на головну
укррусангл

Державне управління

Спеціальність «Державне управління» орієнтована на підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для різних рівнів державної влади, спроможних розробляти та реалізовувати державну політику України з метою забезпечення оптимального функціонування та розвитку різноманітних сфер життєдіяльності (соціальної, економічної, інноваційної, інформаційної, екологічної тощо). Також забезпечується підвищення кваліфікації працівників органів державного управління загальної та спеціальної компетенції й органів місцевого самоврядування.

Крім того, здійснюється розвиток загальної та духовної культури слухачів через надання їм додаткових послуг, що знаходяться поза межами навчальних програм, а саме: доступ до світових джерел інформації, можливість участі в роботі Університету щодо розвитку культури, у науково-комунікативних заходах Університету щодо розв’язання проблем функціонування системи державного управління України в умовах інтеграційних процесів, реагування на надзвичайні ситуації тощо.

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» базується на здійсненні поглибленої теоретичної підготовки слухачів та забезпеченні набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок стосовно державного управління, зокрема, у сфері цивільного захисту.

Професійне навчання слухачів передбачає приділення особливої уваги таким питанням, як кадрова політика і державна служба; державна політика: аналіз і механізми впровадження; статистичні методи в державному управлінні; територіальна організація влади в Україні; політика європейської інтеграції; управління соціальним і гуманітарним розвитком; державна політика у сфері екологічної, техногенної та пожежної безпеки; державне управління в економічній сфері тощо.

Кваліфікаційний рівень «магістр» слухач НУЦЗУ отримує після захисту магістерської роботи.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб.

Термін денної форми навчання – 1,5 року. Термін заочної форми навчання – 1,9 роки.

Кваліфікація – магістр державного управління.

Базовий рівень – повна загальна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» будь-якого напрямку підготовки.

Випускник університету по даній спеціальності має можливості роботи на посадах в державній службі, органах місцевого самоврядування, а також інших державних підприємствах, установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні).

До приймальної комісії слід надати такі документи:
 
1) заяву;
2) документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або спеціаліста) і додаток до нього;
3) медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірена копія);
4) 6 фотокарток розміром 3х4;
5) ідентифікаційний код (ксерокопія);
6) паспорт (ксерокопія сторінок 1,2,11);
7) документ, який підтверджує право на зарахування на пільгових умовах;
8) характеристику з останнього місця роботи (навчання) або військової служби за наявністю;
10) співробітники ДСНС України надають копію рапорту на ім'я керівника органу (підрозділу) ДСНС України з дозволом на зарахування його вступником до Університету.
^ Наверх