на головну
укррусангл

Інженерна та комп’ютерна графіка (ІКГ)

Інженерна та комп’ютерна графіка (ІКГ)

Спеціальність підготовки:           161 «Хімічні технології та інженерія»

261 «Пожежна безпека»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси відображення на кресленні об’єктів складних просторових форм, та аналіз і відтворення їх просторових форм на основі креслень.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Інженерна і комп’ютерна графіка» базується на знаннях таких дисциплін: «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Знання отримані при вивченні дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» необхідні при подальшому вивченні дисциплін: «Теоретична механіка», «Спеціальне водопостачання», «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка», «Пожежна і виробнича автоматика», «Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі», «Прикладна механіка», «Організація пожежно-профілактичної роботи», «Пожежна профілактика в населених пунктах».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

 1. Теоретичні основи побудови креслень;
 2. Комп’ютерна графіка.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна та комп‘ютерна графіка» є надання випускнику спосібності читати технічні креслення, та виражати свої технічні рішення у виді ескізів та креслень.

 

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомлення з методом відображення (проекціювання) просторових об‘єктів на площину та дослідження останніх за їх зображеннями;
 • оволодіння методикою рішення позиційних та метричних задач;
 • вивчення механізмів утворення проекційних креслень складних просторових  форм та побудови ліній перетинання поверхонь;
 • ознайомлення з основними вимогами стандартів ЄСКД та інших документів щодо оформлення креслень різного призначення;
 • ознайомлення з можливостями використання обчислювальної техніки для одержання ескізів та креслень, а також з методами утворення електронних моделей, що зберігають графічну інформацію в електронному вигляді.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати :

 •  проекційний метод побудови зображень просторових об’єктів;
 • властивості проекцій геометричних примітивів - точок, прямих та площин, а також правила виконання над ними графічних операцій;
 • правила побудови аксонометричних проекцій;
 • основні вимоги стандартів ЄСКД та інших документів щодо побудови та оформлення креслень різного призначення;
 • використання спеціалізованих прикладних програм для обчислювальної техніки при побудові ескізів та креслень.

уміти :

 • будувати комплексні креслення та наочні зображення об’єктів;
 • визначати взаємне положення геометричних образів: належність, паралельність перетин i перпендикулярність;
 • розв’язувати метричні та позиційні задачі;
 • будувати проекції та дійсні величини перерізів поверхонь проекцiювальними площинами, а також лінії перетину поверхонь;
 • виконувати ескізи деталей з натури та читати і складати креслення різного призначення;
 • створювати комп’ютерні креслення, а також візуалізувати плоскі і просторові геометричні об‘єкти за допомогою їх електронних моделей.

мати навички:

 • одержання відтворюваних зображень просторових об’єктів на площині та їхнього дослідження за цими зображеннями;
 • читання креслень та виконання ескізів різного призначення відповідно до вимог державних стандартів України;
 • використання комп‘ютерної техніки для обробки графічної інформації.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 години / 5,5 кредитів ECTS.

^ Наверх