на головну
укррусангл

Склад кафедри

МАЙСТРО Сергій Вікторович, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1995 р. – закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (кваліфікація «економіст-організатор». Диплом КЗ № 901150).
2000 р. – захистив дисертацію на тему: «Ефективність використання енергії при виробництві різних кормів (на прикладі Харківської області») на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (диплом ДК № 006571 від 12 квітня 2000 р.).
2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної політики (диплом 12 ДЦ № 019609 від 3 липня 2008 р.).
2010 р. – захистив дисертацію на тему: «Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДД № 008515 від 1 липня 2010 р.).
2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економічної політики та менеджменту (диплом 12ПР № 009166 від 17 січня 2014 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Публічне управління у сфері цивільного захисту.
Державне регулювання аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки України.
Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України.
Формування та реалізація державної економічної політики в умовах інтеграційних процесів.
Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Державна політика енергозбереження та енергоефективності.

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Майстра С.В. 7 здобувачів успішно захистили свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Наразі професор Майстро С.В. здійснює керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науково-громадська діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Заступник головного редактора збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
Член редакційної колегії наукового фахового видання “Теорія та практика державного управління” Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу (НУЦЗУ (Україна), Поморська Академія (Польща)) «Східний часопис безпекових студій».
Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: «Оцінка результативності та ефективності державного управління у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування» (номер держреєстрації 0115U002021).

Відзнаки

Переможець II обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Держава і право» (2007 р.);
Подяка Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2010 р.);
Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2012 р.);
Почесна грамота Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації (2013 р.);
Почесна грамота Харківської обласної ради (2013 р.);
Почесна грамота Полтавської обласної ради (2014 р.);
Подяка Національного університету цивільного захисту України (2015 р.).

Основні наукові праці

Монографії:
1. Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації : механізм державного регулювання // С.В. Майстро / Моногр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 240 с.
2. Майстро С.В. Державна політика сталого аграрного розвитку України на інноваційній основі / Майстро С.В., Хірамагомедов М.Г., Вейдер Т.М., Колєнов О.М. // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: стратегічні пріоритети : монографія. Ч.1 / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 119 – 140.
3. Майстро С.В. Причини та наслідки глобальної фінансово-економічної кризи / Жихор О.Б., Майстро С.В. // Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України : монографія / авт. кол.; под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.М. Тридіда, д-ра экон. наук, проф. Г.М. Азаренковой. – К.: УБС НБУ, 2014. – С. 153-164. (11 с. / 331 с.).
4. Майстро С.В. Державна регіональна економічна політика сталого розвитку: галузево-секторальний аспект / С.В. Майстро, Р.Г. Майстро, М.О. Більовський // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 52 – 75.

Статті у фахових виданнях:
5. Майстро С.В. Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – С. 56 – 62. – (Серія "Державне управління").
6. Майстро С.В. Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні / С.В. Майстро, О.М. Колєнов // Державне будівництво. – [Електронне видання]. – 2014. – № 1. – Режим доступу до журн. : http: // www.kbuapa.kharkov.ua.
7. Майстро С. В. Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 3 (46). – С. 3 – 10.
8. Майстро С.В. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні / С.В. Майстро, О.О. Труш // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2014. – № 2 (46). – С. 210 – 218.
9. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах / С.В. Майстро // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2015. – № 1 (47). – С. 95 – 101.
10. Майстро С.В. Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2 (49). – С. 143 – 150.
11. Майстро С.В. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту / С.В. Майстро, О.Л. Волошин // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 36 – 44.
12. Майстро С.В. Концептуальні засади та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні / С.В. Майстро, О.Л. Волошин // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 100 – 106.
13. Майстро С.В. Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – C. 28 – 34. – (Серія «Державне управління»).
14. Майстро С.В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – C. 195 – 202. – (Серія «Державне управління»).
15. Майстро С.В. Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – C. 243 – 249. – (Серія «Державне управління»).
16. Майстро С.В. Необхідність державного регулювання розвитку кооперації та стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі України / С.В. Майстро / Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 3 (50). – С. 100 – 106.
17. Майстро С.В. Розвиток конкурентного середовища в Україні та результативність державної антимонопольної політики / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – C. 207 – 214. – (Серія «Державне управління»).
18. Майстро С.В. Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – C. 128 – 135. – (Серія «Державне управління»).
19. Майстро С.В. Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні / С.В. Майстро, Ю.Г. Батир // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – C. 29 – 35. – (Серія «Державне управління»).
20. Майстро С.В. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України / С.В. Майстро, Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко , К.Г. Храпач // «Nauka i studia»: Wydawca: Sp. z o.o., 2017. – № 17(178). – C. 68 – 74.
21. Напрями удосконалення державної політики України у сфері екологічної безпеки в умовах європейської інтеграції / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 146 – 153. – (Серія «Державне управління»).
22. Майстро С.В. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України / С.В. Майстро, М.О. Більовський // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 43 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 36 – 43.
23. Майстро С.В. Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження : теоретико-методологічні засади / С.В. Майстро, М.О. Більовський // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 43 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – С. 36 – 43.
24. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України / С.В. Майстро, Р.Г. Майстро // Державне будівництво. – 2018. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-1/doc/1/01.pdf.
25. Майстро С.В. Освітньо-наукова складова механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2 (9). – C. 189 – 196. – (Серія «Державне управління»).

 

САДКОВИЙ Володимир Петрович, професор кафедри, генерал-лейтенант служби цивiльного захисту, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1976 р. – закінчив Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР за спеціальністю «Протипожежна техніка та безпека» (кваліфікація – «Пожежний технік»).
1982 р. – закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація – «юрист»).
2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук.
2012 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту.
2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Уніфікація механізмів державного управління професійною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Уніфікація механізмів державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.
Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні.
Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів.

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Садкового В.П. успішно захистили свої дисертаційні дослідження 5 здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека та наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.
Професор Садковий В.П. наразі здійснює наукове консультування та наукове керівництво здобувачами наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науково-громадська діяльність

Голова редакційної ради збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Нагороди та відзнаки

Медалі: “За бездоганну службу” ІІІ ст. (1983 р.), ІІ ст. (1988 р.), медаль “70 років Збройним Силам СРСР” (1988 р.), медаль “За відмінну службу по охороні громадського порядку” (1989 р.), медаль МНС “Незалежність України” (2006 р.).
Нагрудні знаки: “За відмінну службу в МВС” (1985 р.), “Кращому працівникові пожежної охорони” (1998 р.), “За відзнаку в службі” ІІ ст. (2001 р.).
Почесна відзнака МНС України (2003 р.).

Основні наукові праці

1. Садковий В.П. Напрями підвищення результативності та ефективності державного управління вищими навчальними закладами в системі ДСНС України / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 88–92.
2. Садковий В.П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
3. Садковий В.П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
4. Садковий В.П. Державні механізми стандартизації в галузі професійної освіти як запорука якості підготовки фахівців / В.П. Садковий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2013. – № 3(43). – С. 78-82.
5. Садковий В.П. Механізми управління та вдосконалення професійної освіти в сучасному українському суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – Вип. 3(42). – С. 190-194.
6. Садковий В.П. Державні механізми системи підготовки фахівців цивільного захисту України / В.П. Садковий // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – № 2(44). – С. 186-190.
7. Садковий В.П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України: [монографія] / В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 240 с.
8. Садковий В.П Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : [монографія] / В.П. Садковий, А.В. Ромін, О.О. Островерх, С.М. Домбровська. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 190 с.
9. Садковий В.П. Вдосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво, 2014. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
10. Садковий В.П. Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2014. – Вип. 1(44). – С. 190-194.
11. Садковий В.П. Сучасні механізми забезпечення якості неперервної освіти / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2014. – № 5. – С. 110-113.
12. Садковий В.П. Механізми управління розвитком системи підготовки офіцерських кадрів Державної служби надзвичайних ситуацій України / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 39. – С. 213-219.
13. Садковий В.П. Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 40. – С. 205-211.
14. Садковий В.П. Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти / В.П. Садковий // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 235. – Вип. 223. – С. 151-154.
15. Садковий В.П. Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту: теорія, практика, механізми : [монографія] / В.П. Садковий. – Миколаїв, 2014. – 343 с.
16. Садковий В.П. Формування якості освіти, як один з напрямів автономізації навчальних закладів / В.П.Садковий // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х., 2015. – С. 66-68.
17. Садковий В.П. Державна освітня політика в напрямку впровадження європейських освітніх стандартів / В.П.Садковий // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С. 12-14.
18. Садковий В.П. Механізми формування нових освітянських виховних концепцій / В.П. Садковий, А.О. Хмирова // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С. 34-35.
19. Садковий В.П. Механізми забезпечення якості неперервної освіти / В.П.Садковий // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – С. 40-41.

 

КРЮКОВ Олексій Ігорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

Освіта

1984 р. – закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького, за спеціальністю "історія" (кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства).
1990 р. – захистив дисертацію на тему: «Проблеми загального та особливого управлінських процесів» (на прикладі СРСР та НРБ), на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук.
2007 р. – захистив дисертацію на тему: «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації» на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Формування та розвиток політико-управлінської еліти, вплив глобалізаційних процесів на формування світових політичних еліт
Проблеми розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки держави
Геополітичні процеси в світі, їх влив на розвиток державотворення в Україні
Екологічна безпека держави та питання цивільного захисту населення в сучасних умовах

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Крюкова О.І. успішно захистили свої дисертаційні дослідження 10 здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Професор Крюков О.І. наразі здійснює наукове консультування одного докторанта на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та наукове керівництво аспірантом та здобувачем наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Основні наукові праці

1. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України – як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.
2. Крюков О. І. Філософія і психологія публічної влади: монографія / за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. – Харків: Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.259-321.
3. Крюков О. І. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (47) (34). – С. 276–282.
4. Крюков О. І. Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі./ О. І. Крюков, О. В. Радченко / Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2014. – № 2 (18). – С. 142–148.
6. Kryukov O., Lutsenko S. (2015), “Management information systems as an instrument for making the effective administrative decisions”, Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century, pp. 128–138.
7. Крюков О. І. Державне управління якістю підготовки державних службовців. / О. І. Крюков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань «Державне управління» : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада 2014 р.). – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 283–285.
8. Крюков О. І. Державне управління енергозбереженням в Україні як чинник побудови ефективної економіки / О. І. Крюков // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 р.) / О. І. Крюков. –Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 99–101.
9. Крюков О. І. Освіта як чинник формування еліти нації. / О. І. Крюков // Актуальні проблеми публічного управління в Україні : матеріали круглого столу (м. Суми, 12 червня 2014 р.) / за ред. О. І Крюкова. – Суми : Видавництво ФОП Панасенко, 2014. – С. 64–67.
10. Крюков О. І. Роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні // Публічне управління шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада, 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 25–27.
11. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 142-149.
12. Крюков О. І. Політика енергозбереження як чинник екологічної безпеки держави / О. І. Крюков // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.176-177.
13. Крюков О.I, Омаров А. Є. Теории экологического развития государства в контексте экологической безопасности / А. И. Крюков А. Є. Омаров, // Еast Journal of Security Studies. Collection of scientific papers. – №2. – 2017. – 136-153. НУЦЗУ, Україна, Поморська академія Республіка Польща.
14. Крюков О. I., Пахнин М.Л. До питання взаємодії публічної влади та засобів масової комунікації в сучасному політичному процесі // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 230 – 238. – (Серія «Державне управління»).
15. Крюков О.I. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: колективна монографія за заг. ред. Зосименко О.В., Єфремової Г.Л. – Суми, РВВ, 2018. – 411с. ( Крюков О.І,, Радченко О.В., третій розділ – C.277-290).

 

СТРЕЛЬЦОВ Володимир Юрійович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент

 
Освіта

1997 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів.
2000 р. – закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України (Харківський філіал) за спеціальністю державне управління.
2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Вплив європейських інтеграційних процесів на країни-сусіди.
Ціннісні зміни в системі публічної служби.
Роль європейських студій в трансформації конфліктів.
Електронне врядування та розвиток системи публічного управління.
Публічне управління у сфері цивільного захисту.

Науково-громадська діяльність

Jean Monnet Chair (2011-2014).
Участь в проекті Tempus Tacis „Тренінгові програми з питань європейської інтеграції для державних службовців України”.
Участь в журі Національного конкурсу впровадження проектів у сфері електронного врядування.
Керівник Харківського осередку Української асоціації європейських студій.

Основні наукові праці

1. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва [та ін.]; за заг. ред. О.О. Труша – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С.95-104.
2. Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: монографія / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид-во “ДокНаукдержУпр”, 2012. – 274
3. Стрельцов В.Ю. Сидора В.С. Парадигмальні зміни в електронному врядуванні / В.Ю. Стрельцов, В.С. Сидора // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.2 (5). – С.115-121.
4. Стрельцов В.Ю. Розвиток публічної служби України в умовах біпатризму / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.4 (31). – С.394-398 .
5. Стрельцов В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в державній службі України / В.Ю. Стрельцов // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 грудня 2010 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 72–74.
6. Стрельцов В.Ю. Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип.3 (34). – С. 471-479
7. Стрельцов В.Ю. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни / В.Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – Вип.3 (7). – С. 54-58.
8. Стрельцов В.Ю., Гнидюк Н.А. Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір / В.Ю. Стрельцов, Н.А. Гнидюк // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – Вип.1 (41). – С. 64-70.
9. Marko Bojcun, Oleksandr Melnikov, Volodymyr Streltsov, Yaroslav Mudryi Mapping the training needs of Ukrainian civil servants in the field of European Integration [Електронний ресурс]: The 15th NISPAcee Annual Conference “Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kyiv, 17-19 May 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Сиситемн. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.
10. Streltsov Volodymyr, Garkavets Iryna. Ukraine’s European integration and problems of acquisition of the EU aid / V. Streltsov, I. Garkavets // Volodymyr Streltsov, Iryna Garkavets // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development / Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk, Kharkiv : Publishing House “ADNDU”, 2012. – P. 141-145.

 

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

 

 

Освіта

2002 р. – закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) за фахом економічна кібернетика.
2005 р. – закінчила аспірантуру ХДТУБА, спеціальність 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
2010 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема дисертації «Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства»
2016 р. - старший науковий співробітник, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління
2017 р. - доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління; тема дисертації «Механізми державного регулювання в сфері рекламної діяльності в Україні».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Механізми державного управління рекламною діяльністю
Механізми державного управління в туристичній галузі
Державне управління у сфері цивільного захисту
Ризики в державному управлінні

Науково-громадська діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д64.707.03.
Член редакційної колегії наукового журналу «Східний часопис безпекових студій».

Відзнаки

Грамота Національного університету цивільного захисту України (2015 р.).
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2016 р.).
Грамота Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2017 р.).
Диплом Національного університету цивільного захисту за перемогу у конкурсі на кращу монографію (2017 р.).
Подяка Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2017р.).

Основні наукові праці

1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129.
2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97.
3. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90.
4. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177.
5. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україна в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 250 с.
6. Shvedun V. Assessment of Ukraine’s national security taking into account practical experience of the EU countries / V. Shvedun // East European Scientific Journal. – 2016. – № 11(15). – Vol. 2. – P. 119–123.
7. Шведун В. О. Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості недотримань рекламного законодавства / В. О. Шведун, С. В. Хламов // Актуальні проблеми економіки – 2016. – № 10 (184). – С. 389–396.
8. Shvedun V. O. The role of international trade relations in implementation of the EU Common Foreign and Security Policy / V. O. Shvedun // Virtus. 2017. - № 11. – P. 276 – 278.
9. Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2017. - 154 с.

 

БАТИР Юрій Георгійович, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 

 

Освіта

1985 р. – закінчив Харківський зооветеринарний інститут за спеціальністю зоотехнія (кваліфікація «зооінженер»).
1988 р. – закінчив аспірантуру в Інституті тваринництва Української академії аграрних наук.
1991 р. – захистив дисертацію на тему: «Економічне обґрунтування типа годівлі молодняку великої рогатої худоби, який вирощується на м'ясо (на прикладі Харківської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство).
2005 р. – отримав диплом доктора філософії («Doctor of Sciences»).
2007 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.
2008 р. – друга вища освіта, закінчив Харківську державну зооветеринарну академію за спеціальністю «менеджмент» та отримав кваліфікацію «бакалавр з менеджменту».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне регулювання аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки України.
Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.
Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Державне управління у галузі туризму.

Відзнаки

1. Грамоти Харківської державної зооветеринарної академії (2010 р., 2013 р., 2014 р.).
2. Почесна грамота до 160-річчя Харківської державної зооветеринарної академії (2011 р.).
3. Почесна грамота Дергачівської районної адміністрації (2016 р.).

Основні наукові праці

1. Батир Ю.Г. Економіка світового сільського господарства // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, В.Д. Білойван, В.В. Мерчанський та ін. / Монографія. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2012. – 380 с.
2. Батир Ю. Г. Стратегія аграрного бізнесу // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Навчальний посібник. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2012. – 188 с.
3. Батир Ю. Г. Стратегия на инвестиционно-инновационный путь развития сельского хазяйства Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Аграрни науки: зб. наук. праць. – Болгария, Пловдив, 2011. – Брой 7. – с. 77-85.
4. Батир Ю. Г. Конкурентоспособность аграрних предприятий // Ю. Г. Батир / Зб. наук. праць ХДЗВА, 2010, Вип. 20(2). – С. 86-92.
5. Батир Ю. Г. Мониторинг рынка зерна в условиях мирового кризиса // Ю. Г.Батир, М.В. Зеленская, В.И. Корниенко/ Зб. наук.праць ХДЗВА, 2010, Вип. 20(2). С. 122-128.
6. Батир Ю.Г. Стратегія інноваційного розвитку сільського господарства України // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Приднепровский научный вестник, 2012. – №4 (126). – С. 68-73.
7. Батир Ю.Г. Тенденции и стратегия развития сельского хазяйства Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Современный научный вестник. – Руснауч-книга, Россия, г. Белгород, 2012. –– №5 (117). – С. 76-81.
8. Батир Ю.Г. Парадигма развития разных форм хозяйствования в сельском хозяйстве Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Оралдынгылымжаршысы. – Научно-теоретический и практический журнал, Казахстан, 2012. – №3 (39). – С. 44-50.
9. Батир Ю.Г. Инновационно-инвестиционный путь развития сельского хазяйства Украины// Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Сб. науч. трудов БелСХИ, Россия, Белгород, 2013. – №23. –С.43-48.
10. Батир Ю.Г. Інвестиційна стратегія розвитку аграрної сфери // Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко, К.Г. Храпач / Зб.наук.праць ХДЗВА, 2015. – Вип. 31, Ч.1. – С. 87-93.
11. Батир Ю.Г. Пріорітет на інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектора україни // Ю.Г. Батир, Н.В Чуйко, К.Г. Храпач / Зб.наук.праць ЛНПУ, 2016. – №22. – С. 77-90.
12. Батир Ю.Г. Тенденции и перспективы развития разных форм хозяйствования в сельском хозяйстве Украины // Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко, К.Г. Храпач / Оралдынгылымжаршысы: Научно-теоретический и практический журнал. – Казахстан, 2016. – №5 (39). – С. 44-50.
13. Майстро С.В., Батир Ю.Г. Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні // С.В. Майстро, Ю.Г. Батир / Вісник НУЦЗУ: Державне управління. – Харків, 2017. – Вип. 2(7). – С. 29-35.
14. Майстро С.В., Батир Ю.Г. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України // С.В. Майстро, Ю.Г. Батир /"Nauka i studia". – Польща,NR 17 (178). – 2017. – C. 68-74
15. Батир Ю.Г. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України // Ю.Г. Батир, Р.Ю. Батир, Н.А. Піпенко, Н.ВЧуйко, К.Г.Храпач / "Nauka i studia". – Польща, NR9 (189). – 2018. – C. 81-88.
 
 
ЛОПАТЧЕНКО Інна Миколаївна, викладач кафедри, кандидат наук з державного управління
 

 

Освіта

2007 р. – закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (кваліфікація «спеціаліст», диплом ХА № 32798957 від 30.06.2007).
2009 р. – закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація «магістр», диплом ХА № 35577183 від 28.02.2009).
2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Державне управління профілактикою соціальним сирітством на регіональному рівні» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 044117 від 11 жовтня 2017 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління профілактикою соціальним сирітством.
Державне управління у сфері молодіжної політики України.
Державна політика соціалізації незахищених верств населення.
Співпраця представників державних органів влади з громадськими організаціями

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Лопатченко І. М. Cоціально-екологічна модель особистісної соціалізації дітей сиріт / І. М. Лопатченко, О. М. Крутій // Збірник складено за матеріалами VІ міжнародної науково-практичної конференції: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах», що проходила 15 травня 2014 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. С. 80-82.
2. Лопатченко І. М. Генезис закордонних систем профілактики соціального сирітства: національний та регіональний аспекти / І. М. Лопатченко // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Випуск 3(19). – Вересень, 2014 – С.210-219.
3. Лопатченко І. М. Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт в контексті сучасної соціальної політики української держави / І. М. Лопатченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45) /2014 С. 316-324.
4. Лопатченко І. М. Інноваційні комунікації та форми профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. С. 606-608.
5. Лопатченко І. М. Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства : соціологічний аналіз на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 4 (55) / 2016. – С. 131-139.
6. Лопатченко І. М. Комплексний підхід до профілактики соціального сирітства в Україні / І. М. Лопатченко // Інноваційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій: Матеріали V міжнар. наук.-практич. конфер. (м. Хелм, Польща 28 листопада 2015 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм : Вид-во ВШМВСК, 2016. – C. 102-106.
7. Лопатченко І. М. Механізми державного управління соціально-економічним розвитком щодо профілактики соціального сирітства в Україні / І. М. Лопатченко // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. С. 156-158.
8. Лопатченко І. М. Механізми реалізації державної політики профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Інвестиції: практика та досвід : зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 8. – С. 113–116.
9. Лопатченко І. М. Моделі профілактики та соціалізації соціальних сиріт у сучасному українському суспільстві / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С. 206-212.
10. Лопатченко І. М. Практика профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : Зб. тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року [електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/4/39.pdf.
11. Лопатченко І. М. Співпраця представників державних органів з громадськими організаціями як складова профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015 - С.316-318.
12. Лопатченко І. М. Стратегічні пріоритети вдосконалення механізму профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ Вип. 4 (31) / 2016. С 63-68.
13. Лопатченко І. М. Сутність соціального сирітства та його профілактика у державному управлінні / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 2 (45). – С. 132-140.
14. Лопатченко І. М. Сучасні медіа комунікативні технології профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко, І. С. Лопатченко // Публічне управління ХХІ ст.: форсайтинг успіху : зб. тез ХVІ Міжнародного наукового конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016 – С. 443-446.
^ Наверх