на головну
укррусангл

Про центр

Основні завдання центру

 

 • Здійснення наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з оцінкою результативності та ефективності державного управління у сфері підготовки фахівців цивільного захисту, управління вищими навчальними закладами ДСНС України, державних програм попередження надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та збалансованого природокористування
 • Участь в розробленні та застосуванні наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту
 • Вдосконалення механізмів формування державної молодіжної політики, запровадження та аналіз державних виховних концепцій та системи розвитку фізичної культури i спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання
 • Удосконалення діючих законодавчих механізмів, обґрунтування та розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, а також нормативно-правових актів, їх впровадження в практичну діяльність органів управління та підрозділів ДСНС України
 • Взаємодія і творче співробітництво з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами ДСНС України, з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і підприємствами інших центральних органів виконавчої влади шляхом проведення  наукових заходів, стажування, видання наукової продукції та координації тематики науково-дослідних робіт, що пов’язані з проблемами державного управління у сфері цивільного захисту
 • Оприлюднення результатів проведених досліджень у фахових наукових збірках та монографіях, а також під час науково-технічних і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо
 • Сприяння в питаннях підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів по спеціальностям 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.05 - державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

 

Основні функції центру

 

 • Визначення перспективної тематики науково-дослідних робіт з державного управління у галузі цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій, а також механізмів державного контролю за проведенням невідкладних робіт з їх ліквідації
 • Проведення наукових заходів згідно тематики науково-дослідних робіт лабораторії
 • Наукове обґрунтування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо застосування новітніх інформаційних технологій і механізмів державного моніторингу надзвичайних ситуацій та визначення шляхів їх реалізації в практичну діяльність ДСНС України;
 • Експертиза  та рецензування  науково-дослідних та дисертаційних робіт за науковою тематику лабораторії та спеціалізацій спеціальності «Державне управління»
 • Написання наукових статей та монографій, їх видання, участь у роботі науково-технічних і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, а також заходах ДСНС України, що пов’язані з проблемами державного управління у сфері цивільного захисту
 • Сприяння факультетам і кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету в науково-інформаційній та пошуковій роботах шляхом здійснення у встановленому порядку творчих контактів та співробітництва з питань розвитку теорії та історії державного управління у сфері цивільного захисту, підготовки магістрів управління цивільного захисту, роботи ад’юнтури за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління
 • Участь у комплексних та контрольних перевірках за планами ДСНС України вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ
 • Підготовка ад’юнктів та здобувачів за спеціальностю 25.00.02 – механізми державного управління 
 • Проведення на госпрозрахунковій основі прикладних наукових досліджень за замовленнями фізичних осіб, підприємств та організацій усіх форм власності, а також проведення наукових консультацій та інших послуг
 
Підготовка магістрів зі спеціальності "Державне управління"

 

На базі Центру функціонує кафедра Публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, яка здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління».

Професійне навчання слухачів передбачає приділення особливої уваги таким дисциплінам:

кадрова політика і державна служба; 

державна політика: аналіз і механізми впровадження; 

статистичні методи в державному управлінні; 

територіальна організація влади в Україні; 

політика європейської інтеграції; 

управління соціальним і гуманітарним розвитком; 

державна політика у сфері екологічної, техногенної та пожежної безпеки; 

державне управління в економічній сфері тощо.

Кваліфікація – магістр державного управління, що базується на новітньому напрямі «Публічне управління та адміністрування», дає випускникам змогу працювати на посадах з управління персоналом та менеджменту на підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності і сфер діяльності; в державній службі; органах місцевого самоврядування, а також інших організаціях, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні).

Кваліфікаційний рівень «магістр» слухач НУЦЗУ отримує після захисту магістерської роботи.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вартість денної форми навчання – 8700 грн., вартість заочної форми навчання – 6700 грн. 

Термін денної форми навчання – 1,5 року. Термін заочної форми навчання – 2 роки.

Базовий рівень освіти для вступу до магістратури – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» будь-якого напрямку підготовки.

Умовами вступу до магістратури за спеціальністю «Державне управління» є складання фахового іспиту (тестування та співбесіда), а також іспиту з іноземної мови. 

 

^ Наверх