на головну
укррусангл

Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту

«Метрологія, сертифікація та патентознавство»

 

Спеціальність підготовки: 161 «Хімічні технології та інженерія»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, її базові шасі, а також процеси, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Міждисциплінарні зв’язки. Для оволодіння дисципліною «Метрологія, сертифікація та патентознавство» необхідні знання з таких дисциплін як: «Методика проведення наукових досліджень». А сама «Метрологія, сертифікація та патентознавство» є базою для вивчення таких дисциплін як «Організація та планування захисту населення від наслідків зруйнувань радіаційно та хімічно-небезпечних об’єктів», «Організація аварійно-рятувальних робіт при НС на радіаційно та хімічно-небезпечних об’єктах».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

1.      Метрологія у сфері хімічних технологій

2.      Стандартизація у сфері хімічних технологій

3.      Патентознавство

 

Метою навчальної дисципліни «Метрологія, сертифікація та патентознавство» є формування у магістрантів систематичних знань системи метрології, стандартизації та інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, методологічних основ створення об’єктів промислової власності і інженерної психології, міжнародного співробітництва у галузі інтелектуальної власності, захисту патентних прав, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної інформації, провести патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності, заявку на об’єкт авторського права, зокрема на комп’ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю; досвіду роботи з нормативно-правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, твори науки, літератури і мистецтва тощо).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Метрологія, сертифікація та патентознавство» є закріпити, поглибити й узагальнити у магістрантів системні науково-теоретичні знання з питань патентознавства та стандартизації, виявити їх здатність самостійно застосувати отриманні знання, вміння та навики у науково-педагогічній діяльності.

            Здобувачі повинні:

знати :

-        систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;

-        основи інженерної творчості та визначення творчого рівня винаходу;

-        систему використання та застосування науково-технічної патентної інформації;

-        методологічні основ створення об’єктів промислової власності і інженерної психології;

-        міжнародне співробітництва у галузі інтелектуальної власності;

-        систему джерел правового регулювання відносин, пов’язаних з охороною і використанням об’єктів інтелектуальної власності;

-        захист патентних прав, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної інформації;

вміти:

-        оцінювати якість обладнання, знарядь праці згідно з вимогами метрології та стандартизації;

-        вибирати та використовувати вимірювальні засоби, визначати похибки вимірювання, використовувати статистичні методи контролю якості;

-        оформляти заявку для отримання патенту України на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, зокрема, на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю;

-        проводити комплексні патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження з використанням сучасних електронних джерел патентної і науково-технічної та іншої інформації;

-        орієнтуватися як у вітчизняному, так і в законодавствах інших держав у питаннях охорони прав на інтелектуальну власність;

-        застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції;

-        використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок;

мати навички: у використанні сучасної вимірювальної техніки, сучасних методів виміру; у роботі з нормативно-правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, твори науки, літератури і мистецтва тощо), а також ліцензійного договору на передачу права або використання об’єкту права інтелектуальної власності.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

- здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень та формулювання нових підходів для рішення теоретичних та практичних задач у наукових дослідженнях;

- готовність до самостійної, індивідуальної науково-дослідної роботи, до здійснення комплексних досліджень та прийняття рішень в міждисциплінарних областях знань;

- здатність володіти основними інформаційними технологіями, способами та засобами пошуку, одержання, збереження, обробки та систематизації інформації, представлення результатів роботи та комунікації із міжнародною спільнотою;

- володіти навичками патентного пошуку, захисту прав інтелектуальної власності;

- здатність планувати науково-професійний та особистісний розвиток;

- здатність використовувати в дослідженнях різноманітні тематичні мережеві ресурси, бази даних, інформаційно-пошукові системи;

 

- здатність роботи з нормативно-правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об’єкт права інтелектуальної власності.

^ Наверх