Іноземним громадянам

Прийом на навчання до Національного університету цивільного захисту України іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272) тощо.
Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Прийом  іноземців до Національного університету цивільного захисту України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.
Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації
  •  Всі іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати від Національного університету цивільного захисту України запрошення на навчання. 
  •  Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

  • Особливості організації набору на навчання у Національному університеті цивільного захисту України іноземців визначено Порядком організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
  • Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
  •  Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Національного університету цивільного захисту України за всіма акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов′язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059
За результатами процедури визнання Національний університет цивільного захисту України приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень Національний університет цивільного захисту України відраховує такого іноземця.
Національний університет цивільного захисту України забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.
Прийом заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, для вступу на навчання відповідно до доведених Національному університету цивільного захисту України квот, а також для вступу на підставі договорів, укладених Національним університетом цивільного захисту України з юридичними та фізичними особами, здійснюється безпосередньо приймальною комісією у наступні строки:
за денною формою навчання - з 05 червня до 30 жовтня року вступу на навчання;
за заочною формою навчання - з 06 січня до 30 березня вступу на навчання.
 

Документи для вступу

Вступники, які виявили бажання навчатись у Національному університеті цивільного захисту України за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, особисто подають заяву в паперовій формі до приймальної комісії.
У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), та форму навчання.
При вступі на навчання іноземець подає до приймальної комісії такі
документи:
 

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін

оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено

міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 30х40 мм та 6 фотокарток розміром 35х45 мм;

ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину

терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
При прийомі на навчання в порядку переведення або поновлення на навчання додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
Особи, що не досягли на момент вступу 18-ти річного віку подають засвідчений у встановленому порядку з перекладом на українську мову дозвіл батьків на навчання у Національному університеті цивільного захисту України.
4. Для конкурсного відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах проводиться вступні випробування:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра - співбесіда в межах програм загальноосвітньої середньої школи:

  • з математики та російської мови для спеціальностей 261 “Пожежна безпека“ та 263 “Цивільна безпека“;
  • з хімії та російської мови - для спеціальності 161 “Хімічні технології та
  • інженерія“;
  • з біології та російської мови - для спеціальностей 053 “Психологія“ та
  • 101 “Екологія“;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста фахове вступне випробування.

Особи, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до складання фахового вступного випробування за умови успішного проходження додаткового випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста (спеціаліста);
 
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра фахове випробування у формі тестового іспиту за відповідною спеціальністю та вступний іспит з іноземної мови. Особи, що вступають на навчання на основі ступеня бакалавра(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки), допускаються до складання вступних випробувань за умови успішного проходження додаткового випробування у формі співбесіди за відповідною спеціальністю з урахуванням середнього балу диплома бакалавра (спеціаліста).
 
Зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до доведених Національному університету цивільного захисту України квот, а також на підставі договорів, укладених НУЦЗ України з юридичними та фізичними особами, здійснюється до 15 листопада року вступу на навчання наказом Ректора на підставі рішення приймальної комісії.
Вартість навчання та порядок сплати за навчання визначається Національним університетом цивільного захисту України щороку до початку набору.
 
Вартість навчання в Національному університеті цивільного захисту України
для іноземних студентів та слухачів набору 2018 року
(долл. США/рік)
 
Напрям підготовки/
спеціальність
Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»
Нормативний термін навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»
Нормативний термін навчання
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

“Пожежна безпека”

курсант –
5100 долл. США/рік
4 роки
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців 
студенти
1700 долл. США/рік
 4 роки

 

“Цивільний захист”

курсант –
5100 долл. США/рік
 4 роки
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців 
студенти
1700 долл. США/рік
4 роки 

 

“Охорона праці”

курсант –
5100 долл. США/рік
4 роки 
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців  
студенти
1700 долл. США/рік
4 роки 

 

“Психологія”

курсант –
5100 долл. США/рік
 4 роки
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців  
студенти
1700 долл. США/рік
4 роки 

 

“Хімічні технології та інженерія”

курсант –
5100 долл. США/рік
 4 роки
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців  
студенти
1700 долл. США/рік
 4 роки

 

“Екологічна безпека”

курсант –
5100 долл. США/рік
 4 роки
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців 
студенти
1700 долл. США/рік
 4 роки

 

“Публічне управління та адміністрування”(Державне управління у сфері цивільного захисту)

    
 
студенти
1800 долл. США/рік
1 рік 6 місяців 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
“Пожежна безпека” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців 1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців
“Цивільний захист” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців 1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців
“Охорона праці” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців 1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців 
“Психологія” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців 1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців 
“Хімічні технології та інженерія” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців 1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців 
“Екологічна безпека” 1600 долл. США/рік 4 роки 9 місяців  1800 долл. США/рік 1 рік 9 місяців 
Публічне управління та адміністрування (Державне управління у сфері ЦЗ)    

 

1600 долл. США/рік

 1 рік 9 місяців

 

Ответственным за обучение иностранных граждан в НУЦЗ Украины является помощник ректора по вопросам международного сотрудничества подполковник службы гражданской защиты Лебедев Денис Валерьевич.
Телефоны: +380577073483; +380930730573;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.