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; способам здійснення державного нагляду (контролю); сформувати у курсантів (студентів, слухачів) теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань. навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях правового регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; способам здійснення державного нагляду (контролю); сформувати у курсантів (студентів, слухачів) теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:
 нормативно-правову базу щодо правового регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях;
 організаційно-штатну структуру Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 основні повноваження Державної служби України з надзвичайних ситуацій в галузі пожежної та техногенної безпеки;
 критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності;
 основні вимоги правил пожежної безпеки, техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях;
 методику проведення перевірок суб’єктів господарювання;
 процесуальні строки проведення перевірок суб’єктів господарювання
 порядок проведення перевірок функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб і формувань;
 порядок порушення та розгляду справ про адміністративне правопорушення відповідно до ст. ст. 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП;
 порядок порушення та розгляду справ про адміністративне правопорушення відповідно до ст.ст. 164, 183, 188-16 КУпАП;
 порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки;
 порядок здійснення нагляду прокуратури України за дотриманням законності у сфері пожежної та техногенної безпеки.
вміти:
 застосовувати отримані правові знання у повсякденному житті та практичній діяльності;
 проводити планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання;
 складати акти та приписи на усунення порушень, виявлених під час перевірки;
 обґрунтовувати організаційно-технічні заходи щодо пожежної та техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях;
 порушувати та розглядати справи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. ст. 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП;
 порушувати спраи про адміністративне правопорушення відповідно до ст.ст. 164, 183, 188-16 КУпАП;
 здійснювати звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки;
 звертатися з поданням до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування;
 самостійно і систематично вивчати основні положення чинних законів та нормативно-правових актів в сфері техногенної та пожежної безпеки;
 користуватися правовими термінами, застосовувати свої конституційні та законні права і виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством.

Базова
1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Кодекс цивільного захисту України
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
4. Кодекс адміністративного судочинства України.
5. Закон України вiд 05.04.2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
6. Закон України від 18.01.2003 року № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
7. Закон України вiд 16.03.2000 р. № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».
8. Закон України вiд 08.02.1995 р. № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
9. Закон України вiд 24.02.1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
10. Закон України вiд 27.02.1991 р. № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
11. Закон України вiд 13.07.2000 р. № 1908-III «Про зону надзвичайної екологічної ситуації».
12. Указ Президента України № 20/213 від 16 січня 2013 року "Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій".
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 956 "Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки", "Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1788 "Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру".
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 року № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 року № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню";
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;
19. Наказ МНС України від 20.09.2004 року № 63 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки".
20. Наказ МНС України від 15.08.2007 року № 557 "Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях".
21. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МНС №126 від 19.10. 2004.
22. Наказ МНС України від 21.10.2003 року № 397 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
23. Наказ МНС України від 23.07.2003 № 251 «Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення».
24. Наказ МНС України від 25.05.2012 № 863 «Про затвердження порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України», зареєстрований у Мін`юсті 25.06.2012 за № 1054/21336.
25. Наказ МНС України від 15.05.2006 року № 288 "Про затвердження Правил улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення ".
26. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.03.2002 року № 61 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації".
27. Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 р. за № 1162/14429
28. Наказ МНС України від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.03.2006 р. за № 286/12160.
29. Наказ МНС України від 18.12.2000 р. № 338 « Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.01.2001 р. за № 62/5253.
30. Наказ МНС України від 03.12.2001 р. № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах».
31. Наказ МНС України від 19.06.2003 р. № 201 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 р. за № 640/7961
32. Наказ МНС України N 274 від 10.05.2006 «Про організацію особистого прийому громадян у системі МНС України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 червня 2006 р. № 676/12550
33. Наказ ДІТБ № 47 від 19.08.2011 р. "Про затвердження положення про самостійні структурні підрозділи Держтехногенбезпеки".
34. Наказ Генерального прокурора України від 21.06.2011 р. № 9гн «Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України».

Допоміжна
35. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: конспект лекцій./ Укладачі: О.О.Островерх, М.М.Удянський, Т.М.Ковалевська. - Х.: НУЦЗУ, 2012 – 226 с.
36. Островерх О.О., Удянський М.М., Ковалевська Т.М. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту. Практикум. - Х.: НУЦЗУ, 2012 - 80 с.
 

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх