на головну
укррусангл

Правові основи правоохоронної політики та охорони праці

Правові основи працеохоронної політики та охорони праці (ПОППтаОП)

Напрям підготовки: 
6.170202 «Охорона праці»,
7.17020201 «Охорона праці»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

Формування у майбутніх фахівців з питань охорони праці необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з основ правового регулювання трудових відносин та відносин з охорони праці.

Завдання

Навчити майбутніх фахівців з питань охорони праці, ефективно впливати на управління і організацію трудових відносин та відносин з охорони праці в господарській діяльності підприємств і організацій, сформувати у курсантів та студентів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні положення законодавства України в сфері регулювання трудових відносин та відносин з охорони праці;
 • основні правові терміни та визначення;
 • основні заходи у сфері регулювання відносин з охорони праці;
 • зміст всіх діючих нормативних актів, направлених на забезпечення охорони праці;

Вміти:

 • застосовувати отримані правові знання у повсякденному житті та практичній діяльності;
 • юридично грамотно тлумачити норми законодавства України в сфері регулювання трудових відносин та відносин з охорони праці;
 • правильно складати нормативно-правові документи;
 • самостійно і систематично вивчати основні положення чинних нормативних актів;
 • користуватися правовими термінами;
 • застосовувати свої конституційні та законні права і виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством.

Методи контролю

Для оцінки знань курсантів та студентів використовується поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті методом опитування та письмового контролю. У процесі вивчення дисципліни курсанти та студенти виконують дві модульні роботи. Підсумкова форма контролю - екзамен.

Рекомендована література

БАЗОВА
1. Конституція України.
2. Кодекс законів про працю України.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
4. Цивільний кодекс України.
5. Цивільний процесуальний кодекс України.
6. Кримінальний кодекс України.
7. Закон України від 21 листопада 2002 року «Про охорону праці».
8. Закон України «Про державні адміністрації».
9. Закон України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування».
10. Закон України від 24 березня 1995 pоку «Про оплату праці».
11. Закон України від 03.03.98 року «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
12. Закон України від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру».
13. Закон України від 7 лютого 1991 pоку «Про підприємництво».
14. Закон України від 15 вересня 1999 року «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
15. Закон України від 23 вересня 1999 року «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
16. Закон України від 19 березня 1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності».
17. Закон України від 2 серпня 1995 року № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».
18. Закон України від 19 березня 1994 року № 170. «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору». Закон України від 15 квітня 1994 року № 23. «Про затвердження Типової форми контракту з працівником».
19. Наказ Мінпраці України від 8 червня 2001 року № 260 «Про затвердження форми трудового договору між працівником та фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».
20. Постанова КМУ від 27 квітня 1993 року № 301. «Про трудові книжки працівників».
21. Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 червня 1993 року № 58 «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях».
22. Постанова КМУ від 21 лютого 2001 року № 256 « Про затвердження переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, де передбачено право на скорочену тривалість робочого тижня».
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. № 490 “Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер”.
24. Постанова пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.92 (п. 13) № 9.
25. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256 “Про перелік важких робіт та робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок”.
26. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241 “Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками”.
27. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46 “Про перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх”.
28. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59 “Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми”.
29. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 45 “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.
30. Постанова КМУ від 26 листопада 2003 року № 1845 «Про порядок здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків нам виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
31. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27 липня 2004 року № 177 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків нам виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
32. Наказ Міністерства охорони здоровя України, Академії медичних наук України і Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2000 року «Про затвердження інструкції про застосування переліку професійних захворювань».
33. Наказ державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 листопада 1996 року № 667 / 1692 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
34. Постанова КМУ від 1 серпня 1992 року «Про затвердження порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці».
35. Наказ Держгірпромнагляду від 21 березня.2007 року № 55 «Про затвердження типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
36. Наказ Держгірпромнагляду від 21 березня 2007 року №56. «Про затвердження типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці».
37. Постанова КМУ від 25 серпня 2004 року № 1112 «Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
38. Постанова КМУ від 22 березня 2001 року N 270 «Про Порядк розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».
39. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. N 616 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».
 

ДОДАТКОВА

 1. Болотіна Н.Б. Трудове право України. – К., 2000.
 2. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. - 2000. - № 12.
 3. Хуторян Н. М., Дріжчана С. В., Бабаскін А. Ю., Стадник М.П. Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава/- Вип. 8. - К., 1997.
 4. Колодій А.М. Принципи трудового права України. – К., 1998.
 5. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов'язків роботодавців // Право України. - 2000. - № 4.
 6. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. - 2000. - № 7.
 7. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин. – М., 2001.
 8. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країн Європи // Право України. – 1999. - № 10. – С. 90.
 9. Зайкін А.Д., Ремизов К.С. Єкономико-правовое регулирование труда и заработной платы. – М., 1999.
 10. Товстенко О., Ломанов І. Мінімальна заробітна плата: функіональна роль і методологічні основи її застосування // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.
 11. Куреной А.М. Трудові спори: Практичний коментар. – К., 2001.
 12. Яресько А.І. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів). – К., 1999.
 13. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. Дис. … канд. Юрид. Наук. – К., 1999.
 14. КоняхінЛ.Г. Ндзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. – М., 1992.
 15. Шевченко Я.М., Малявко О.М., Салатко А.Л. Проблемим матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Харків, 1999.
 16. Сироватська Л.А. Відповідальність за порушення трудового законодавства. – К., 1990.
 17. Пилипенко В.И. Проблеми теорії трудового права.- Львів, 1999.
 18. Охорона праці в Україні. Нормативна база. – К. : КНТ, 2008.
 19. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К, 1999.

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 Модуль 1. Виконання тестових завдань за темою: «Основні положення законодавства України в сфері регулювання трудових відносин» 15 100
Т 1.1 Т 2.1 Т 3.1 Т 3.2 Т 4.1 Т 4.2 Т. 5.1 Т 5.2 Т 6.1 Т.Т. 1.1-6.1.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 Змістовий модуль 9 Змістовий модуль 10 Модуль 2. Виконання тестових завдань за темою: «Правове регулювання відносин з охорони праці»
Т 7.1 Т 8.1 Т 8.2 Т 8.3 Т 9.1 Т 10.1 Т.Т. 7.1-10.1.
5 5 5 5 5 5 5

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх