на головну
укррусангл

Склад кафедри

МАЙСТРО Сергій Вікторович, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 

 

Освіта:

1995 р. – закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (кваліфікація «економіст-організатор»).
2000 р. – захистив дисертацію на тему: «Ефективність використання енергії при виробництві різних кормів (на прикладі Харківської області») на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.
2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної політики.
2010 р. – захистив дисертацію на тему: «Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економічної політики та менеджменту.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

•    Публічне управління у сфері цивільного захисту.
•    Державне регулювання аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки України.
•    Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України.
•    Формування та реалізація державної економічної політики в умовах інтеграційних процесів.
•    Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
•    Державна політика енергозбереження та енергоефективності.

Наукова школа

Під науковим керівництвом Майстра С.В. успішно захистили свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління здобувачі: Процюк С.Л., Олійник В.О., Вейдер Т.М., Колєнов О.М., Хірамагомедов М.Г., Вайсман В.Я.
Наразі професор Майстро С.В. здійснює керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління Волошиним О.Л. та Беззубко Б.І.

Науково-громадська діяльність

•    Член спеціалізованої вченої ради К 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
•    Член спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
•    Заступник головного редактора збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
•    Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Державне будівництво» Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації : механізм державного регулювання // С.В. Майстро / Моногр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 240 с.
2. Правове та інституційне забезпечення інтеграційних процесів України // Труш О.О., Майстро С.В., Фесенко Н.С. та ін. / Навч.-метод. посіб. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 303 с.
3. Майстро С.В. Теоретичні засади механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України // С.В. Майстро / Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. 1(40). – С. 3 – 10.
4. Майстро С.В. Теоретико-методологічні засади реалізації державної економічної політики // С.В. Майстро / Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. 2(41). – С. 149 – 155.
5. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М. А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с.
6. Майстро С.В. Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – С. 56 – 62. – (Серія "Державне управління").
7. Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, М.В. Гончаренко, М.М. Коваленко, С.В. Майстро ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяра. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 244 с.
8. Майстро С.В. Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні / С.В. Майстро, О.М. Колєнов // Державне будівництво. – [Електронне видання]. – 2014. – № 1. – Режим доступу до журн. : http: // www.kbuapa.kharkov.ua.
9. Майстро С. В. Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 3 (46). – С. 3 – 10.
10. Андронов В.А., Майстро С.В. Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України / В.А. Андронов, С.В. Майстро // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/01.pdf.
11. Майстро С.В. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні / С.В. Майстро, О.О. Труш // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2014. – № 2 (46). – С. 210 – 218.
12. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах / С.В. Майстро // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2015. – № 1 (47). – С. 95 – 101.
13. Майстро С.В. Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2 (49). – С. 143 – 150.
14. Майстро С.В. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту / С.В. Майстро, О.Л. Волошин // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 36 – 44.

 

САДКОВИЙ Володимир Петрович, професор кафедри, генерал-лейтенант служби цивiльного захисту, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1976 р. – закінчив Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР за спеціальністю «Протипожежна техніка та безпека» (кваліфікація — «Пожежний технік»).
1982 р.  – закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація – «юрист»).
2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук.
2012 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту.
2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Уніфікація механізмів державного управління професійною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

•    Уніфікація механізмів державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
•    Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.
•    Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.
•    Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні.
•    Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів.

Наукова школа

Під науковим керівництвом Садкового В.П. успішно захистили свої дисертаційні дослідження: на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека Коврегін В.В. – перший проректор Національного університету цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту; на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах: Склень О.І., Лєбєдєв Д.В., Кім К.В.,     Олійник О.А.
На даний час Садковий В.П. є науковим керівником ад’юнкта Хмирової А.О., яка проводить дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та здійснює наукове консультування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління першого проректора, кандидата технічних наук, доцента, полковника служби цивільного захисту Коврегіна В.В.

Науково-громадська діяльність

•    Голова редакційної ради збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
•    Член спеціалізованої вченої ради К 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1.    Садковий В.П. Інноваційні механізми розвитку професійної освіти та їх практична реалізація [Електронний ресурс] / В.П. Садковий //Демократичне врядування. – 2012. – № 2(12). – Режим доступу до журн.: http://www.lvivacademy.com/visnik12/index.html.
2.    Садковий В.П. Сучасний інструментарій управління якістю у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 21. – С. 49–53.
3.    Садковий В.П. Напрями підвищення результативності та ефективності державного управління вищими навчальними закладами в системі ДСНС України / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 88–92.
4.    Садковий В.П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
5.    Садковий В.П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
6.    Садковий В.П. Державні механізми стандартизації в галузі професійної освіти як запорука якості підготовки фахівців / В.П. Садковий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2013. – № 3(43). – С. 78-82.
7.    Садковий В.П. Механізми управління та вдосконалення професійної освіти в сучасному українському суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – Вип. 3(42). – С. 190-194.
8.    Садковий В.П. Державні механізми системи підготовки фахівців цивільного захисту України / В.П. Садковий // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – № 2(44). – С. 186-190.
9.    Садковий В.П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України: [монографія] / В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 240 с.
10.    Садковий В.П Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : [монографія] / В.П. Садковий, А.В. Ромін, О.О. Островерх, С.М. Домбровська. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 190 с.
11.    Садковий В.П. Вдосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво, 2014. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
12.    Садковий В.П. Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2014. – Вип. 1(44). – С. 190-194.
13.    Садковий В.П. Сучасні механізми забезпечення якості неперервної освіти / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2014. – № 5. – С. 110-113.
14.    Садковий В.П. Механізми управління розвитком системи підготовки офіцерських кадрів Державної служби надзвичайних ситуацій України / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 39. – С. 213-219.
15.    Садковий В.П. Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 40. – С. 205-211.
16.     Садковий В.П. Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти / В.П. Садковий // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 235. – Вип. 223. – С. 151-154.
17.    Садковий В.П. Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту: теорія, практика, механізми : [монографія] / В.П. Садковий. – Миколаїв, 2014. – 343 с.

 

АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, професор кафедри, полковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, професор

 

 

Освіта

1990 р. – закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут (кваліфікація «інженер-будівельник»).
2002 р. – закінчив Академію пожежної безпеки України за спеціальністю «пожежна безпека».
1996 р. – захистив дисертацію на тему: «Запобігання солоних відкладень в системах водяного охолоджування металургійних агрегатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація.
2006 р. – захистив дисертацію на тему: «Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
2008 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки життєдіяльності та екології.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

•    Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
•    Державне управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
•    Державне управління у сфері цивільного захисту.

Наукова школа

Під науковим керівництвом Андронова В.А., успішно завершують свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Бухман О.М. – за спеціальністю «Охорона праці»; Тарадуда Д.В. – за спеціальністю «Цивільний захист» та Уліда В.Ю. – за спеціальністю «Механізми державного управління».

Науково-громадська діяльність

•    Заступник голови редакційної ради збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
•    Член спеціалізованої вченої ради К 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Цивільний захист області. Підручник / Андронов В.А., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Олійник Г.І. та ін. – Х.: МОН України, ХНТУСГ, Національний університет цивільного захисту України, 2010. Том 4, частина 2. – 573 с.
2. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек. Навчальний посібник. Андронов В.А., Рогозін А.С., Соболь О.М., Тютюник В.В., Шевченко Р.І. – Х.: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – 264 с.
3. Андронов В.А. Державні механізми забезпечення екологічної оцінки в галузі запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // В.А. Андронов, Є.О. Варивода / Теорія та практика держуправління. Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 4 (43). – С. 237–244.
4. Андронов В.А. Формирование парадигмы экологического образования в высших учебных заведениях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям // В.А. Андронов / Международный журнал устойчивого развития. - Технический університет Варна. – апрель 2014. – № 18. – С. 5 – 9.
5. Андронов В.А. Механізми державного регулювання входження в європейський простір вищої освіти України / В.А. Андронов, С.М. Домбровська // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Рівне: НУВГП, 2013. – С. 129–138.
6. Андронов В.А. Механізми державного управління у сфері реалізації екологічної освітньої політики в України. // В.А. Андронов / Теорія та практика державного управління. Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 2(41). – С. 3-8.
7. Андронов В.А. Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу – як державно-управлінська проблема. // В.А. Андронов / Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – Вип. 2(46). – С. 237-244.
8. Андронов В.А. Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України / В.А. Андронов, С.В. Майстро // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/01.pdf.

 

ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 
Освіта

1995 р. – закінчила  Харківський  державний університет за спеціальністю всесвітня історія (історик, викладач суспільно-політичних дисциплін).
2006 р. – захистила дисертацію на тему: «Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х – перша половина 60-х років ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних  наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
2012 р. – захистила дисертацію на тему: «Теоретичні засади державного регулювання у сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
2015 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри наглядово-профілактичної діяльності.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

•    Державне управління розвитком вищої освіти в умовах соціальних трансформацій.
•    Механізми державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
•    Формування та реалізація державної молодіжної політики в умовах інтеграційних процесів.
•    Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.
•    Державне управління у сфері цивільного захисту.
 
Наукова школа

За наукового консультування Домбровської С.М. у 2014 р. ректор Національного університету цивільного захисту України, генерал-лейтенант служби цивiльного захисту, професор Садковий В.П. успішно захистив дисертацію на тему: «Уніфікація механізмів державного управління професійною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
В даний час, за науковим консультуванням Домбровської С.М, завершено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління проректором – начальником факультету цивільного захисту, полковником служби цивільного захисту, кандидатом технічних наук, доцентом Роміним А. В.
Успішно захистили свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління здобувачі: Бондар Д.В., Горецький А.І., Россохатський П.М., Сисоєва С.І.
Завершують роботу над дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «механізми державного управління» здобувачі: Вавренюк С.А., Баглик В.С., Денисюк О.В., Білотіл О.М., Луценко Т.О., Харламова Ю.Є.

Науково-громадська діяльність

•    Голова Спеціалізованої вченої ради К 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
•    Головний редактор збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
•    Голова редакційної колегії наукового фахового журналу «Ефективне управління державою» Національного університету цивільного захисту України та Муніципальної академії України (м. Київ).

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Государственное регулирование в сфере высшего образования «Теоретические основы государственного регулирования в сфере высшего образования в условиях социальных трансформаций» LAP LAMBERT Academic Publishing (2012-09-24) e-Mail: info@lap-publishing.com - www.lap-publishing.com- 100 с.
2. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект: Монографія / Садковий В.П., Ромін А.В., Островерх О.О., Домбровська С.М.-Х. : Оберіг, 2013. – 190с.
3. Домбровська С. М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : [монографія] / С. М. Домбровська. – Х. : Оберіг, 2010. – 176 с.
4. Домбровська С. М. Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 1. – С. 149–154.
5. Домбровська С. М. Місце вищої освіти в стратегії державної політики суспільного розвитку України / С. М. Домбровська // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2011. – Вип. 1. – С. 84–88.
6. Домбровска С.М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів/ С. М. Домбровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4(39).- С.386-390.
7. Домбровська С.М. Болонський процес, як один з напрямів державного реформування освіти./ С. М. Домбровська // Европейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу.-Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»:зб.наук.пр./Нац.академія пед.наук України. - К. : Вид-во «Педагогічна преса», 2012.- №3. -С.124-126.
8. Домбровська С. М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів/ С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1. – С. 293–298.
9. Домбровська С. М. Сучасні технології  впровадження   інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні / С. М. Домбровська // Хмельницький університет управління і права. - Х.:" Університетські наукові записки 2013. - № 1 (24). - 2013. - Вип. 24. - С.207-216.
10. Домбровська С. М. Механізми державного регулювання впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах України / С. М. Домбровська. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-3/doc/2/01.pdf.
11. Домбровська С. М. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України / С. М. Домбровська. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/5/01.pdf.
12. Домбровська С. М. Удосконалення механізмів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців цивільного захисту / С. М. Домбровська. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/4/01.pdf.
13. Домбровська С. М. Державне регулювання якісного розвитку національної системи освіти України / С. М. Домбровська. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/2/01.pdf.

 

МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Анатолійович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1994 р. – закінчив економічний факультет Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (спеціальність «Економіка і управління в галузях АПК»); кваліфікація «економіст-організатор».
1999 р. – захистив дисертацію на тему: «Економічна ефективність виробництва кормів та їх використання в молочному скотарстві» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
2003 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної політики.
2010 р. – захистив дисертацію на тему: «Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя населення» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.
2012 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економічної політики.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень


•    Державне регулювання розвитку економіки та суспільних процесів.
•    Структурна політика, диспропорції розвитку територій та міжгалузеві асиметрії.
•    Реагування на надзвичайні ситуації та зміни параметрів національної безпеки.
•    Розбудова населених пунктів і реформування ЖКГ.
•    Інноваційний розвиток та інвестиційний клімат.
•    Рівень добробуту населення та вирішення проблем бідності.
•    Детінізація економіки, протидія рейдерству та корупції.
•    Соціальна відповідальність, ресоціалізація та соціальне забезпечення населення.

Наукова школа


В 2014 р. під науковим керівництвом Мельниченка О.А. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління Сагайдак С.С.

Науково-громадська діяльність

•    Член спеціалізованої вченої ради К 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
•    Член редакційної колегії збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»), яке належить до переліку видань, затверджених МОН України як фахові в науці «Державне управління».

Основні наукові та навчально-методичні праці


1.    Мікроекономіка : навчальний посібник / О. А. Мельниченко. – Х. : Вид-во ХДАУ, 2000. – 166 с.
2.    Сільське господарство зарубіжних країн : навчальний посібник / В. О. Муковоз, О. А. Мельниченко. – Х. : Вид-во ХДАУ, 2001. – 146 с.
3.    Мельниченко О. А. Державне регулювання трансформації власності в аграрній сфері / О. А. Мельниченко // Регіональна політика розвитку аграрної сфери : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. Г. І. Мостового. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – С. 29–44.
4.    Мельниченко О.А. Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів населення / О. А. Мельниченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетр. : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2005. – № 4. – С. 20–27.
5.    Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання : монографія / О. А. Мельниченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – 232 с.
6.    Мельниченко О. А. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти [Електронний ресурс] / О. А. Мельниченко // Державне будівництво. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2011-1/index.html.
7.    Мельниченко О. А. Розвиток державної пенітенціарної політики щодо трудової діяльності в’язнів / О. А. Мельниченко, С. С. Дипко // Механізми державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С. 255–264.
8.    Мельниченко О. А. Перспективні напрями розвитку міст в Україні: державно-управлінський вимір / О. А. Мельниченко, А. С. Шевченко // Механізми державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С. 159–167.
9.    Мельниченко О. А. Точне землеробство: перспективний напрям розвитку вітчизняних сільськогосподарських підприємств / О. А. Мельниченко // Управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобалізації : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – С. 207–214.
10.    Мельниченко А. А. Социальная эксклюзия: вопросы методологии и использования в сфере государственного управления / А. А. Мельниченко, Р. Н. Гу¬лий // Вестник государственного и муниципального управления. – 2012. – № 4. – С. 13–18.
11.    Мельниченко О. А. Бідність в Україні: сутність проблеми та шляхи її розв’язання / О. А. Мельниченко // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 2. – С. 124–131.
12.    Управління структурними зрушеннями : підручник / О. А. Мельничен¬ко. – Х. : Оберіг, 2013. – 300 c.
13.    Мельниченко О. А. Перехід до вищих технологічних укладів: пріоритетний напрям розвитку української економіки / О. А. Мельниченко // Державне регулювання інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації: стратегічні пріоритети : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – С. 13–22.
14.    Мельниченко О. А. Напрями та засоби державного регулювання детінізації національної економіки // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Вид-во МГУ, 2014. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 120–123.
15.    Мельниченко О. А. Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку / О. А. Мельниченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2014. – № 1. – С. 84–92. – (Серія "Державне управління").
16.    Мельниченко О. А. Соціальна відповідальність: сутність, види, засоби / О. А. Мельниченко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / [кол. авт.] ; за заг. ред. Г. Г. Півняка. – Дніпропетр. : Вид-во НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 361–366.
17.    Мельниченко О. А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями / О. А. Мельниченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2015. – № 2. – С. 17–24.

 

БАРАБАШ Григорій Олексійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Освіта

1979 р. – закінчив Харківський юридичний інститут                         ім. Ф. Дзержинського за спеціальністю правознавство.
2011 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.
2013 р. – отримав вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу Східноукраїнського національного університету ім. Даля (м. Луганськ).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень


•    Працеохорона політика.
•    Державна служба.
•    Організація діяльності органів судової влади.
•    Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту.

Основні наукові та навчально-методичні праці


1. Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці суддів в Україні : монографія / Г.О. Барабаш // Х. : Вид-во Оберіг, 2014. – 232 с.
    2. Барабаш Г.О. Напрямки організації діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення дисципліни і законності в ОВС : навч. посіб. / Г. О. Барабаш ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с.
    3. Барабаш Г.О. Поняття і особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Л., 2014. – № 28. – С. 215–219.
4. Барабаш Г.О. Суддя як суб’єкт трудового права в Російській Федерації / Г. О. Барабаш // Право та державне управління: зб. наук. пр. (за ред. А. О. Монаєнко). – КПУ : Запоріжжя, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 48–52.
5. Барабаш Г.О. Державна служба в органах МНС, проблемні питання / Г. О. Барабаш // Міліція України. – 2012. – № 7–8 (181–182). – С. 18–19.
6. Барабаш Г.О. Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади / Г. О. Барабаш // Юрист України: наук.-практ. жур. – 2012. – № 1–2 (18-19). – С. 60–64.
7. Барабаш Г.О. Деякі проблемні питання добору суддів / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2012. – № 23. – С. 151–158.

 

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна, викладач кафедри, кандидат економічних наук

 

 

Освіта
 
2002 р. – закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) за фахом економічна кібернетика.
2005 р. – закінчила аспірантуру ХДТУБА, спеціальність 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
2010 р. – захистила дисертацію на тему: «Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства» на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
•    Механізми державного управління рекламною діяльністю.
•    Механізми державного управління в туристичній галузі.
•    Державне управління у сфері цивільного захисту.
 
Науково-громадська діяльність
 
•    Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».
 
Основні наукові та навчально-методичні праці
 
1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129.
2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97.
3. Шведун В. О. Інноваційні перетворення нормативно-правових засад державного управління рекламною діяльністю в Україні / В. О. Шведун // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2014. – № 66 (1108). – С. 172–179.
4. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90. 
5. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177.
6. Шведун В. О. Формування державних механізмів попереднього інформування населення щодо належної поведінки у надзвичайних ситуаціях за допомогою соціальної реклами / В. О. Шведун // збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи» (Харків, 02–03 жовтня 2014 р.). – Х. : НУЦЗУ, 2014 – С.76–77 .
7. Шведун В. О. Обгрунтування необхідності розробки механізму державного управління в сфері реклами / В. О. Шведун // матеріали інтернет-конференції «Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» (Харків, 19– 20 березня 2014 р.). – Х. : НУЦЗУ, 2014. – С. 179–180.
8. Шведун В. О. Актуальність розробки інформаційно-керуючої системи в сфері державного управління рекламною діяльністю / В. О. Шведун // матеріали Інтернет-конференції VII Науково-практичної конференції «Інформаційні і керуючі системи в промисловості, економіці та екології» студентів, аспірантів та молодих вчених м. Сєвєродонецьк (Сєвєродонецьк, 23 квітня). – Сєвєродонецьк : Технологічний інститут Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, 2014. – С. 69.
9. Шведун В. О. Сучасний стан і тенденції розвитку рекламного законодавства України / В. О. Шведун // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти” (27 березня 2015 р., м. Київ). – Ч. І. – Київський національний університет культури і мистецтв. – К. : Видав. Центр КНУКіМ, 2015. –  С. 249–251.

 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна Леонідівна, викладач кафедри, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта
 
2008 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого (кваліфікація «юрист»).
2011 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (кваліфікація «магістр державного управління»).
2014 р. – захистила дисертацію на тему: «Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
•    Формування та функціонування механізмів державного регулювання природокористування взагалі й земельно-орендних відносин зокрема.
•    Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів.
•    Формування та розвиток концепцій публічного адміністрування.
•    Державне управління у сфері цивільного захисту.

Наукова школа

За рішенням Вченої ради Університету здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління Лукиши Р. Т.

Науково-громадська діяльність

•    Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».
•    Відповідальний секретар наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту» (Серія «Державне управління»).
•    Здійснює керівництво підготовкою конкурсних наукових робіт студентів, які входять до наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Помаза-Пономаренко А.Л. Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні / А. Л. Помаза-Пономаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – № 2 (44). – С. 74–80.
2. Помаза-Пономаренко А.Л. Публічна політика розвитку регіонів в Україні: зміст наукової проблеми / А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 300–304.
3. Помаза-Пономаренко А.Л. Инструменты повышения результативности государственного регулирования земельно-арендных отношений в Украине [Электронный ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Современные технологии управления: электр. науч.-прак. жур. – 2014. – № 1 (37). – Режим доступа к стран.: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/january2014/item/220-instruments-of-enhancing-the-effectiveness-of-state-regulation-of-land-lease-relations-in ukraine.html
4. Помаза-Пономаренко А.Л. Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) / А. Л. Помаза-Пономаренко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 196–198.
5. Помаза-Пономаренко А.Л. Підходи до функціонування системи державного управління регіональною безпекою [Електронний ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=823.
6. Помаза-Пономаренко А.Л. Механізм державного управління безпекою соціально-економічних систем / А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 128–131.
.

^ Наверх