на головну
укррусангл

Інженерна та комп’ютерна графіка (ІКГ)

Інженерна та комп’ютерна графіка (ІКГ)

Напрям підготовки:
6.170201 «Цивільний захист»
6.170202 «Охорона праці»
6.170203 «Пожежна безпека»
6.051301 «Хімічна технологія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Навчальна дисципліна “Інженерна та комп‘ютерна графіка” входить до складу базових дисциплін, які є обов’язковими для здобуття вищої освіти. Її викладання проводиться з метою розвитку просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу просторових форм на основі їх креслень, а також надання знань, умінь та навичок висловлювати свої технічні думки і розуміти думки інших за допомогою креслень, у тому числі, побудованих за допомогою комп’ютерної техніки. Теоретичний матеріал базується на таких науках, як нарисна та аналітична геометрії, обчислювальна техніка та елементи геометричного моделювання. Окреме значення має вивчення вимог стандартів ЄСКД та інших документів, щодо оформлення креслень різного призначення.

Як наукова дисципліна, “Інженерна та комп‘ютерна графіка” є теоретичною основою для побудови відтворюваних зображень просторових об‘єктів на площині та визначення їх форми та розмірів за цими зображеннями. Крім цього, її можна широко застосовувати при геометричному моделюванні різноманітних процесів та явищ, у тому числі, що відбуваються при пожежах. Як дисципліна професійного напрямку вона необхідна для кращого викладання та розуміння практично всіх дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах пожежно-технічного профілю.

Задачею дисципліни є:

 • ознайомлення з методом відображення (проекціювання) просторових об‘єктів на площину та дослідження останніх за їх зображеннями;
 • оволодіння методикою рішення позиційних та метричних задач загальними методами та методами перетворення комплексного креслення;
 • вивчення механізмів утворення проекційних креслень складних просторових форм та побудови ліній перетинання поверхонь;
 • ознайомлення з основними вимогами стандартів ЄСКД та інших документів щодо оформлення креслень різного призначення;
 • оволодіння методикою розрахунку аксонометричних зображень із заданої точки зору та методами перетворення зображень просторових форм;
 • ознайомлення з можливостями використання персональних комп’ютерів для одержання технічних креслень, а також з методами утворення різних типів електронних моделей, що зберігають графічну інформацію у комп‘ютерах.

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:
 
Знати:

 • проекційний метод побудови зображень просторових об’єктів;
 • властивості проекцій геометричних примітивів - точок, прямих та площин, а також правила виконання над ними графічних операцій;
 • методи перетворення зображень на комплексних кресленнях;
 • правила побудови аксонометричних проекцій у тому числі й стандартних - прямокутної ізометрії та диметрiї;
 • основні вимоги стандартів ЄСКД та інших документів щодо побудови та оформлення технічних креслень різного призначення, у тому числі, і будівельних;
 • можливості використання персональних комп’ютерів для побудов технічних креслень та виведення графічної інформації у вигляді твердих копій.

Вміти:

 • будувати комплексні креслення та наочні зображення об’єктів;
 • визначати взаємне положення геометричних образів: належність, паралельність та їх перетин i перпендикулярність;
 • розв’язувати метричні та позиційні задачі загальними методами та за допомогою методів перетворення зображень на комплексних кресленнях;
 • будувати зображення різноманітних типів поверхонь за різними початковими даними;
 • будувати проекції та дійсні величини перерізів поверхонь проекцiювальними площинами, а також лінії перетину поверхонь;
 • виконувати ескізи деталей з натури та читати і складати креслення різного призначення;
 • створювати комп’ютерні креслення, а також візуалізувати плоскі і просторові геометричні об‘єкти за допомогою їх електронних моделей.

Мати навички:

 • одержання відтворюваних зображень просторових об’єктів на площині та їхнього дослідження за цими зображеннями;
 • читання та виконання ескізів та креслень різного призначення відповідно до вимог державних стандартів України;
 • використання комп‘ютерної техніки для обробки графічної інформації.
^ Наверх