на головну
укррусангл

Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка

Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка

Спеціальність підготовки: 261 «Пожежна безпека»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, її базові шасі, а також процеси, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Міждисциплінарні зв’язки. Для оволодіння дисципліною «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» необхідні знання з таких дисциплін як: «Деталі машин», «Спеціальне водопостачання», «Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Інженерна і комп'ютерна графіка». А сама «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» є базою для вивчення таких дисциплін як «Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт», «Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

  • Улаштування та експлуатація базових шасі протипожежної та аварійно-рятувальної техніки
  • Теоретичні основи роботи пожежних насосів
  • Пожежні машини
  • Експлуатація протипожежної та аварійно-рятувальної техніки

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» є підготувати фахівців, здатних виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення під час проходження експертизи проектної та іншої документації, використовуючи дані технічних характеристик систем протипожежного захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь:

- з улаштування та організації експлуатації базових шасі, що використовуються для сучасної протипожежної техніки;

- з улаштування та організації експлуатації протипожежної техніки;

- з вибору типу та прийняття рішень щодо застосування протипожежної техніки у різних ситуаціях під час виконання оперативних дій в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних.

 

Здобувачі повинні:

знати:

-         призначення, розташування, будову та принцип дії основних груп механізмів автотранспортних засобів;

-         несправності, що виникають у процесі експлуатації автомобілів, причини та їх наслідки, способи їх виявлення та усунення;

-         особливості організації експлуатації базових шасі протипожежної техніки;

-         влаштування, особливості конструкції, роботу основних вузлів і агрегатів протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

-         тактико-технічні характеристики протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

-         порядок застосування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки на пожежах;

-         правила техніки безпеки під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;

-         особливості організації експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання.

 

уміти:

-          оцінювати показники технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

-          аналізувати основні процеси, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані;

-          проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах;

-          застосовувати протипожежну та аварійно-рятувальну техніку за призначенням.

мати навички:

      з організації та проведення технічного обслуговування та ремонту протипожежної техніки в умовах пожежно-рятувальної частини;

     роботи з насосними установками пожежних автоцистерн.

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

загальні:

·         мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·         мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·         мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

·         мати здатність приймати обґрунтовані рішення;

·         мати навики здійснення безпечної діяльності;

професійні:

·         знаходити рішення щодо практичного застосовування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

·         виділяти основні тенденції розвитку протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, напрямки підвищення ефективності її застосування, вміти приймати рішення щодо комплектації підрозділу конкретним зразком протипожежної техніки;

 

оцінювати стан протипожежної та аварійно-рятуальної техніки та організовувати проведення її технічного обслуговування та ремонту.

^ Наверх