на головну
укррусангл

Cистеми забезпечення пожежної безпеки

Системи забезпечення пожежної безпеки (СЗПБ)


Напрям підготовки: 1702 «Цивільна безпека»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета

Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів – нормативна дисципліна циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за спеціальністю 8.17020302 “Управління пожежною безпекою” у відповідності з Галузевим стандартом вищої освіти України (ГСВОУ), затверджений і введений в дію Наказом Міністра освіти і науки України № 320 від 10.04.2009 р. Розділ: № 1 «Нормативно-правове забезпечення наглядово-профілактичної діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки» цієї дисципліни вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань: нормативно-правової бази щодо правового регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; структури і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій в галузі пожежної та техногенної безпеки; основних положень законодавства України щодо адміністративно-правової діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки; порядку та умов застосування запобіжних заходів посадовими особами органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки; порядку взаємодії органів внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в попередженні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами; процесуальних вимог щодо огляду місця події; порядку здійснення нагляду прокуратури України за дотриманням законності у сфері пожежної безпеки. 

Завдання:

Навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях наглядово-профілактичної діяльності у сфері пожежної безпеки, сформувати у слухачів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні положення законодавства України що регламентують забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів;
- основні положення адміністративного законодавства України;
- порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення;
- порядок звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування;
- криміналістичну техніку та тактику;
- методику розслідування та запобігання кримінальних правопорушень та злочинів, пов'язаних з пожежами;
- методику проведення огляду місця події;
- порядок організації та проведення експертиз;
- особисту відповідальність за порушення чинного законодавства;
- порядок здійснення нагляду прокуратури України за дотриманням законності у сфері пожежної безпеки.
 

вміти:
 самостійно і систематично вивчати основні положення чинного законодавства та нормативних актів;
 застосовувати отримані правові знання у повсякденному житті та практичній діяльності;
 користуватися правовими термінами, застосовувати свої права і виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством і встановленими вимогами пожежної та техногенної безпеки;
 складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 застосувати адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;
 розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, і накладати адміністративні стягнення;
 здійснювати звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки;
 звертатися з поданням до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування;
 приймати участь в зборі фактичних даних за фактами пожеж згідно з положеннями КПК України;
 взаємодіяти з підрозділами прокуратури, органами внутрішніх справ України та іншими правоохоронними органами при розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами.
 

Методи контролю

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Кодекс цивільного захисту України
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
4. Кодекс адміністративного судочинства України.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341- ІІІ зі змінами та доповненнями.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651- V.
7. Закон України вiд 05.04.2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
8. Закон України від 18.01.2003 року № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
9. Закон України вiд 16.03.2000 р. № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».
10. Закон України вiд 08.02.1995 р. № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
11. Закон України вiд 24.02.1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
12. Закон України вiд 27.02.1991 р. № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
13. Закон України вiд 13.07.2000 р. № 1908-III «Про зону надзвичайної екологічної ситуації».
14. Указ Президента України № 20/213 від 16 січня 2013 року "Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій".
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 956 "Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки", "Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1788 "Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 року № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 року № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ".
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню";
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;
21. Наказ МНС України від 20.09.2004 року № 63 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки".
22. Наказ МНС України від 15.08.2007 року № 557 "Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях".
23. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МНС №126 від 19.10. 2004.
24. Наказ МНС України від 21.10.2003 року № 397 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
25. Наказ МНС України від 23.07.2003 № 251 «Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення».
26. Наказ МНС України від 25.05.2012 № 863 «Про затвердження порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України», зареєстрований у Мін`юсті 25.06.2012 за № 1054/21336.
27. Наказ МНС України від 15.05.2006 року № 288 "Про затвердження Правил улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення ".
28. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.03.2002 року № 61 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації".
29. Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 р. за № 1162/14429
30. Наказ МНС України від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.03.2006 р. за № 286/12160.
31. Наказ МНС України від 18.12.2000 р. № 338 « Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.01.2001 р. за № 62/5253.
32. Наказ МНС України від 03.12.2001 р. № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах».
33. Наказ МНС України від 19.06.2003 р. № 201 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 р. за № 640/7961
34. Наказ МНС України N 274 від 10.05.2006 «Про організацію особистого прийому громадян у системі МНС України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 червня 2006 р. № 676/12550
35. Спільний Наказ МВС України та МНС України № 1106/1377 від 30.11.2012 року «Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2220/22532.
36. Наказ Генерального прокурора України від 21.06.2011 р. № 9гн «Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України».

Допоміжна
37. Дослідження пожеж: Довідково-методичний посібник. Київ: Пожінформтехніка, 1999.
38. Криміналістика: Підручник (під ред. Бєлкіна Р.С.). М., 2006.
39. Криміналістика: Підручник (під ред. Пантелєєва І.Ф., Селіванова Н.А.) М., 1984.
40. Методи дослідження пожеж: Методичний посібник. – К.: ТОВ «Поліграфцентр «ТАТ», 2010. – 240 с.: кольор.іл.
41. Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Бєлан С.В. Правові основи цивільного захисту. Розділ: Організація адміністративно-правої діяльності в органах та підрозділах МНС України: Конспект лекцій. – Харків 2008 – 111 с.
42. Правові основи цивільного захисту. Розділ: «Організація та проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил». Конспект лекцій. / Островерх О.О., Ковалевська Т.М. – Х.: УЦЗУ, 2008 – 99 с.
43. Правові основи цивільного захисту. Розділ: «Експертиза та дослідження пожеж». Курс лекцій Островерх О.О., Ковалевська Т.М. – Х.: НУЦЗУ, 2010 – 96 с.
44. Островерх О.О., Удянський М.М., Ковалевська Т.М. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту. Практикум. - Х.: НУЦЗУ, 2012 - 80 с.
45. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: конспект лекцій./ Укладачі: О.О.Островерх, М.М.Удянський, Т.М.Ковалевська. - Х.: НУЦЗУ, 2012 – 226 с.
46. Федотов А.І., Лівчиков А.П., Ульянов Л.Н. Пожежно-технічна експертиза. М., 1986.
47. Ушаков Л.А., Саєнко О.І. Обставини, що підлягають доведенню при

Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
95 – 100 А відмінно зараховано
85-94 В добре
75-84 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх