на головну
укррусангл

Конференція

Міністерство освіти і науки України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Національний університет цивільного захисту України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Університет митної справи та фінансів

Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія)

Поморська Академія (м. Слупцьк, Польща)

Грузинський технічний університет (м. Тбілісі, Грузія)

Новий Болгарський Університет(м. Софія, Болгарія)

 

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

(17-18 травня 2019 р.)


Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика

 

Інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 17 - 18 травня  2019 року. Адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


САДКОВИЙ В.П. – ректор Національного унiверситету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор (голова комітету);

АНДРОНОВ В.А. – проректор з наукової роботи Національного унiверситету цивільного захисту України, д.т.н., професор, заслужений працівник науки і техніки України (заступник голови комітету);

КЛІМЕНКО Л.П. – ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор;

АНДЖЕЙ УРБАНЕК – декан факультету наук про управління та безпеку Поморської Академії, д-р. габіліт., професор (Польща);

БУКА С.А. - голова сенату Балтійської Міжнародної Академії, д.е.н., професор (Латвія);

БАРАТАШВІЛІ Е. - керівник департаменту бізнес адміністрування Грузинського технічного університету, д.е.н., професор (Грузія);

ЧЕНЦОВ В.В. - перший проректор Університету митної справи та фінансів, д.держ.упр., д.іст.н., професор;

РОМАНЕНКО Є.О. – проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, д.держ.упр., професор, академік Української Технологічної Академії, Академії наук публічного управління та Міжнародної Кадрової Академії, Почесний доктор наук Національного інституту економічних досліджень Грузії, державний службовець 3 рангу.


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


АНТОНОВА Л.В. – професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного універси-тету імені Петра Могили, д.держ.упр., професор;

БОРИСЕНКО О.П. – професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, д.держ.упр., професор;

ДОМБРОВСЬКА С.М. – начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України;

РОМІН А.В. – начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент;

МАЙСТРО С.В. – завідувач кафедри публічного адміністрування управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор;

ШВЕДУН В.О. – завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., с.н.с.;

МОРОЗ В.М. - начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент;

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А.Л. – начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, к.держ.упр.;

ДОГОНАДЗЕ Ш. – д.іст.н., професор, головний редактор Наукового журналу “ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО (История, Теория, Практика)” Грузинського технічного університету (м. Тбілісі, Грузія);

ЯНУШ ГЕРШЕВСЬКИЙ – директор інституту на-ціональної безпеки Поморської академії (м. Слупцьк, Польща);

МАРЕК СМЕТАНА – професор кафедри цивільного захисту Технічного університету, к.т.н. (м. Острава, Чехія);

ОЛЕНА БЛАГОЄВА – професор кафедри публічного адміністрування, Новий Болгарський Університет д-р. габіліт. (м. Софія, Болгарія);

ЛЕОНЕНКО Н.А. – науковий співробітник наукового відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, к.е.н.


СЕКРЕТАРІАТ


ГУСАРОВ К.О. – старший науковий співробітник наукового відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (технічний секретар);

АЛІЄВА П.І. – науковий співробітник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

Секція 1. Державна політика і управління в галузі освіти: зміст та механізми реалізації

Пріоритетні напрями роботи секції:

– механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти;

– механізми державного управління системою забезпечення якості середньої, професійної та вищої освіти;

– державне регулювання розвитку дистанційної та електронної освіти;

– зміст та практика використання інноваційних технологій в системі підготовки кваліфікованих фахівців;

– державне регулювання системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Секція 2.  Державна політика і управління в галузі національної безпеки: зміст та механізми реалізації

Пріоритетні напрями роботи секції:

– національна безпека як умова гармонічного розвитку людини, держави та суспільства;

– теоретико-методологічні та практичні засади формування змісту державної політики в галузі національної безпеки, а також визначення напрямів її реалізації;

– актуальні питання теорії та практики розвитку системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

– особливості формування та практика використання механізмів державного управління сферами державної безпеки та охорони громадського порядку;

– механізми інтегрованого управління кордонами, організації оперативно-службової, оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

Секція 3. Державна політика і управління в га-лузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

Пріоритетні напрями роботи секції:

– механізми державного управління у сфері цивільного захисту: зміст та практика використання;

– державна політика щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

– організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту;

– компетенція науки «Публічне управління і адміністрування» в системі теоретико-методологічного та практичного забезпечення діяльності служби цивільного захисту;

– актуальні питання теорії та практики функціонування системи підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.

Секція 4. Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин

Пріоритетні напрями роботи секції:

– особливості державного регулювання економіки та сучасна економічна політика;

– соціально-економічний розвиток та рівень життя як об’єкти державного управління;

– механізми державного управління розвитком окремих галузей економіки: зміст та практика використання;

– актуальні проблеми державного управління соціально-економічним та суспільно-політичним розвитком регіонів;

– державна політика щодо регулювання соціально-трудових відносин на регіональному та державному рівнях: принципи формування та особливості реалізації.

Секція 5.  Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»

Пріоритетні напрями роботи секції:

– предметно-об’єктне спрямування науки «Публічне управління і адміністрування»: понятійно-категоріальний апарат публічного управлін-ня;

– визначення та обґрунтування актуальності пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи у межах науки «Публічне управління і адміністрування»;

– теорія та історія розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»;

– напрями модернізації змісту та практики реалізації галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Публічне управління і адміністрування»;

– потенціали науки «Публічне управління і адміністрування» для вдосконалення змісту та практики реалізації стратегії розвитку держави та її регіонів.

 

Робочі мови конференції: українська, російсь-ка, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в роботі конференції та отримання сертифіката учасника просимо до 25 березня 2019 р. надіслати наступні матеріали на електронну пошту заходу mnpkonf@gmail.com:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді;

3) копію документу про сплату організаційного внеску.

Всі документи необхідно надіслати різними файлами. Назва файлу повинна містити прізвище автора та назву документу. Наприклад, Іванов_заявка, Іванов_тези, Іванов_квитанція.

Розмір організаційного внеску складає 110 грн.

Провідні вчені (доктори наук) за рішенням оргкомітету не перераховують організаційний внесок.

Реквізити для сплати організаційного внеску:

ХБФ «Становлення рятівників»

р/р 2600611247 в ПАТ «МЕГАБАНК»

м. Харків

МФО 351629

Код – 25863371

Призначення платежу: благодійна допомога на вирішення статутних питань від ПІБ.

Матеріали конференції друкуватимуться з поданих рукописів без редагування. Автор несе повну відповідальність за етику публікації. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні тез, якщо вони не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну та вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез доповідей  і побажань учасників.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції, а їх автори  отримають сертифікат учасника  конференції.

Учасники конференції мають можливість подати текст рукопису статті до наукового журналу «Вісник національного університету цивільного захисту України: серія «Державне управління», який включено до переліку наукових фахових видань МОН України з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.) та має категорію Б.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Обсяг тез – не більше 3-х сторінок при  форматі  сторінки А4, орієнтація книжкова;

Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0;

Абзац – 1,25 см;

Формат Microsoft  Word 1997-2003;

Перший рядок – Прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання праворуч);

Другий рядок – через інтервал назва тез доповідей (шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру);

Текст тез доповідей вирівнюється по ширині;

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванов І.І.

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Постановка проблеми.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Література.

ЗАЯВКА на участь у роботі  конференції

     Прізвище, ім’я та по батько-ві_______________________

     Науковий ступінь, вчене звання ____________________

     Посада _________________________________________

     Організація (установа) ____________________________

     Адреса для листування ____________________________

     Телефон, e-mail __________________________________

     Тематична рубрика _______________________________

     Назва доповіді ___________________________________

     Необхідність використання мультимедійної техніки______

     Планую виступити з доповіддю_____________________


За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертатися за телефонами:

*        0973387111 Леоненко Неллі Анатоліївна

*        0668772238 Гусаров Кирило Олександро-вич

*        е-mail: mnpkonf@gmail.com

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!


Завантажити інформаційний лист: ссылка

 

 

^ Наверх