на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:

1. Фізико-хімічні властивості речовин:
• дослідження фізико-хімічних властивостей речовин;
• розробка теорії рідин;
• фізико-хімічні процеси в сцинтиляційних матеріалах;
• хімія твердих та рідких розчинів;
• калориметричні дослідження;
• кераміка технічного, господарчого та медичного призначення (сегнетокераміка, п’єзокераміка, фарфор, технічна та конструкційна оксидна кераміка, стоматологічні композиційні матеріали);
• в’яжучі матеріали та бетони (радіаційно стійкі, вогнетривкі та будівельні);
• поводження речовин та об’єктів в електромагнітних полях.
2. Горіння речовин та матеріалів:
• визначення умов самоспалахування, самозаймання та вимушеного запалювання;
• визначення характерних температур пожежної небезпеки для зберігання речовин та матеріалів;
• комп'ютерне моделювання динаміки небезпечних факторів пожежі;
• теоретичне дослідження розповсюдження горіння іскрами;
• розробка та вдосконалення складів пожежогасіння та вогнезахисту;
• розробка механізмів фізичного, хімічного та електро- осадження дисперсних утворень в атмосфері;
• розробка просочувальних складів для термо- і вогнестійкого спецодягу;
• теоретичне дослідження багатошарових тепло- та вогнезахисних екранів;
• теоретичні аспекти пожежно-технічної експертиза.
3. Пожежогасіння та вогнезахист:
• розробка та вдосконалення складів пожежогасіння та вогнезахисту;
• розробка механізмів фізичного, хімічного та електро- осадження дисперсних утворень в атмосфері;
• розробка просочувальних складів для термо- і вогнестійкого спецодягу;
• теоретичне дослідження багатошарових тепло- та вогнезахисних екранів.
4. Природоохоронні технології:
• розробка та вдосконалення природоохоронних технологій;
• утилізація та рециклінг відходів;
• розробка систем водоочищення;
• розробка технологій енерго- та ресурсозбереження.
5. Радіаційний, хімічний захист та моніторинг:
• розробка системи радіаційного моніторингу у складі комплексної багаторівневої системи моніторингу території України;
• розробка наноплівкових та сцинтиляційних датчиків;
• розробка радіаційностійких бетонів;
• розробка механізмів фізичного, хімічного та електро- осадження дисперсних утворень в атмосфері.
 

 

 

За час існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 225 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя. Опубліковано наукові статті у збірках (журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз WEBOMETRICS, Scopus, Web of Science.

Основні наукові публікації співробітників кафедри

  1. Тарахно О.В. Експертне дослідження версії виникнення пожежі внаслідок хімічного самозаймання / Тарахно О.В., Сирих В.М. // Проблемы пожарной безопасности. Сб.науч. тр.- Харьков: НУГЗУ. Вып.32. -Харьков: НУГЗУ. - 2012.
  2. Тарахно О.В. Визначення температури самоспалахування кетонів різної будови / Тарахно О.В., Трегубов Д.Г. Гонар С.Ю. // Проблемы пожарной безопасности. Сб.науч. тр.- Харьков: НУГЗУ. Вып.32. -Харьков: НУГЗУ. - 2012. – С. 137-142.
  3. Шаршанов А.Я. Моделирование огнезащитного действия вспучивающегося неорганического покрытия / Шаршанов А.Я., Чернуха А.А. // Проблемы пожарной безопасности. Сб.науч. тр.- Харьков: НУГЗУ. Вып.32. -Харьков: НУГЗУ. - 2012.
  4. Дейнека В.В. Снижение уровня радиационного фона в рабочей зоне радиационноопасных объектов / Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, НУЦЗУ. – 2012. – № 15. – С. 49-56.
  5. Киреев А.А. Пути повышения эффективности тушения пожаров класса «В» / Киреев А.А., Купка В.Ю. Жернокльов К.В. // Проблемы пожарной безопасности. – 2012. Вып. 31 - с.105-108.
  6. Калугин В.Д. Оцінка ризику сейсмічної небезпеки на території України / Калугин В.Д., Тютюник В.В., Чорногор Л.Ф. // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: НУГЗУ, 2012. – Вип. 15. – С. 196-213.
  7. Кустов М.В. Определение необходимой интенсивности осадков для тушения ландшафтного пожара / Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2014. – №. 2. – С. 10-15.
  8. Кустов М.В. Физико-химические основы процесса каплеобразования в атмосфере на заряженных центрах конденсации / Технологии техносферной безопасности: Интернет-журнал. – №1(53). – 2014. – 9 стр.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у 10 – 12 науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за її межами.
 
 
Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять роботу з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі, авторських свідоцтв на службовий твір).
 
 
На кафедрі було підготовлено та захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня “доктор наук” та 5 дисертацій на здобуття вченого ступеня “кандидат наук”.
Кандидатські дисертації:
• Бабенко О.В. “Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння”;
• Кустов М.В. “Разработка огнетушащего состава повышенной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса А ”;
•Прусский А.В. “Разработка газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для выявления первичной стадии горения целлюлозосодержащих материалов”;
• Савченко О.В. “Підвищення ефективності пожежогасіння об‘єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів”;
• Чернуха А.А. “Підвищення ефективності вогнезахисту деревени за допомогою гелеутворюючих складів на основі силікатів”.
 
Докторські дисертації:
• Киреев А.А. “Гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные средства повышенной эффективности применительно к пожарам класса А”;
• Тютюник В.В. “Создание комплексной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионах Украины”.

^ Наверх