на головну
укррусангл

Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв

Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв (БПНОтаВ)

Напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

Формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь щодо оцінки можливості виникнення на об’єктах із наявністю потенційно небезпечних технологій та виробництв надзвичайних ситуацій техногенного характеру; оволодіння методиками проведення ідентифікації та декларування безпеки потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки; розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій; впровадження інженерно-технічних заходів для забезпечення техногенної безпеки на хімічно-небезпечних, радіаційно-небезпечних, вибухо- і пожеже-небезпечних та інших об’єктах.

Завдання

Надбання майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з питань дослідження техногенної небезпеки технологій, процесів та апаратів небезпечних виробництв; оцінки рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру; застосування нормативно-правових актів з питань техногенної безпеки з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах захисту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основи організації та застосування типових технологій, процесів та апаратів небезпечних виробництв;
 • нормативно-правові акти з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об’єктах захисту різної форми власності;
 • основні принципи та методику аналізу техногенної безпеки основних процесів та апаратів потенційно-небезпечних виробництв;
 • методику перевірки стану техногенної безпеки об’єктів захисту із наявністю потенційно небезпечних виробництв та технологій;
 • методи та методики оцінки рівня ризику виникнення аварій та надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних виробництвах із наявністю хімічно-небезпечних, радіаційно-небезпечних та вибухо- і пожеженебезпечних речовин і матеріалів;
 • організацію та методики проведення ідентифікації і декларування безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;
 • принципи прогнозування сценаріїв виникнення і розвитку аварій на потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки при розробці планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • основні напрямки забезпечення техногенної безпеки об’єктів та технологій із наявністю небезпечних речовин і матеріалів;
 • основні вимоги до організації та проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів;

Вміти:

 • прогнозувати можливість виникнення і розвиток аварій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки внаслідок порушення безпечних умов експлуатації як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і технологічних блоків;
 • оцінювати наслідки впливу уражальних чинників аварії на об’єкти турботи;
 • визначати фізико-хімічні властивості речовин та матеріалів, що впливають на умови виникнення, розвитку та локалізації аварії і аварійної ситуації на об’єкті;
 • визначати категорії і групи небезпечних речовин, що обумовлюють техногенну небезпеку об’єкту захисту, та впливають на рівень можливої аварії;
 • визначати клас небезпеки та сумарну масу індивідуальних небезпечних речовин, категорій та груп небезпечних речовин, а також визначати нормативи їх порогових мас;
 • аналізувати можливі причини та види пошкодження технологічного обладнання;
 • розраховувати час випаровування небезпечних речовин, масу первинної та вторинної хмари при техногенній аварії;
 • аналізувати та виявляти потенційні види небезпеки для кожної одиниці обладнання із наявністю небезпечних речовин;
 • проводити перевірки техногенного стану потенційно небезпечних об'єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;
 • здійснювати контроль за додержанням на об’єктах захисту вимог нормативно-законодавчих актів у сфері техногенної безпеки;
 • здійснювати кваліфікований вибір та інженерно-технічне обґрунтування способів і засобів попередження та локалізації аварії на об’єктах захисту із наявністю небезпечних технологій і виробничих процесів;
 • розробляти інженерно-технічні заходи щодо зниження рівня ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій;
 • розраховувати параметри утворення вибухопожежонебезпечного середовища при порушенні безпечних умов функціонування обладнання потенційно небезпечних технологій та виробництв;
 • визначати рівень техногенної небезпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;
 • аналізувати стан систем захисту об'єкту та оцінювати їх готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях;
 • володіти методиками проведення ідентифікації та декларування безпеки потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки.

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Кодекс цивільного захисту України
2. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 18.01.2001 р.
3. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”.
5. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000 №338 «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів».
6. Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02. №956.
7. Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02. №956.
8. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки: Навчально-методичний посібник.-Х.:УЦЗУ, 2007.-190 с.
9. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. - Харків: АЦЗУ МНС України, 2004.- 406 с.
10. Михайлюк О.П., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів.- Задачник. Харків.- ХІПБ МВС України, 1998.- 119 с.
11. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Затверджено Наказом МНС від 03.12. 2007. №833.
12. Наказ МНС України, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Міністерства екології й природних ресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122. Методика прогнозування наслідків розливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті.
13. ДНАОП 0.00-4.33-99 “Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій”.
14. НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
15. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Наказ Міністерства Праці та Соціальної політики України №637 від 04.12.2002.
16. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Наказ МНС України від 23.02.2006 р за №98.
17. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ МНС від 15.08.2007 р.№557.
18. НАПБ 03.005 -2002. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з ВВЕР. Введені в дію 25.12.2003.

Додаткова
1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна небезпека: Посібник / Під загальною редакцією В.В. Могильниченка.- К.: КІМ, 2007.-636 с.
2. М.М. Гіроль, Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан. Техногенна безпека: Підручник.- Рівне: УДУВГП, 2004.- 452с.
3. Маршалл В. Основные опасности химических производств. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 671 с.
4. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение.- М.: Химия, 1991.
5. Бейкер У., Кокс П и др. Взрывные явления. Оценка и последствия /Кн..1, Кн. 2.- Под ред. Я.Б.Зельдовича, Б. Е. Гельфанда.- М.: Мир, 1986.
6. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять.
7. Стоєцький В.Ф., Дранишников Л.В., Єсипенко А.Д. Управління техногенною безпекою об’єктів підвищеної небезпеки. Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. 408 с.
8. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Кац М.И. Аварии в химических производствах и меры их предупреждения.- М.: Химия, 1976.
9. Бесчастнов М.В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов. М.: Химия, 1983.
10. Микеев А.К. Противопожарная защита АЭС. М.: Энергоатомиздат. 1990.- 430 с.
 

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль
№ 1
Змістовий модуль
№2
Змістовий модуль
№3
25 100
Т 1.1 Т 1.2 Т 1.2 Т 3.1
5 5 5 5
Модульна контрольна робота № 1 Змістовний модуль № 4 Модульна контрольна робота № 2 Змістовий модуль № 5 Модульна контрольна робота № 3
Т 3.1 Т. 4.1 Т4.1 Т 5.1-5.2 Т. 5.1
15 5 15 5 15

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до ___ до ___ до ___ 100


 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх