на головну
укррусангл

Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки


Напрям підготовки:
8.17020101 «Цивільний захист»
8.17020301 «Пожежна безпека»
7.17020101 «Цивільний захист»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, спеціаліст

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси розвитку просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу просторових форм на основі їх креслень, а також надання знань, умінь та навичок висловлювати свої технічні думки і розуміти думки інших за допомогою креслень, у тому числі, побудованих за допомогою комп’ютерної техніки. Розроблення пропозицій та інженерних рішень при проектуванні інженерної та аварійно-рятувальної техніки. Здатність проводити критичний аналіз існуючої інженерної та аварійно-рятувальної техніки і розробляти рішення під час проектування сучасних зразків інженерної та аварійно-рятувальної техніки. Проводити випробування інженерної та аварійно-рятувальної техніки і її окремих агрегатів. Визначати рівень експлуатаційних показників інженерної і аварійно-рятувальної техніки. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення інженерної і аварійно-рятувальної техніки. Розробляти пропозиції щодо оптимізації компонування зразків інженерної і аварійно-рятувальної техніки в цілому та її окремих вузлів та агрегатів. Обґрунтовувати технічні вимоги до нових зразків аварійно-рятувальної, протипожежної та інженерної техніки, обладнання та інструменту для підготовки пропозицій до проектних рішень.

Міждисциплінарні зв’язки. Зміст навчальної дисципліни «Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки» тісно пов’язаний з дисциплінами: «Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту», «Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях», «Організація та управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки» є підготувати фахівців здатних провести розроблення пропозицій та інженерних рішень при проектуванні інженерної та аварійно-рятувальної техніки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки» є навчити майбутніх фахівців основним вимогами, що висуваються до виробів, методиці рішення позиційних та метричних задач, основним стадіям конструювання та проектування інженерно-технічних виробів, основним елементам та методологією дизайну, ознайомити зі стадіями творчого процесу при проектуванні, основними елементами винахідництва та раціоналізаторства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • основні принципи конструювання і розрахунку типових вузлів і деталей машин загального призначення стосовно до профілю МНС;
 • основні вимоги стандартів ЄСКД та інших документів щодо побудови та оформлення технічних креслень різного призначення;
 • основні вимоги, що висуваються до виробів;
 • методику рішення позиційних та метричних задач;
 • основні стадії конструювання та проектування інженерно-технічних виробів;
 • стадії творчого процесу при проектуванні;
 • основні елементи та методологію дизайну;
 • основні елементи винахідництва та раціоналізаторства;
 • можливості використання персональних комп’ютерів для одержання технічних креслень, а також з методи утворення різних типів електронних моделей, що зберігають графічну інформацію у комп‘ютерах;
 • можливості використання персональних комп’ютерів для побудов технічних креслень та виведення графічної інформації у вигляді твердих копій.

Вміти:

 • проводити випробування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки і її окремих агрегатів;
 • визначати рівень експлуатаційних показників протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;
 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення протипожежної і аварійно-рятувальної техніки;
 • розробляти пропозиції щодо оптимізації компонування зразків протипожежної і аварійно-рятувальної техніки в цілому та її окремих вузлів та агрегатів;
 • обґрунтовувати технічні вимоги до нових зразків аварійно-рятувальної, протипожежної та інженерної техніки, обладнання та інструменту для підготовки пропозицій до проектних рішень.
^ Наверх