на головну
укррусангл

Редакційно-видавнича діяльність

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління)»

 

На базі Навчально-науково-виробничого центру видається Збірник наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління)», який включено до Переліку наукових фахових видань України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року» (додаток 17 до наказу) Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління) включено до переліку фахових видань з державного управління. Видання є збірником наукових праць, що присвячені дослідженню проблем розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації.

З 2016 року Вісник включений до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

З тематичною спрямованістю Вісника та вимогами, які висуваються до статей, можна ознайомитись на сайті Національного університету цивільного захисту України в розділі «Наука».

 

 

Монографії

 

1. Садковий В.П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 240 с. 

Монографія присвячена дослідженню механізмів формування освітніх державних стандартів, розробки концепції щодо вдосконалення якості підготовки фахівців цивільного захисту в сфері вищої освіти. Надано рекомендації щодо адаптації міжнародних стандартів Болонської освіти до галузевих стандартів.

2. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, О.М. Семків, В.Ю. Назаренко. - Х. : Вид-во  ФО-П Леонов Д.С., 2014. - 230 с.

У монографії сформовано розв'язання важливого теоретико-прикладного завдання в межах здійснення нових розробок щодо наукового обгрунтування удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні в умовах трансформаційних перетворень. Сформульовані теоретичні положення і практичні рекомендації можуть бути використані для розв'язання важливого науково-практичного завдання із удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою. 

3. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : монографія / В.П. Садковий, А.В. Ромін, О.О. Островерх, С.М. Домбровська. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 190 с. 

У монографії поглиблено теоретико-методологічні основи і концептуальні положення, а також науково обґрунтовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізмів державного управління, функцій, структури, повноважень, особливостей органів виконавчої влади центрального і місцевого рівнів у сфері цивільного захисту та науково-організаційне забезпечення шляхів використання здобутих результатів у практиці державного управління в Україні. Здійснені дослідження доведені до конкретних положень, методик, організацій, прикладних моделей, які можуть слугувати науковим підґрунтям удосконалення механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в Україні.

4. Домбровська С.М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : монографія / С.М. Домбровська. – Х. : Вид-во «Оберіг», 2009. – 176 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних аспектів вирішення проблем державного управління інноваційними процесами в системі вищої школи шляхом впровадження демократичних процедур і професійного менеджменту. Розглянуто структуру і динаміку забезпеченості науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації вищих навчальних закладів України у розрізі областей і міністерств. Особливу увагу звернено на наявність неузгодженостей і невизначеності у процесах підготовки докторів наук поза докторантурою та старших наукових співробітників. Систематизовано й обґрунтовано визначення понять «якість» і «якість освітніх послуг». Досліджено зміст державних стандартів освіти і процедуру їх досягнення шляхом ліцензування освітніх послуг та акредитації вищих навчальних закладів. Узагальнено вітчизняний досвід організаційно-структурного забезпечення досягнення якості освіти як процесу і кінцевого продукту на різних рівнях і різними засобами. 

5. Домбровська С.М. Проблеми та перспективи розвитку державного управління : монографія / С.М. Домбровська, О.О. Гусаров, Ю.Е. Дуднєва. – Х. : УІПА, 2014. – 172 с.
 
 
У монографії розглянуті засади державного і регіонального управління, питання побудови структур державного управління та удосконалення менеджменту в органах державної влади.
 
6. Ромін А.В. Механізми державного управління вищими навчальними закладами у сфері ДСНС України : монографія / А.В. Ромін. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 200 с.
 
 
Метою монографічного дослідження є теоретико-методологічні засади, функції, структура, процеси управління вищим навчальним закладом ДСНС України, система його правового, інформаційно-аналітичного та документаційного забезпечення. Монографія є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням, присвяченим аналізу вищого навчального закладу ДСНС України щодо його адміністративно-правового статусу, характеристики принципів, функцій та методів управління; визначенню організаційної структури та шляхів її удосконалення, особливостей забезпечення управління.
 
7. Бондар Д.В. Теоретичні засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів в сфері вищої освіти : монографія / Д.В. Бондар. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 144 с. 
 
 
У монографії розглянуто наукові засади формування інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей. Враховуючи унікальні властивості інноваційних механізмів, їх запровадження дасть змогу суттєво підняти рівень підготовки управлінських кадрів і створити ефективну систему державно-управлінської освіти.
 
8. Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізми державного регулювання : монографія / С.В. Майстро. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 240 с.
 
 
У монографії розглянуто теоретичні та методологічні підходи до вдосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ. Розроблено багаторівневу систему оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку. Запропоновано концептуальні засади стратегічного розвитку національного аграрного ринку в умовах глобалізації.
 
9. Мороз В.М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект : монографія / В.М. Мороз. – Х. : Вид-во «С. А. М.», 2012. – 408 с. 
 
 
У монографії розглядаються актуальні проблеми процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу країни на державному рівні з прийняттям до уваги релігійно-культурологічних та гендерних особливостей відношення до праці та перспектив її використання. Запропоновано підходи щодо формування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян з урахуванням протиріччя між індивідуальною власністю людини на наявний в неї трудовий потенціал та суспільно-державною участю в процесі його формування та розвитку.
 
10. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети : монографія / М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 320 с.
 
 
У монографії розглянуто формування умов для забезпечення стратегічного та інноваційного розвитку економіки України в контексті глобалізації, особливості розробки та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, запропоновано напрямки удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку регіонів. Приділено увагу проблемним питанням стратегічного планування, державно-приватного партнерства, банківського контролю, здійснення державних закупівель, модернізації.
 
11. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : монографія / М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 312 с.
 
 
У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації, передумови інноваційного розвитку економіки України, особливості та перспективні напрямки управління інноваціями у фінансовій сфері, досліджено моделі, напрямки і підходи до забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, висвітлено інноваційні підходи в окремих сферах державного управління, управління інноваційним розвитком регіонів.
 
12. Домбровська С. М., Коврегін В. В., Помаза-Пономаренко А. Л., Колєнов О. М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем : монографія / С. М. Домбровська, В. В. Коврегін, А. Л. Помаза-Пономаренко, О. М. Колєнов, – Х. : НУЦЗУ, 2017. – 244 с.
 
 
 
13. Андронов В.А., Домбровська С.М., Лєрмонтова Ю. О., Труш О. О. Державне управління медичним постачанням в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, Ю. О. Лєрмонтова, О. О. Труш. – Х., 2015. – 217 с.
 
 
14. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія / С. М. Домбровська, О. М. Білотіл, А. Л. Помаза-Пономаренко. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 196 с.
 
 
15. Ромін А. В. Особливості державного управління закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання : монографія / А. В. Ромін. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 328 с.
 
 
16. Андронов В.А., Домбровська С.М., Ковальчук В. Г., Крюков О. І. та ін. Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, В. Г. Ковальчук, О. І. Крюков. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 220 с.
 
 
17. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україні в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 250 с.
 
 
Збірники наукових праць

 

 

1. Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 2-3 жовтня, 2014 р.). – Х. : НУЦЗУ, 2014. – 352 с.

 

 

У збірнику розміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи». Збірник містить матеріали щодо наступних напрямків:

  • управлінські та економічні аспекти діяльності органів і підрозділів цивільного захисту;
  • механізми державного управління в сфері цивільного захисту;
  • організація та проведення аварійно-рятувальних і спеціальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • наглядово-профілактична діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту;
  • забезпечення якості вищої освіти в процесі підготовки фахівців для органів та підрозділів служби цивільного захисту.

 

2. Матеріали інтернет-конференції «Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» (Харків, 19– 20 березня 2014 р.). – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 187 с. 

 


3. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – 320 с.

4. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с.

5. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – 254 с.

 

У збірнику друкуються статті і тези доповідей за тематикою конференції, а саме:

  • цивільна безпека: стан, проблеми, перспективи;
  • підвищення рівня безпеки населення і територій при транскордонних надзвичайних ситуаціях;
  • організація забезпечення дій підрозділів та захисту населення в зоні надзвичайних ситуацій;
  • психологічне забезпечення підрозділів і населення в зоні надзвичайних ситуацій;
  • сучасні підходи в превентивній безпеці.

 

 

^ Наверх