на головну
укррусангл

Техногенна безпека об'єктів та технологій

 

 

Техногенна безпека об’єктів та технологій (ТБОТ)

Напрям підготовки: 8.17020101 “Цивільний захист”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

Мета

Сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, управління ризиком техногенних аварій.

Завдання

Формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань організації та забезпечення техногенної безпеки об’єктів і технологій, управління ризиком техногенних аварій, оптимізації методів і засобів забезпечення безпеки людини від впливу різних чинників техногенних аварій, раціонального рішення питань щодо безпечного розміщення й застосування засобів забезпечення безпеки, порятунку й захисту людину від техногенних і антропогенних впливів, аналізу й оцінки потенційної небезпеки об'єктів господарювання для людини й навколишнього середовища, державної експертизи з питань цивільного захисту проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації, проектів містобудівної та іншої будівельної документації, здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з питань техногенної безпеки, організації та проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів, ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • структуру системи організації техногенної безпеки об’єкту;
 • нормативно-правове забезпечення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • порядок паспортизації потенційно небезпечних об’єктів;
 • методи та методики визначення ризику аварій на потенційно небезпечних виробництвах;
 • основні положення концепції управління ризиком техногенних аварій;
 • основні вимоги до організації та проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів;
 • основні напрямки, методи та засоби забезпечення техногенної безпеки об’єктів та технологій;
 • порядок організації та проведення ідентифікації й декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Вміти:

оцінювати наслідки впливу уражальних чинників аварії на об’єкти турботи;
- визначати фізико-хімічні властивості речовин та матеріалів, що впливають на умови виникнення, розвитку та локалізації аварії і аварійної ситуації на об’єкті;
- визначати категорії і групи небезпечних речовин, що обумовлюють техногенну небезпеку об’єкту захисту, та впливають на рівень можливої аварії;
- визначати клас небезпеки та сумарну масу індивідуальних небезпечних речовин, категорій та груп небезпечних речовин, а також визначати нормативи їх порогових мас;
- аналізувати можливі причини та види пошкодження технологічного обладнання;
- аналізувати та виявляти потенційні види небезпеки для кожної одиниці обладнання із наявністю небезпечних речовин;
- здійснювати контроль за додержанням на об’єктах захисту вимог нормативно-законодавчих актів у сфері техногенної безпеки;
- здійснювати кваліфікований вибір та інженерно-технічне обґрунтування способів і засобів попередження та локалізації аварії на об’єктах захисту із наявністю небезпечних технологій і виробничих процесів;
- розробляти інженерно-технічні заходи щодо зниження рівня ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій;
- розраховувати параметри утворення вибухопожежонебезпечного середовища при порушенні безпечних умов функціонування обладнання потенційно небезпечних технологій та виробництв;
- визначати категорію приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
- аналізувати стан систем захисту об'єкту та оцінювати їх готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях.
 

  Методи контролю

Для оцінки знань слухачів використовується поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення дисципліни слухачі виконують шість модульних контрольних роботи. Підсумкова форма контролю - екзамен.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Кодекс цивільного захисту України
2. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 18.01.2001 р.
3. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”.
5. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000 №338 «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів».
6. Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02. №956.
7. Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02. №956.
8. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки: Навчально-методичний посібник.-Х.:УЦЗУ, 2007.-190 с.
9. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. - Харків: АЦЗУ МНС України, 2004.- 406 с.
10. Михайлюк О.П., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів.- Задачник. Харків.- ХІПБ МВС України, 1998.- 119 с.
11. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Затверджено Наказом МНС від 03.12. 2007. №833.
12. Наказ МНС України, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Міністерства екології й природних ресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122. Методика прогнозування наслідків розливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті.
13. ДНАОП 0.00-4.33-99 “Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій”.
14. НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
15. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Наказ Міністерства Праці та Соціальної політики України №637 від 04.12.2002.
16. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Наказ МНС України від 23.02.2006 р за №98.
17. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ МНС від 15.08.2007 р.№557.
18. НАПБ 03.005 -2002. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з ВВЕР. Введені в дію 25.12.2003.

Додаткова
1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна небезпека: Посібник / Під загальною редакцією В.В. Могильниченка.- К.: КІМ, 2007.-636 с.
2. М.М. Гіроль, Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан. Техногенна безпека: Підручник.- Рівне: УДУВГП, 2004.- 452с.
3. Маршалл В. Основные опасности химических производств. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 671 с.
4. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение.- М.: Химия, 1991.
5. Бейкер У., Кокс П и др. Взрывные явления. Оценка и последствия /Кн..1, Кн. 2.- Под ред. Я.Б.Зельдовича, Б. Е. Гельфанда.- М.: Мир, 1986.
6. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять.
7. Стоєцький В.Ф., Дранишников Л.В., Єсипенко А.Д. Управління техногенною безпекою об’єктів підвищеної небезпеки. Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. 408 с.
8. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Кац М.И. Аварии в химических производствах и меры их предупреждения.- М.: Химия, 1976.
9. Бесчастнов М.В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов. М.: Химия, 1983.
10. Микеев А.К. Противопожарная защита АЭС. М.: Энергоатомиздат. 1990.- 430 с.

 

  Структура дисципліни

Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Модульна контрольна робота
Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т1.1-2.3 100
5 5 5 5 5 5 60

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Модульна контрольна робота
Т3.1 Т3.2 Т3.3 Т4.1 Т3.1-4.1 100
5 5 5 5 80

Залік

Поточне тестування та самостійна робота   Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Модульна контрольна робота 3 50
Т5.1 Т5.2 Т6.1 Т6.2 Т6.3 Т6.4 Т5.1-6.4 100
5 5 5 5 5 5 20

Модуль № 1

Модуль № 2

Модуль № 3

Модуль № 4

^ Наверх