на головну
укррусангл

Для вступників на заочну форму навчання

 

 

 
Для вступників на заочну контрактну форму навчання (студенти)
 
На  1 курс:
1. З 6 лютого до 19 березня 2018 року зареєструватись в Регіональному центрі оцінювання якості освіти для участі в тестуванні.
2. Взяти участь в установлені терміни в тестуванні за конкурсними предметами у відповідності з обраною Вами спеціальністю (спеціалізацією):
 

3. З 2 липня до 18.00 25 липня 2018 року заре
єструвати електронний кабінет вступника, завантажити необхідні документи.
4. З 24 липня по 22 серпня2018 року надати до приймальної комісії заяву в паперовій або електронній формі та такі документи:
- копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, ксерокопія сторінок 1,2,11);
- медична довідка 086-0 (копія);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (копія);
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал або копія);
- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал або копія) за 2018, 2017 або 2016 роки;
- документ, який підтверджує право на зарахування на пільгових умовах (за наявності);
- 6 кольорових фотокарток розміром 3Х4.
 Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
5. Після отримання рекомендації до зарахування не пізніше 5 вересня 2018 року виконати вимоги до зарахування та подати в приймальну комісію особисто:
оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому.
Особи, які подали заяву в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
Дочекатись повідомлення про зарахування згідно списків, які оприлюднюються на стенді приймальної комісії, на офіційному веб-сайті університету або за телефоном приймальної комісії.
 
6. Зарахування вступників відбувається не пізніше 6 вересня 2018 року
 
На  3 курс:
 
1.  Особи, які закінчили технікум або коледж та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступити до НУЦЗ України для здобуття ступеня бакалавра (у межах вакантних місць ліцензованого обсягу), на третій курс (з терміном навчання за ОКР «бакалавр» 2 роки) за результатом фахового вступного випробування та за умови успішного проходження додаткової співбесіди (для вступників отримавших диплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністью). 
 
2.  Термін подання заяв та документів до приймальної комісії факультету з 24 липня по 22 серпня 2018 року.
 
 3. Вступні випробування проводяться з 27 по 30 серпня 2018 року.
 
4. Після отримання рекомендації до зарахування не пізніше 5 вересня 2018 року виконати вимоги до зарахування.
 
5. Зарахування вступників відбувається не пізніше 6 вересня 2018 року.
 
На  5 курс:
 
1. Термін подання заяв та документівна 5 курс для навчання за програмою «магістр» до приймальної комісії факультету з 24 липня до 17 серпня 2018 року.
2. Фахові вступні випробування та оголошення їх результатів з 27 по 30 серпня 2018 року.
 
3. Оприлюднення рейтингового списку вступників  - до 10.00 31 серпня 2018 року.
 
Бажаємо успіху!

 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

1. Підрозділи роботи з персоналом ДСНС України в областях надсилають навчальні справи кандидатів на навчання до приймальної комісії не пізніше 17 серпня 2018 року. Навчальна справа формується відповідно до Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 лютого 2015 року №197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 року за №290/26735.
Обов’язково у справі повинен бути рапорт кандидата на навчання на ім’я начальника управління з дозволом на втуп до НУЦЗ України.

2. Відповідно до правил прийому до НУЦЗ України на навчання на місця державного замовлення приймаються наступні категорії вступників:

для здобуття ступеня бакалавра:
- особи рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років які здобули повну загальну середню освіту;
- особи начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність), і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання);

для здобуття ступеня магістра:
- особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра у вищих навчальних закладах цивільного захисту у поточному році;
- особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра, мають строк служби в органах та підрозділах ДСНС України (після закінчення навчання у вищих навчальних закладах цивільного захисту) не менше одного року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання);
- особи середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 40 років, які здобули ступень бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями, які мають ступінь магістра та строк служби в органах та підрозділах ДСНС України (після закінчення навчання у вищих навчальних закладах цивільного захисту) не менше двох років.

3. Справа розглядається приймальною комісією та приймається рішення про участь у конкурсі на зарахування.

4. За результатами розгляду справи надсилається виклик на реєстрацію та вступні випробування (за наявності права на їх складання).ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ)

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії НУЦЗ України.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією НУЦЗ України згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1, подають заяву тільки в паперовій формі.

3. Усі вступники під час подання заяви в паперовій формі пред’являють особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Правилами прийому випадках);
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Правилами прийому випадках);
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені терміни.

Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання можливо отримати за телефонами:

(057)707-34-06 – приймальна комісія НУЦЗ України;
(057)704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (Асоцький Віталій Вікторович);
(093)312-36-75 – факультет цивільного захисту;
(095)927-58-00 – факультет оперативно-рятувальних сил;
(057)707-34-60, (093)312-35-40 – соціально-психологічний факультет;
(066)383-41-85 – факультет пожежної безпеки;
(067)422-96-63, (093)911-20-22, (066)738-40-14 – факультет техногенно-екологічної безпеки
(098)438-85-00 – магістратура управління.
 

^ Наверх