на головну
укррусангл

Конференція

Міністерство освіти і науки України

Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій 

Національний університет 

цивільного захисту України

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Чорноморський державний університет

 імені Петра Могили

Дніпропетровський університет  митної справи та фінансів

 
 


ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ
(22–23 лютого 2017 р.)

Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика». 

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 22-23 люто-го 2017 року. Адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

 

Збірник тез

 

 

Рекомендації

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

САДКОВИЙ В.П. – ректор Національного унiверситету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор (голова комітету);

АНДРОНОВ В.А. – проректор з наукової роботи Національного унiверситету цивільного захисту України, д.т.н., професор (заступник голови комітету);

КОБЕЦЬ А.С. – ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України;

КЛІМЕНКО Л.П. – ректор Чорноморського національного  університету імені Петра Могили, д.т.н., проф.;

ЧЕНЦОВ В.В.- .перший проректор Університету митної справи та фінансів, д.. держ.упр., д.іст.н., професор


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АНТОНОВА Л.В. – професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.держ.упр., професор;

БОРИСЕНКО О.П. – завідувач кафедри державного управління та митної справи Університету митної справи та фінансів д.держ.упр., доцент;

ДОМБРОВСЬКА С.М. – начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор;

ДЄГТЯР А.О. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури, д.держ.упр., професор;

МАЙСТРО С.В. – завідувач кафедри публічного адміністрування управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., професор; 

СИЧЕНКО В.В. - завідувач кафедри менеджменту ор-ганізацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, д.держ.упр., професор, за-служений працівник освіти України;

СТРЄЛЬЦОВ В.Ю - начальник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивіль-ного захисту України, д.держ.упр., доцент;

СТЕПАНОВ В.Ю. – декан факультету управління та бізнесу Харківської державної академії культури, д.держ.упр., професор;

РОМІН А.В. – начальник факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент.

 

СЕКРЕТАРІАТ

 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А.Л. – провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, к.держ.упр.;

ЛУЦЕНКО Т.О. – викладач кафедри публічного адміні-стрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, к.держ.упр. (технічний секретар).

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

 

1. Механізми формування та реалізації держаної політики у сфері реформування вищої освіти. 

2. Державні механізми забезпечення якості вищої професійної освіти.

3. Державне регулювання введення нових освітніх стандартів.

4. Механізми державного управління в соціальній та екологічній сферах.

5.  Державні механізми забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

6. Державне регулювання розвитку дистанційної освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

7. Економічні аспекти державного управління у сфері підготовки фахівців цивільного захисту.

8. Нормативно-правові аспекти підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.

9. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки кваліфікованих фахівців. 

10. Державна політика захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню.

11. Організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту.

12. Актуальні проблеми науки «публічного управління і адміністрування» у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту.

13. Проблеми та напрями вдосконалення держа-вного управління у сфері охорони праці.

14. Освітньо-наукове забезпечення державної політики збалансованого природокористування.

 

Форма участі в конференції: заочна.
Для участі в роботі конференції та отримання запрошення просимо до 15 лютого 2017 р. надіслати матеріали на електронну пошту dergupr@nuczu.edu.ua:

 

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді або текст статті; 

3) копію документа про оплату (80 грн.) благодійного внеску на вирішення статутних питань.  Доктори наук друкують свої тези на безоплатній основі.

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез і побажань учасників.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Додаткова інформація

 

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотний проїзд.

Відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією тез, здійснюється за реквізитами:

ХБФ «Становлення рятівників»

р/р 2600611247 в ПАТ «МЕГАБАНК»

м. Харків

МФО 351629 

Код – 25863371

Призначення платежу: як благодійний внесок на вирішення статутних питань.

Тези доповідей будуть опубліковані в збірці матеріалів конференції до початку роботи конференції.

 

 

Вимоги до тез доповідей

 

Текст набирається з полями:
праве, верхнє і нижнє – 2,5 см;
ліве– 3 см.

Без нумерації сторінок; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний.
Обсяг тез – до 3 сторінок.

 

Структура тез доповіді

 

1. Прізвище та ініціали авторів (країна, контактна інформація).
2. Назва доповіді.
3. Постановка проблеми.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Цитована література.

ЗАЯВКА
на участь у роботі  конференції

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________
Науковий ступінь, вчене звання ____________________
Посада _________________________________________
Організація (установа) ____________________________
Адреса для листування ___________________________
Телефон, е-mail _________________________________
Тематична рубрика ______________________________
Назва доповіді __________________________________
Дата, підпис ____________________________________

За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертатися до секретаріату: 
063-621-99-21 (Аліна Леонідівна),
е-mail: dergupr@nuczu.edu.ua.

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!


Завантажити інформаційний лист: ссылка

 

 

^ Наверх