на головну
укррусангл

Конференція

Міністерство освіти і науки України

Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій 

Національний університет 

цивільного захисту України

Чорноморський державний університет

 імені Петра Могили

Дніпропетровський університет  митної справи та фінансів

Поморська Академія (м. Слупцьк, р. Польща)

Міжнародний центр з оборони та безпеки

 (Таллін, Естонія)

Вища Школа Управління Безпекою

(Кошице, Словаччина)

Новий Болгарський Університет(Софія, Болгарія)

 

 

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЯ

(19-20 квітня 2018 р.)

 

Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 19-20 квітня  2018 року. Адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

САДКОВИЙ В.П. – ректор Національного унiверситету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор (го-лова комітету);

АНДРОНОВ В.А. – проректор з наукової роботи Націо-нального унiверситету цивільного захисту України, д.т.н., професор (заступник голови комітету);

КЛІМЕНКО Л.П. – ректор Чорноморського національного  університету імені Петра Могили, д.т.н., проф.;

ЧЕНЦОВ В.В. - перший проректор Університету мит-ної справи та фінансів, д. держ.упр., д.іст.н., професор

АНДЖЕЙ УРБАНЕК. – декан факультету наук про управління та безпеку Поморської Академії, д-р. габіліт., проф. (Польща).

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АНТОНОВА Л.В. – професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.держ.упр., професор;

БОРИСЕНКО О.П. – завідувач кафедри державного управління та митної справи Університету митної справи та фінансів д.держ.упр., доцент;

ДОМБРОВСЬКА С.М. – начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор;

МАЙСТРО С.В. – завідувач кафедри публічного адміністрування управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор; 

ШВЕДУН В.О. – начальник наукового відділу з про-блем управління у сфері цивільного захист Навчально-науково-виробничого центру, д.держ.упр., с.н.с.

СТРЄЛЬЦОВ В.Ю. - начальник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент;

РОМІН А.В. – начальник факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент.

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А.Л. – провідний науковий співробітник наукового відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, к.держ.упр.;

МАРЕК СМЕТАНА – професор кафедри цивільного за-хисту Технічного університету, к.т.н. (м. Острава, Чехія);

АННА БУЛАХ –  докторант Міжнародного центру з оборони та безпеки к.т.н. (Таллін, Естонія);

ЙОЗЕФ РЕЙШПІС- професор кафедри управління без-пекою, Вища Школа Управління Безпекою, д-р. габіліт., проф. (Кошице, Словаччина);

ОЛЕНА БЛАГОЄВА  – професор кафедри публічного адміністрування, Новий Болгарський Університет д-р. габіліт., проф.  (Софія, Болгарія).

 
 

СЕКРЕТАРІАТ

 

ГУСАРОВ К.О. – науковий співробітник наукового відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (технічний секретар).

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

 

1. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти. 

2. Державні механізми забезпечення якості вищої професійної освіти.

3. Механізми державного управління в соціальній та екологічній сферах.

4. Державні механізми забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

5. Державне регулювання розвитку дистанційної освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

6. Економічні аспекти державного управління у сфері підготовки фахівців цивільного захисту.

7. Нормативно-правові аспекти підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.

8. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки кваліфікованих фахівців. 

9. Державна політика захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виник-ненню.

10. Організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту.

11. Актуальні проблеми науки «публічного управління і адміністрування» у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту.

12. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

13. Механізми державного управління сферами державної безпеки та охорони громадського порядку.

14. Механізми інтегрованого управління кордонами, організації оперативно-службової, оперативно-розшукової, конттрозвідувальної, розвідувальної діяльності у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

15. Державне регулювання системи професійної підготовки та перепідготовки персоналу; підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері державної безпеки.

 

 

Форма участі в конференції: заочна.

Для участі в роботі конференції та отримання сертифі-ката учасника просимо до 25 березня  2018 р. надіслати матеріали на електронну пошту dergupr@nuczu.edu.ua:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді або текст статті; 

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез і побажань учасників.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Вимоги до тез доповідей

 

Текст набирається з полями: 

- праве, верхнє і нижнє – 2,5 см; 

- ліве – 3 см. 

Без нумерації сторінок; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний.

Обсяг тез – до 3 повних сторінок.

 

 

Форма участі в конференції: заочна.

Для участі в роботі конференції та отримання сертифі-ката учасника просимо до 25 березня  2018 р. надіслати матеріали на електронну пошту dergupr@nuczu.edu.ua:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді або текст статті; 

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез і побажань учасників.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

 

Структура тез доповіді

 

1. Прізвище та ініціали авторів (країна, контактна інформація).
2. Назва доповіді.
3. Постановка проблеми.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Цитована література.

ЗАЯВКА
на участь у роботі  конференції

 

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________
Науковий ступінь, вчене звання ____________________
Посада _________________________________________
Організація (установа) ____________________________
Адреса для листування ___________________________
Телефон, е-mail _________________________________
Тематична рубрика ______________________________
Назва доповіді __________________________________
Дата, підпис ____________________________________

 

За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертатися до секретаріату: 

0973773187  (Аліна Леонідівна), 

е-mail: dergupr@nuczu.edu.ua.

 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!


Завантажити інформаційний лист: ссылка

 

Завантажити збірник тез конференції: http://www.nuczu.edu.ua/img/articles/1467/Tezy-2018.pdf

 

Завантажити програму проведення конференціїї: http://www.nuczu.edu.ua/img/articles/1467/Program-2018.pdf

РЕКОМЕНДАЦІЇ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика»

 

^ Наверх