на головну
укррусангл

Автомобільна підготовка

Спеціальні аварійно-рятувальні машини

 

Спеціальність підготовки: 101 «Екологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні спеціальні та аварійно-рятувальні машини, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та екологічних катастроф.

Міждисциплінарні зв’язки. Для оволодіння дисципліною «Спеціальні аварійно-рятувальні машини» необхідні знання з таких дисциплін як: «Фізика», «Професійна підготовка рятувальника».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

1.      Пожежні машини

2.      Спеціальні та аварійно-рятувальні машини

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальні аварійно-рятувальні машини» є підготувати фахівців, здатних виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан спеціальних та аварійно-рятувальної машин, під час проходження експертизи проектної та іншої документації, використовуючи дані технічних характеристик систем спеціального захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів спеціальної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальні аварійно-рятувальні машини» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь:

- з улаштування та організації експлуатації спеціальних машин;

- з вибору типу та прийняття рішень щодо застосування спеціальних машин у різних ситуаціях під час виконання оперативних дій в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

            Здобувачі повинні:

знати:

-          несправності, що виникають у процесі експлуатації автомобілів, причини та їх наслідки, способи їх виявлення та усунення;

-          особливості організації експлуатації базових шасі спеціальних машин;

-          влаштування, особливості конструкції, роботу основних вузлів і агрегатів спеціальних аварійно-рятувальної машин;

-          тактико-технічні характеристики спеціальних аварійно-рятувальних машин;

-          порядок застосування спеціальних аварійно-рятувальних машин на пожежах;

-          правила техніки безпеки під час експлуатації спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання;

-          особливості організації експлуатації спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання;

-          влаштування, особливості конструкції, роботу основних вузлів і агрегатів спеціальних та аварійно-рятувальних машин та обладнання, їх тактико-технічні характеристики.

уміти:

-          оцінювати показники технічних властивостей спеціальних аварійно-рятувальних машин;

-          аналізувати основні процеси, що відбуваються під час експлуатації спеціальних аварійно-рятувальних машин для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані;

-          проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів спеціальних машин в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах;

-          застосовувати спеціальні аварійно-рятувальні машини за призначенням.

мати навички:

                            з організації та проведення технічного обслуговування та ремонту спеціальних машин в умовах пожежно-рятувальної частини;

                           роботи з насосними установками.

                            

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

загальні:

·         мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·         мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·         мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

·         мати здатність приймати обґрунтовані рішення;

·         мати навики здійснення безпечної діяльності;

професійні:

·         описувати будову базових шасі спеціальних машин та організовувати їх технічне обслуговування;

 

·         знаходити рішення щодо практичного застосовування спеціальних аварійно-рятувальних машин під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

^ Наверх