на головну
укррусангл

Будова та експлуатація спеціальної техніки

«БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ»

 

Спеціальність підготовки: 161 "Хімічні технології та інженерія"

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна автомобільна та аварійно-рятувальна техніка, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тобто проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та військового характеру для їх наступного використання під час оцінювання відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту вимогам чинних нормативних актів, проведення стандартних і сертифікаційних випробувань протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту у складі групи фахівців, оцінювання показників технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту; аналізу основних процесів, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані; визначення комплексної оцінки відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту чинним нормативним актам та оформлення результатів випробувань згідно з вимогами сертифікації та стандартизації.

Міждисциплінарні зв’язки. Зміст навчальної дисципліни «Будова та експлуатація спеціальної техніки» тісно пов’язаний з дисциплінами: «Теоретична механіка», «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка», «Охорона праці в підрозділах ДСНС».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

1. Будова транспортних засобів та теоретичні основи роботи насосів.

2. Експлуатація спеціальної техніки.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Будова та експлуатація спеціальної техніки” є підготувати фахівців, здатних виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання під час проходження експертизи проектної та іншої документації, враховуючи особливості пожежної небезпеки будівель та споруд різного призначення, технологічних процесів виробництва, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ будівельних норм, використовуючи дані технічних характеристик систем протипожежного захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Будова та експлуатація спеціальної техніки” є навчити майбутніх фахівців застосовувати технічні характеристики, правила використання, для визначення стану протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання під час проходження експертизи проектної та іншої документації, враховуючи особливості пожежної небезпеки будівель та споруд різного призначення, технологічних процесів виробництва, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ будівельних норм, використовуючи дані технічних характеристик систем протипожежного захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

            Здобувачі повинні:

знати:

           влаштування, особливості конструкції, роботу основних вузлів і агрегатів протипожежної, аварійно-рятувальної техніки і їх обладнання;

           тактико-технічні характеристики протипожежної, аварійно-рятувальної техніки та їх обладнання;

           порядок застосування протипожежної, аварійно-рятувальної техніки і їх обладнання;

           правила техніки безпеки під час експлуатації протипожежної, аварійно-рятувальної техніки і їх обладнання;

           організацію експлуатації протипожежної, аварійно-рятувальної техніки і їх обладнання;

уміти:

-            оцінювати показники технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту (ПР. О);

-            аналізувати основні процеси, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані (ПР. О);

-            дати комплексну оцінку відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту чинним нормативним актам та оформити результати випробувань згідно з вимогами сертифікації та стандартизації (ЗР. О);

-            проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах (ПП. Р);

-   виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання (ПП.Н).

 мати навички:

- проведення технічного обслуговування №2 та сезонного обслуговування;

- передачі пожежної техніки під час зміни караулу;

- оформлення шляхових листів та експлуатаційних відомостей.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

загальні:

·         мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·         мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·         мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

·         мати здатність приймати обґрунтовані рішення;

·         мати навики здійснення безпечної діяльності;

професійні:

·         використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи;

 

·         оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та тактичні можливості пожежно-рятувальної техніки.

^ Наверх