на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем державної безпеки

Колектив відділу

 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна Леонідівна, начальник відділу, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта

2008 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого з відзнакою, отримавши кваліфікацію юриста.

2011 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління.

2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Формування та функціонування механізмів державного регулювання природокористування взагалі й земельно-орендних відносин зокрема 

Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів 

Формування та розвиток концепцій публічного адміністрування

Державне управління у сфері цивільного захисту

 

Науково-громадська діяльність

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».

Відповідальний секретар наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)».

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради  Д 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»

 

Основні наукові праці

1. Помаза-Пономаренко А. Л. Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні / А. Л. Помаза-Пономаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – № 2 (44). – С. 74–80.

2. Помаза-Пономаренко А. Л. Публічна політика розвитку регіонів в Україні: зміст наукової проблеми / А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 300–304.

3. Помаза-Пономаренко А. Л. Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) / А. Л. Помаза-Пономаренко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 196–198.

4. Помаза-Пономаренко А. Л. Підходи до функціонування системи державного управління регіональною безпекою [Електронний ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=823.

5. Помаза-Пономаренко А. Л. Механізм державного управління безпекою соціально-економічних систем / А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 128–131.

6. Помаза-Пономаренко А. Л. Инструменты повышения результативности государственного регулирования земельно-арендных отношений в Украине [Электронный ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Современные технологии управления: электр. науч.-прак. жур. – 2014. – № 1 (37). – Режим доступа к стран.: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/january2014/item/220-instruments-of-enhancing-the-effectiveness-of-state-regulation-of-land-lease-relations-in ukraine.html.

7. Pomaza-Ponomarenko A. L. Reformation of the state administration of higher education Ukrainian and European experieance / A. L. Pomaza-Ponomarenko // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 184-189

8. Помаза-Пономаренко А. Л., Лукиша Р. Т., Опанасенко Я. О. Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності / А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша, Я. О. Опанасенко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 203-209.

9. Помаза-Пономаренко А. Л., Карпеко Н. М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України / А. Л. Помаза-Пономаренко, Н. М. Карпеко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 42-47.

10.Помаза-Пономаренко А. Л. Напрями та суб’єкти забезпечення соціального розвитку та регіональної безпеки / А. Л. Помаза-Пономаренко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.136-138. 

 
 
 
КРЮКОВ Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління, професор
 
 
 
Освіта
 
1984 р. - закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького, за спеціальністю "історія" (кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства).
 
1990 р. - захистив дисертацію на тему: «Проблеми загального та особливого управлінських процесів» (на прикладі СРСР та НРБ), на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук.
 
2007 р. - захистив дисертацію на тему: «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації» на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
Формування та розвиток політико-управлінської еліти, вплив глобалізаційних процесів на формування світових політичних еліт
 
Проблеми розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки держави
 
Геополітичні процеси в світі, їх влив на розвиток державотворення в Україні
 
Екологічна  безпека держави та питання цивільного захисту населення в сучасних умовах
 
 
Основні наукові праці
 
1. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України – як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.
 
2. Крюков О. І. Філософія і психологія публічної влади: монографія / за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. – Харків: Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.259-321. 
 
3. Крюков О. І.  Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (47) (34). – С. 276–282. 
 
4. Крюков О. І. Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі./ О. І. Крюков, О. В. Радченко / Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2014. – № 2 (18). – С. 142–148.
 
6. Kryukov O., Lutsenko S. (2015), “Management information systems as an instrument for making the effective administrative decisions”,  Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century, pp. 128–138.
 
7. Крюков О. І. Державне управління якістю підготовки державних службовців. / О. І. Крюков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань «Державне управління» : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада 2014 р.). – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 283–285.
 
8. Крюков О. І. Державне управління енергозбереженням в Україні як чинник побудови ефективної економіки / О. І. Крюков // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 р.) / О. І. Крюков. –Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 99–101.
 
9. Крюков О. І. Освіта як чинник формування еліти нації. / О. І. Крюков // Актуальні проблеми публічного управління в Україні : матеріали круглого столу (м. Суми, 12 червня 2014 р.) / за ред. О. І Крюкова. – Суми : Видавництво ФОП Панасенко, 2014. – С. 64–67. 
 
10.Крюков О. І. Роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні // Публічне управління шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада, 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 25–27.
 
11.Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). –  С. 142-149.
 
12.Крюков О. І. Політика енергозбереження як чинник екологічної безпеки держави / О. І. Крюков // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали        Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.176-177. 
 
 
ГРЕНЬ Лариса Миколаївна, провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент
 
 
 
Освіта
 
1985 р. – закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка (нині – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) з відзнакою, отримавши кваліфікацію вчитель російської мови та літератури.
 
2006 р. – закінчила Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту з відзнакою, одержавши кваліфікацію економіста з економіки підприємства.
 
2010 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність» на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук.
 
2011 р. - отримала вчене звання доцента.
 
2016 р. – закінчила магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з відзнакою, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», отримавши кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту.  
 
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
Механізми державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти
 
Лідерство в освіті
 
 
Основні наукові праці
 
1. Грень Л.М. Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект / Л.М. Грень // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – 496 с. – (Серія «Державне управління»), С. 250 – 261.
 
2. Грень Л.М. Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз  тематичного спрямування наукової літератури / Л.М. Грень // «Інвестиції: практика та досвід». – № 5. – 2018. С. 79-84.
 
3. Грень Л.М. Державне управління професійно-технічною освітою: змістовна та тематична спрямованість наукових  досліджень / Л.М. Грень // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – 542 с. – (Серія "Державне управління"). – С. 285-297.
 
4. Грень Л.М. Діалектика єдності та протиріч змісту категорій «державне управління» та «державне регулювання» / Л.М. Грень // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління». Томі 29 (68) № 4, 2018.
 
5. Романовський О.Г. Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця: навч.-метод. посіб / О.Г.Романовський, О.С. Пономарьов, Л.М. Грень, С.М. Резнік. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 56 с. 
 
6. Романовский А.Г. / Педагогика успеха: учебник // А.Г. Романовский, В.Е.Михайличенко, Л.Н. Грень. – Х.: НТУ «ХПИ», 2014. – 268 с.
7. Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти: монографія / О.Г. Романовський, О.С Пономарьов, Т.В.Гура та ін., – Х.: НТУ «ХПІ»; Видавець Савчук О.О., 2014. – 324 с.
 
8. Романовский А.Г. Педагогика лидерства: монографія / : А.Г.Романовский, В.Е. Михайличенко, Л.Н. Грень. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2018. – 500 с. (розділи 2.3, 2.4, 2.7).
 
 
 
МОРОЗ Світлана Анатоліївна, старший науковий співробітник, кандидат наук з державного управління
 
 

 
 
Освіта
 
1996 р. – закінчила Міжнародний інститут управління, бізнесу і права за спеціальністю «Менеджер по банківсько-фінансовій діяльності». Отримала диплом бакалавра з відзнакою.
 
1997 р. – закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут. Отримала диплом спеціаліст за спеціальністю трудове та професійне навчання.
 
2016 р. – закінчила  магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» одержавши кваліфікацію магістра публічного управління.
 
2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів України» на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління  за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
 
Державне управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів
 
Вплив держави на трудовий потенціал вищих навчальних закладів
 
Державне управління розвитком системи вищої освіти
 
 
Основні наукові праці
 
1. Мороз С. А. Класифікація методів державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів: функціональний аспект / С. А. Мороз // Wissenschaft und bildung: organisatorische und wirtschaftliche aspekte. – Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2015. – Розд. 4. – C. 93–102.
 
2. Мороз С. А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Інвестиції. практика та досвід. – 2015. – №10. – С. 106–110.
 
3. Мороз С. А. Обґрунтування компетенції науки державного управління у дослідженні проблематики розвитку трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління». – 2015. – №3(63). – С. 21–25.
 
4. Мороз С. А. Потенціали спеціальності «механізми державного управління» для дослідження проблематики державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Збірник наукових праць ХарРІ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління» – 2015. – №2 (48). – С. 69–76.
 
5. Мороз С. А. Вплив держави на трудовий потенціал внз: державне управління чи державне регулювання? / С. А. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2015. – №4. – С. 105–113.
 
6. Мороз С. А. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників / С. А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 158–167.
 
7. Мороз С. А. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту / С. А. Мороз, В. М. Мороз. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 130 с.
 
8. Мороз С. А. Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу / С. А. Мороз // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 18-28.
 
9. Мороз С. А., Мороз В. М., Домбровська С. М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу у вітчизняних ВНЗ / С. А. Мороз, В. М. Мороз, С. М. Домбровська // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 213-222.
 
10. Мороз С. А. Методи державного управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: класифікація та компетенція / С. А. Мороз // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.30-32. 
 
 

 

ЛІСМАН Тетяна Анатоліївна, науковий співробітник 
 

 
 
Освіта
 
2000 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, отримавши кваліфікацію юриста.
 
2015 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
Територіальна громада в системі місцевого самоврядування: цілі, функції та організаційний статус
 
Механізми забезпечення самодостатності територіальних громад в Україні
 
Адаптація зарубіжного досвіду щодо напрямів розвитку дієвих територіальних громад
 
 
Основні наукові праці
 
1. Лісман Т. А. Територіальна громада: управління розвитком / Т. А. Лісман // Державне управління та місцеве самоврядування: сучасні вектори розвитку (збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 24 вересня 2014 р.) [Електронне видання]. – 2014. – Режим доступу до видання: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-3/index.html
 
2. Лісман Т. А. Місцеве самоврядування як запорука дієвості територіальної громади / Т.А. Лісман // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід :Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю, 31 жовтня 2014 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 456 с. – С. 42-43.
 
3. Лісман Т. А. Деякі підходи до розуміння функцій територіальної громади у  системі місцевого самоврядування / Т.А. Лісман // Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» : збірник тез науково-практичної конференції, 05 квітня 2017 р. – Харків [Електронне видання]. – 2017. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-3/doc/1/10.pdf
 
4. Лісман Т. А. Самодостатність територіальних громад в Україні: «ноосферні інтенції» / Т.А. Лісман // Ноосферна парадигма в публічному управлінні: теорія, історія, сучасність : матеріали наук.-практ. конф., 15 березня 2017 р.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – 208 с.
 
5. Лісман Т. А. Визначення сутності поняття «Територіальна громада» / Т. А. Лісман // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). –  434 с. – (Серія «Державне управління»). – с. 289-295
 
 
 
 
АЛІЄВА Поліна Ільхамівна, науковий співробітник 
 
 
Освіта
 
 
2010 р. - закінчила Харківський гуманітарно-педагогічний інститут за спеціальністю "Педагогікаа і методика середньої освіти. Англійська мова" та здобула кваліфікацію учитель іноземної (англійської) мови загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
 
2017 р. - закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю "Державне управління" та отримала кваліфікацію магістра з державного управління у сфері циивільного захисту.
 
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
 
Державне управління у сфері цивільного захисту
 
Державне регулювання туристичної діяльності
 
Державне управління у сфері міжнародних відносин
 
  
Основні наукові праці
 
 
 
1. Алієва П. І   Формування управлінських засад розвитком міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України / П. І.Алієва // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – 254 с – С.3-5.
 
2. Алієва П. І. Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва україни / П. І   Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 62-66.
 
3. Алієва П. І. Фундаменталізація вищої освіти в контексті європейської інтеграції. / П.І. Алієва  // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с – С.3-4.
 
4. Алієва П. І. Аналіз сутності поняття "державна освітня політика"/ П.І. Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. праць . 2014 -.  Вип. 1 (4) . 2016 . 307 с. ─ С. 1-6.
 
 
^ Наверх