на головну
укррусангл

Докторантура, ад'юнктура

У 2016 році у Національному університеті цивільного захисту України створено спеціалізовану вчену раду  Д 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», яку очолила голова ради Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, начальник навчально-наукового виробничого центру Університету. До складу спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 увійшли видатні вчені теоретики та практики в галузі науки «Публічне управління та адміністрування». 

Сприяння в питаннях підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління, 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку та спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування  є одним із основних завдань навчально-науково-виробничого центру. 

Докторантура центру здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковою спеціальністю: 

25.00.02 – «Механізми державного управління»

Ад'юнктура центру здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями: 

25.00.02 – «Механізми державного управління»

25.00.05 – «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»

281 – «Публічне управління та адміністрування»

Метою докторантури і ад'юнктури є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в межах післявузівської професійної освіти для вищих навчальних закладів, училищ професійної підготовки, навчальних центрів, науково-дослідних установ і практичних підрозділів ДСНС України. 

Підготовка в докторантурі і ад'юнктурі НУЦЗ України здійснюється за рахунок: 

1.    коштів Державного бюджету України, передбачених для утримання ДСНС України - за державним замовленням для роботи у ДСНС України; 

2.    коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. Витрати, пов'язані з підготовкою здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють. 

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. 

Вступники до докторантури до 12 серпня поточного року подають на ім'я ректора університету такі документи: 

1.    рапорт (заяву); 

2.    особовий листок з обліку кадрів (анкета); 

3.    медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у; 

4.    копії диплома про закінчення вищого навчального закладу;  

5.    автобіографію; 

6.    характеристику-рекомендацію з місця роботи;

7.    витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією на навчання, ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового консультанта; 

8.    рапорт (заяву) від доктора або кандидата наук про згоду здійснювати наукове консультування. 

9.    розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук; 

10.    копії основних наукових праць із спеціальності;

11.    копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома). 

Для прикріплення до Університету здобувачем з метою написання кандидатської дисертації на ім'я ректора університету подаються такі документи:

1.    рапорт (заяву); 

2.    рапорт (заяву) від доктора або кандидата наук про згоду здійснювати наукове керівництво; 

3.    клопотання установи, в якій працює здобувач (для здобувачів академії - клопотання підрозділу); 

4.    характеристику з місця роботи; 

5.    особовий листок з обліку кадрів (анкета); 

6.    автобіографію; 

7.    список опублікованих наукових праць і винаходів, а у разі їх відсутності реферат з обраного напрямку наукових досліджень; 

8.    копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра; 

9.    оригінали посвідчень про складання кандидатських іспитів (у разі наявності); 

10.    витяг з протоколу засідання кафедри (лабораторії, відділу тощо) з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника; 

11.    найменування теми та розгорнутий план дисертації. 

Для прикріплення до Університету з метою складання кандидатських іспитів на ім'я ректора університету подаються такі документи: 

1.    рапорт (заяву); 

2.    клопотання установи, в якій працює здобувач; 

3.    характеристику з місця роботи; 

4.    особовий листок з обліку кадрів (анкета); 

5.    копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра; 

6.    витяг з рішення Вченої ради, де виконується дисертаційна робота;

7.    загальні відомості про тему або напрямок дисертації та наукового керівника.

ПРАВИЛА прийому до ад'юнктури Національного університету цивільного захисту України у 2018 році

^ Наверх