на головну
укррусангл

Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки

«Основи проектування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки»

 

Спеціальність підготовки: 261 "Пожежна безпека"

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вирішення проблем, вірніше, комплексу проблем безпеки техногенної сфери, яке повинне ґрунтуватися на сучасній науковій базі, однією з найважливіших задач є розробка розрахункових і експериментальних методів, що забезпечують ще на стадії проектування можливість безпечної експлуатації створюваних машинобудівних конструкцій, будинків і споруджень, устаткування технологічних процесів і виробництв.

Але навіть найдосконаліші конструкторські рішення можуть виявитися непридатними для виробництва через його недостатню технологічну базу або відповідні недоліки проекту. Таким чином, технологія є другим важливим фактором безпеки техногенної сфери.

Вирішувати вказані задачі повинні фахівці ДСНС вищої кваліфікації, підготовка яких передбачає глибокі знання таких предметів як математика, фізика, теоретична механіка, матеріалознавство та технологія матеріалів, інформатика та комп’ютерна техніка, інженерна і комп’ютерна графіка, прикладна механіка та інші фундаментальні та професійноорієнтовані дисципліни. Вони формують базовий науково-технічний рівень, який є основою подальшого творчого професійного і наукового зросту фахівця та є запорукою його продуктивної службової діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки. Для оволодіння дисципліною «Основи проектування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки» необхідні знання з таких дисциплін як: «Теорія систем та системного аналізу», «Метрологія і стандартизація», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління пожежогасінням».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні принципи проектування пожежно-технічних та аварійно-рятувальних засобів

Змістовий модуль 2. Оптимізація конструкторських рішень

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи проектування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки» є підготувати магістрантів, здатних провести розроблення пропозицій та інженерних рішень при проектуванні, створенні, розробці та закупівлі протипожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Основними завданнями вивчення «Основи проектування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки» є навчити магістрантів основним вимогами, що висуваються до виробів, методиці рішення позиційних та метричних задач, основним стадіям конструювання та проектування інженерно-технічних виробів, основним елементам та методологією дизайну, ознайомити зі стадіями творчого процесу при проектуванні, основними елементами винахідництва та раціоналізаторства.

            Здобувачі повинні:

знати:

–          основні принципи конструювання і розрахунку типових вузлів і деталей машин загального призначення стосовно до профілю ДСНС;

–          основні вимоги стандартів ЄСКД та інших документів щодо побудови та оформлення технічних креслень різного призначення;

–          основні вимоги, що висуваються до виробів;

–          методику рішення позиційних та метричних задач;

–          основні стадії конструювання та проектування інженерно-технічних виробів;

–          стадії творчого процесу при проектуванні;

–          основні елементи та методологію дизайну;

–          основні елементи винахідництва та раціоналізаторства;

–          можливості використання персональних комп’ютерів для одержання технічних креслень, а також з методи утворення різних типів електронних моделей, що зберігають графічну інформацію у комп‘ютерах;

вміти:

-                     проводити випробування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки і її окремих агрегатів;

-                     визначати рівень експлуатаційних показників протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;

-                     розробляти пропозиції щодо вдосконалення протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;

-                     розробляти пропозиції щодо оптимізації компонування зразків протипожежної і аварійно-рятувальної техніки в цілому та її окремих вузлів та агрегатів;

-                     обґрунтовувати технічні вимоги до нових зразків аварійно-рятувальної, протипожежної та інженерної техніки, обладнання та інструменту для підготовки пропозицій до проектних рішень.

мати навички:

·         висловлювати свої технічні думки і розуміти думки інших за допомогою креслень, у тому числі, побудованих за допомогою комп’ютерної техніки;

·         розробки пропозицій та інженерних рішень при проектуванні протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

·         проводити критичний аналіз існуючої протипожежної та аварійно-рятувальної техніки і розробляти рішення під час проектування сучасних зразків протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

·         визначати рівень експлуатаційних показників протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;

·         розробляти пропозиції щодо вдосконалення протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;

·         розробляти пропозиції щодо оптимізації компонування зразків протипожежної і аварійно-рятувальної техніки в цілому та її окремих вузлів та агрегатів;

·         обґрунтовувати технічні вимоги до нових зразків аварійно-рятувальної, протипожежної та інженерної техніки, обладнання та інструменту для підготовки пропозицій до проектних рішень.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

загальні:

·         мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·         мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·         мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

·         мати здатність приймати обґрунтовані рішення;

·         мати навики здійснення безпечної діяльності;

професійні:

·         описувати будову базових шасі спеціальних машин та організовувати їх технічне обслуговування;

 

·         знаходити рішення щодо практичного застосовування спеціальних аварійно-рятувальних машин під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

^ Наверх