Процедура забезпечення здобувачу вищої освіти вибору навчальних дисциплін

 
 
2.15. Процедура забезпечення здобувачу вищої освіти вибору навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом та терміни вибору навчальних дисциплін і формування навчальних груп.
Здобувач має право здійснювати вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану, передбачених для даного рівня вищої освіти.
Здобувач зобов’язаний виконати освітню програму за певною спеціальністю в повному обсязі кредитів ЄКТС робочого навчального плану з урахуванням 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану, відведених на вибіркові навчальні дисципліни.
Вибір здобувачем навчальних дисциплін за відповідним робочим навчальним планом відбувається таким чином:
  • начальник (декан) факультету (інституту) до початку навчального семестру, відповідно до певного робочого навчального плану, доводить до відома здобувачів перелік навчальних дисциплін за вільним вибором щодо навчальних семестрів та анотації цих навчальних дисциплін, які містяться в інформаційних пакетах за кожною спеціальністю (спеціалізацією), з якими можна ознайомитись у бібліотеці, деканаті факультету (інституту);
  • здобувачі, ознайомившись із переліком навчальних дисциплін за вільним вибором, подає відповідну заяву на ім’я начальника (декана) факультету (інституту) про обрання ним вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у наступному семестрі.
Організація вибору здобувачами навчальних дисциплін у першому семестрі навчання за відповідним робочим навчальним планом на початку навчального року здійснюється:
  • для денної форми навчання 26–30 серпня;
  • для заочної форми навчання після зарахування до початку першої настановно-екзаменаційної сесії.
Навчально-методичний відділ за інформацією начальників (деканів) факультетів (інститутів) для першого курсу до першого вересня для денної форми навчання або за тиждень до початку першої настановно-екзаменаційної сесії для заочної форми навчання формує навчальні групи, вносить корективи у розклад занять та доводить інформацію до начальника (декана) факультету (інституту).
Начальник (декан) факультету (інституту) організовує вибір здобувачами навчальних дисциплін у наступних семестрах навчання за відповідними робочими навчальними планами:
  • для денної форми навчання протягом двох тижнів за два місяці до закінчення навчального семестру;
  • для заочної форми навчання протягом першого тижня настановно-екзаменаційної сесії.
Після цього, за інформацією начальників (деканів) факультетів (інститутів), протягом тижня навчально-методичним відділом формуються навчальні групи з вивчення певної вибіркової навчальної дисципліни у наступному навчальному семестрі із розрахунку 25−30 осіб за освітніми програмами підготовки бакалаврів і не менше п’яти осіб у навчальній групі за освітніми програмами підготовки магістрів та доводиться інформація до начальників (деканів) факультетів (інститутів). Протягом наступного тижня начальники (декани) факультетів (інститутів), здобувачам, які вибрали навчальні дисципліни, навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, надають можливість здійснити повторний вибір інших вибіркових навчальних дисциплін, для вивчення яких сформувалися групи, та наприкінці цього тижня інформують навчально-методичний відділ університету для остаточного формування навчальних груп з вивчення певних вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний семестр.
За результатами проведених заходів навчально-методичний відділ остаточно формує навчальні групи з вивчення певних вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний семестр.