на головну
укррусангл

Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту

Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту

Напрям підготовки:
8.17020101 «Цивільний захист»
8.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту»
8.17020301 «Пожежна безпека»
7.17020101 «Цивільний захист»
7.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, спеціаліст

Предметом вивчення навчальної дисципліни є здатність вибирати й застосовувати засоби й методи захисту людини, середовища перебування й природи від небезпек, здатність проводити експертизу рішень щодо безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки, здатність використовувати сучасну вимірювальну техніку, сучасні методи виміру.

Міждисциплінарні зв’язки. Зміст навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту» тісно пов’язаний з дисциплінами: «Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки», «Техногенна безпека об’єктів та технологій», «Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях», «Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту».

Метою викладання навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту» є підготувати фахівців здатних вибирати й застосовувати засоби й методи захисту людини, середовища перебування й природи від небезпек, спроможних проводити експертизу рішень щодо безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки, здатних використовувати сучасну вимірювальну техніку, сучасні методи виміру.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту» є навчити майбутніх фахівців основним метрологічним категоріям та поняттям, показникам, методам метрологічного обґрунтування інженерно-технічних та організаційних заходів щодо забезпечення або підвищення рівня техногенної і природної безпеки об’єктів власності, основам діяльності стандартизації та сертифікації у сфері цивільного захисту, а також діяльності органів управління та підрозділів цивільного захисту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • порядок вирішення питань щодо безпечного розміщення й застосування засобів забезпечення безпеки, порятунку й захисту людину від техногенних і антропогенних впливів;
 • порядок проведення експертизи рішень щодо безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки;
 • сучасні методи виміру;
 • конструктивні і метрологічні характеристики вимірювальних засобів;
 • порядок використання сучасної вимірювальної техніки, сучасних методів виміру;
 • основні вимоги при сертифікації продукції та систем якості, порядок їх акредитації;
 • основні положення державної системи сертифікації УкрСЕРПО;
 • основні вимоги при стандартизації продукції та послуг;
 • порядок процесу гармонізації нормативно-технічної законодавчої бази України з міжнародним законодавством.

Вміти:

 • застосовувати вимоги до основних конструктивних рішень захисних споруд та їх утримання;
 • проводити експертизу рішень щодо безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки;
 • аналізувати роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск та реалізацію екологічно небезпечної продукції, неякісних систем і засобів захисту людей;
 • оцінювати якість обладнання, знарядь праці згідно з вимогами метрології, стандартизації та сертифікації;
 • використовувати вимірювальні прилади, приймаючи участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та оцінці їх наслідків;
 • вибирати та використовувати вимірювальні засоби, визначати похибки вимірювання, використовувати статистичні методи контролю якості;
 • оцінювати якість обладнання, знарядь праці згідно з вимогами метрології та стандартизації.
^ Наверх