на головну
укррусангл

Науково-методичний центр навчальних закладів сфери ЦЗ

Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (ЦЗ) є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений 8 серпня 2000 р. і дислокується у Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності.

Уваров Юрій Володимирович— начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.


Головні напрямки діяльності центру:

об'єднання науково-педагогічного потенціалу, координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів ДСНС України та організація їх діючого взаємозв'язку з територіальними органами управління ДСНС України, удосконалення науково-методичного забезпечення системи підготовки кадрів всіх рівнів вищої освіти у сфері цивільного захисту як на сучасному етапі, так й на перспективу.


Пріоритетні завдання центру:
 

 • координація діяльності навчальних закладів й установ ДСНС України з питань освіти, форм і методів навчання в процесі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту;
 • розробка, експертна оцінка, узгодження нормативно-правових актів, що регламентують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів і підрозділів ДСНС України, а також керівних кадрів і фахівців інших міністерств та відомств у сфері цивільного захисту;
 • координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів ДСНС України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень і розробок у сфері цивільного захисту;
 • сприяння інтеграції наукової, навчальної й професійної діяльності в системі галузевої вищої освіти, забезпечення єдності професійної освіти й наукової діяльності;
 • розробка пропозицій щодо формування й змісту нормативно-правової бази, що регламентує навчально-виховну й науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів ДСНС України;
 • експертиза засобів навчання навчальних планів, освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм на відповідність стандартам вищої освіти, навчальним планам і програмам галузевої освіти для одержання грифів Міністерства освіти і науки України;
 • узагальнення й розробка пропозицій щодо підвищення якості підготовки кадрів з урахуванням практичного досвіду органів управління й підрозділів ДСНС України, створення відповідного інформаційного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах ДСНС України;
 • розвиток взаємозв'язку з іншими вищими навчальними закладами, установами, організаціями в Україні та за кордоном з питань науково-методичного забезпечення освіти у сфері цивільного захисту (пожежної безпеки), обміну досвідом роботи й т.п.
   

Основні результати діяльності центру:
 

 • внесено пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо створення Науково-методичної комісії МОН та робочих груп з розроблення галузевих стандартів з вищої освіти за напрямами підготовки фахівців нової галузі знань 26 “Цивільна безпека”;
 • розроблені й подані на узгодження в установленому порядку проекти стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями "Пожежна безпека", "Цивільний захист";
 • у рамках проведення науково-дослідної роботи розроблений перелік нових професій у сфері цивільного захисту, що увійшов у Державний класифікатор професій ДК 003-95;
 • співробітники центра брали участь у розробці й підготовці до видання Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ДСНС України;
 • центром регулярно видається Бюлетень, що містить інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань проведення навчальної та методичної роботи під час підготовки фахівців у навчальних закладах ДСНС України;
 • проведено попередню експертизу близько 90 рукописів навчальної літератури для присвоєння грифів ДСНС та Міністерства освіти і науки України;


Центр пропонує наступні послуги:
 

 • аналіз, наукове обґрунтування й розробка пропозицій по внесенню змін до Переліку галузей знань, бакалаврських програм, програм професійної спрямованості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ДСНС України; 
 • обґрунтування й підготовка проектів нормативно-правових актів з організації діяльності й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; 
 • розробка науково-методичних рекомендацій зі змісту стандартів освіти, навчальних планів і програм навчальних дисциплін вищих навчальних закладів Міністерства.
 • експертиза й резензування навчальної і навчально-методичної літератури, засобів навчання, які використовуються в системі освіти ДСНС України на їх відповідність галузевим стандартам освіти, навчальним планам, програмам, іншими нормативним документам для присвоєння їм грифів Міністерства освіти і науки України;
 • опублікування на сторінках Бюлетеня Науково-методичного центру матеріалів (статей) з актуальних питань щодо проведення навчальної та методичної роботи в навчальних закладах.

 

Наша адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Чернишевська, 94.
Телефон (факс): (057) 704-14-32

E-mail: nmc-nz@mns.gov.ua

^ Наверх