на головну
укррусангл

Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях

Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях» (СЗЗНіТ)

Напрям підготовки: 7.17020101 «Цивільний захист»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

Мета

Формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань забезпечення безпеки будівельних об'єктів та населення в межах територій, що піддаються впливам уражальних чинників в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання

Надбання майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з:

 • забезпечення безпеки населення на територіях, що піддаються впливам уражальних чинників в умовах надзвичайних ситуацій;
 • визначення відповідності будівельної частини проекту вимогам нормативних правових актів з цивільного захисту; імовірності виникнення потенційної небезпеки на промисловому підприємстві, наслідків небезпечних подій;
 • організації проведення експертизи проектної документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань цивільної безпеки;
 • проведення контролю за додержанням стану будівельних об'єктів та їх експлуатації відповідно чинним нормативно-правовим актам з цивільної безпеки;
 • визначення відповідності стану будівельних об'єктів щодо їх стійкості в умовах надзвичайних ситуацій;
 • визначення відповідності стану захисних споруд щодо їх експлуатації в умовах надзвичайних ситуацій;
 • проведення контролю за додержанням засобів індивідуального захисту відповідно чинним нормативно-правовим актам.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • систему нормативних документів щодо захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших об’єктів від чинників надзвичайних ситуацій;
 • склад та порядок розроблення проектної документації, нормативні документи з питань експертизи проектів;
 • функціонально-технічні, економічні, архітектурно-естетичні основи архітектурного проектування;
 • методику перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах нормативним вимогам;
 • основні властивості будівельних матеріалів в нормальних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій;
 • особливості об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель і споруд різного призначення з урахуванням впливів на них уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • методи розрахунку стійкості будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • способи забезпечення безпеки населення на територіях, що піддаються впливам уражальних чинників в умовах надзвичайних ситуацій;
 • особливості використання комплексу засобів індивідуального захисту;
 • способи посилення та відновлення будівельних об'єктів і будівельних конструкцій для забезпечення безпеки їх функціонування в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій.

Вміти:

 • застосовувати вимоги нормативних документів з питань безпеки при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд;
 • аналізувати небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх захисту;
 • оцінювати відповідність конструкцій, будівель та споруд до вимог стійкості в умовах надзвичайних ситуацій;
 • робити розрахунки стійкості будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
 • застосовувати засоби індивідуального захисту;
 • кваліфіковано рекомендувати технічні рішення щодо підвищення стійкості будівельних конструкцій.

Методи контролю

Для оцінки знань слухачів використовується поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом опитування та письмового контролю. У процесі вивчення дисципліни в кожному з двох семестрів слухачі виконують дві модульні контрольні роботи. Підсумкова форма контролю в першому семестрі – диференційований залік, в другому семестрі – екзамен.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 540.
2. Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій. Навчальний посібник. – Харків, 2007. – 257 с.
3. Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. ─ Х.: НУЦЗУ, 2010. – 372 с.
4. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
5. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур. – Харків: АПБУ, 2001.
6. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
7. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник / Стельмах О.А., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В. Х.: НУЦЗУ, 2013. – 500 с.
8. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Практикум для студентів, курсантів та слухачів заочної форми навчання / Ю.В.Квітковський, М.М.Удянський, О.В.Миргород, Ю.В.Луценко, А.І.Морозов. – Харків: НУЦЗУ, 2011. – 221 с.
9. Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях: конспект лекцій / Васильченко О.В. – Харків: НУЦЗУ, 2012.
10. Барбашин В.В., Назаров О.О., Рютін В.В., Толкунов І.О. Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник за ред. В.П.Садкового. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 333 с.
11. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001. – 336 с.
12. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.
13. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
14. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания.
15. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
16. ДБН 360-92 ** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.
 

  ДОДАТКОВА
 1. Строительные материалы для эксплуатации в экстремальных условиях: учебное пособие / А.М.Гридчин, Ю.М.Баженов, В.С.Лесовик, Л.Х.Загороднюк, А.С.Пушкаренко, О.В.Васильченко. − М.: Изд-во ACB; Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. − 595 с.
 2. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: навч. посіб. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 176 с.
 3. Забегаев А.В., Тамразян А.Г. Основные положения рекомендаций по проектированию железобетонных конструкций, подверженных аварийным ударным воздействиям / Методы расчета и конструирование железобетонных конструкций. — М.: МГСУ 1996.—177 с.

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума
Змістовий модуль №1 20 100
Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7
4 4 4 4 4 5 5
Модульна контрольна робота 1
10
Змістовий модуль № 2
Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 Т2.7
4 4 4 4 4 5 5
Модульна контрольна робота 2
10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 30 100
Т3.1 Т3.2 Т4.1 Т4.2 Т4.3 Т4.4
10 10 5 5 5 5
Модульна контрольна робота 3 Модульна контрольна робота 4
15 15

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх