на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем державної безпеки

Колектив відділу

 

СТРЕЛЬЦОВ Володимир Юрійович, начальник відділу, доктор наук з державного управління, доцент

 

 

Освіта

 

1997 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів

2000 р. – закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України (Харківський філіал) за спеціальністю державне управління

2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування») на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Вплив європейських інтеграційних процесів на країни-сусіди

Ціннісні зміни в системі публічної служби

Роль європейських студій в трансформації конфліктів 

Електронне врядування та розвиток системи публічного управління

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Науково-громадська діяльність

 

Jean Monnet Chair (2011-2014)

Участь в проекті Tempus Tacis „Тренінгові програми з питань європейської інтеграції для державних службовців України”

Участь в журі Національного конкурсу впровадження проектів у сфері електронного врядування

Керівник Харківського осередку Української асоціації європейських студій

 

Основні наукові праці

 

1. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва [та ін.]; за заг. ред. О.О. Труша – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С.95-104.

2. Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: монографія / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид-во “ДокНаукдержУпр”, 2012. –  274

3. Стрельцов В.Ю. Сидора В.С. Парадигмальні зміни в електронному врядуванні / В.Ю. Стрельцов, В.С. Сидора // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.2 (5). – С.115-121.

4. Стрельцов В.Ю. Розвиток публічної служби України в умовах біпатризму / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.4 (31). – С.394-398 .

5. Стрельцов В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в державній службі України / В.Ю. Стрельцов // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 грудня 2010 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 72–74.

6. Стрельцов В.Ю. Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип.3 (34). – С. 471-479

7. Стрельцов В.Ю. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни / В.Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – Вип.3 (7). – С. 54-58.

8. Стрельцов В.Ю., Гнидюк Н.А. Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір / В.Ю. Стрельцов, Н.А. Гнидюк // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – Вип.1 (41). – С. 64-70.

9. Marko Bojcun, Oleksandr Melnikov, Volodymyr Streltsov, Yaroslav Mudryi Mapping the training needs of Ukrainian civil servants in the field of European Integration [Електронний ресурс]: The 15th NISPAcee Annual Conference “Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kyiv, 17-19 May 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Сиситемн. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.

10. Streltsov Volodymyr, Garkavets Iryna. Ukraine’s European integration and problems of acquisition of the EU aid / V. Streltsov, I. Garkavets // Volodymyr Streltsov, Iryna Garkavets // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development / Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk, Kharkiv : Publishing House “ADNDU”, 2012. – P. 141-145.

 

ОРЛЕНКО Яна Юріївна, провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління

 

Освіта

 

2002 р. – закінчила Таврійську державну агротехнічну академію

2005 р. – захистила дисертацію на тему: «Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК

2014 р. – захистила дисертацію на тему: «Розвиток механізмів державного управління продовольчим забезпеченням населення України» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Реалізація державної політики продовольчого забезпечення  населення

Інноваційні механізміи державного управління

Удосконалення системи державного регулювання підприємництва на ринках продовольчих товарів

Сучасні механізми забезпечення економічної безпеки держави

 

Основні наукові праці

 

1. Орленко Я.Ю. Формування продовольчого забезпечення України в контексті національної безпеки: теоретичні засади, методологічні підходи, механізми державного управління : монографія / Я.Ю. Орленко. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 416 с.

2. Орленко Я.Ю. Розвиток державного регулювання сільського господарства у контексті підвищення рівня продовольчого забезпечення країни / Я.Ю. Орленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №17. – С. 139–143.

3. Орленко Я.Ю. Особливості державного управління продовольчим забезпеченням в контексті активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки / Я.Ю. Орленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №19. – С. 118–123.

4. Орленко Я.Ю. Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки / Я.Ю. Орленко // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2014. – №2. –Режим доступу до журналу: http: // www. kbuapa.kharkov.ua.

5. Орленко Я.Ю. Оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства / Я.Ю. Орленко, А.Ю. Шута, О.Г. Шутий // Вчені записки Університету “КРОК” / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права “КРОК”. – Вип. 39. – К., 2015. – С. 56-66.

6. Орленко Я.Ю. Глобальні екологічні проблеми у контексті міжнародних договорів із захисту навколишнього середовища / Я.Ю. Орленко // Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського: Електронне наукове фахове видання. Режим доступу: http: // global- .in.ua/issue-6-2015.

7. Орленко Я.Ю. Удосконалення зовнішньоекономічної політики та регіональних відносин в Україні / Я.Ю. Орленко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – Вип. 12. – 2014. – С. 89-95.

8. Орленко Я. Ю. Імперативи розвитку туристичної галузі в Україні / Я. Ю. Орленко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 25-36.

9. Орленко Я. Ю. Напрями модернізації системи цивільного захисту України / Я. Ю. Орленко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.274-277. 

КРЮКОВ Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

 

1984 р. - закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького, за спеціальністю "історія" (кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства).

1990 р. - захистив дисертацію на тему: «Проблеми загального та особливого управлінських процесів» (на прикладі СРСР та НРБ), на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук.

2007 р. - захистив дисертацію на тему: «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації» на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Формування та розвиток політико-управлінської еліти, вплив глобалізаційних процесів на формування світових політичних еліт

Проблеми розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки держави

Геополітичні процеси в світі, їх влив на розвиток державотворення в Україні

Екологічна  безпека держави та питання цивільного захисту населення в сучасних умовах

 

Основні наукові праці

 

1. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України – як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.

2. Крюков О. І. Філософія і психологія публічної влади: монографія / за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. – Харків: Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.259-321. 

3. Крюков О. І.  Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (47) (34). – С. 276–282. 

4. Крюков О. І. Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі./ О. І. Крюков, О. В. Радченко / Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2014. – № 2 (18). – С. 142–148.

6. Kryukov O., Lutsenko S. (2015), “Management information systems as an instrument for making the effective administrative decisions”,  Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century, pp. 128–138.

7. Крюков О. І. Державне управління якістю підготовки державних службовців. / О. І. Крюков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань «Державне управління» : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада 2014 р.). – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 283–285.

8. Крюков О. І. Державне управління енергозбереженням в Україні як чинник побудови ефективної економіки / О. І. Крюков // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 р.) / О. І. Крюков. –Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 99–101.

9. Крюков О. І. Освіта як чинник формування еліти нації. / О. І. Крюков // Актуальні проблеми публічного управління в Україні : матеріали круглого столу (м. Суми, 12 червня 2014 р.) / за ред. О. І Крюкова. – Суми : Видавництво ФОП Панасенко, 2014. – С. 64–67. 

10. Крюков О. І. Роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні // Публічне управління шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада, 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 25–27.

 11. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). –  С. 142-149.

12. Крюков О. І. Політика енергозбереження як чинник екологічної безпеки держави / О. І. Крюков // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.176-177. 

 

ЛІСМАН Тетяна Анатоліївна, науковий співробітник 
 
 
 
 
 
Освіта
 
 
2000 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, отримавши кваліфікацію юриста.
 
2015 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
 
Територіальна громада в системі місцевого самоврядування: цілі, функції та організаційний статус
 
Механізми забезпечення самодостатності територіальних громад в Україні
 
Адаптація зарубіжного досвіду щодо напрямів розвитку дієвих територіальних громад
 
 
Основні наукові праці
 
 
1. Лісман Т. А. Територіальна громада: управління розвитком / Т. А. Лісман // Державне управління та місцеве самоврядування: сучасні вектори розвитку (збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 24 вересня 2014 р.) [Електронне видання]. – 2014. – Режим доступу до видання: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-3/index.html
 
2. Лісман Т. А. Місцеве самоврядування як запорука дієвості територіальної громади / Т.А. Лісман // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід :Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю, 31 жовтня 2014 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 456 с. – С. 42-43.
 
 

МОРОЗ Світлана Анатоліївна, старший науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

 

 
 
 
Освіта
 
 
1996 р. – закінчила Міжнародний інститут управління, бізнесу і права за спеціальністю «Менеджер по банківсько-фінансовій діяльності». Отримала диплом бакалавра з відзнакою.
 
1997 р. – закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут. Отримала диплом спеціаліст за спеціальністю трудове та професійне навчання.
 
2016 р. – закінчила  магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» одержавши кваліфікацію магістра публічного управління.
 

2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
 
Державне управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів
 
Вплив держави на трудовий потенціал вищих навчальних закладів
 
Державне управління розвитком системи вищої освіти
 
 
Основні наукові праці
 
 
1. Мороз С. А. Класифікація методів державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів: функціональний аспект / С. А. Мороз // Wissenschaft und bildung: organisatorische und wirtschaftliche aspekte. – Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2015. – Розд. 4. – C. 93–102.
 
2. Мороз С. А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Інвестиції. практика та досвід. – 2015. – №10. – С. 106–110.
 
3. Мороз С. А. Обґрунтування компетенції науки державного управління у дослідженні проблематики розвитку трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління». – 2015. – №3(63). – С. 21–25.
 
4. Мороз С. А. Потенціали спеціальності «механізми державного управління» для дослідження проблематики державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів / С. А. Мороз // Збірник наукових праць ХарРІ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління» – 2015. – №2 (48). – С. 69–76.
 
5. Мороз С. А. Вплив держави на трудовий потенціал внз: державне управління чи державне регулювання? / С. А. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2015. – №4. – С. 105–113.
 
6. Мороз С. А. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників / С. А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 158–167.
 
7. Мороз С. А. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту / С. А. Мороз, В. М. Мороз. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 130 с.
 
8. Мороз С. А. Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу / С. А. Мороз // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 18-28.
 
9. Мороз С. А., Мороз В. М., Домбровська С. М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу у вітчизняних ВНЗ / С. А. Мороз, В. М. Мороз, С. М. Домбровська // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 213-222.
 
10. Мороз С. А. Методи державного управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: класифікація та компетенція / С. А. Мороз // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.30-32. 
 
 
АЛІЄВА Поліна Ільхамівна, науковий співробітник 
 
 
Освіта
 
 
2010 р. - закінчила Харківський гуманітарно-педагогічний інститут за спеціальністю "Педагогікаа і методика середньої освіти. Англійська мова" та здобула кваліфікацію учитель іноземної (англійської) мови загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
 
2017 р. - закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю "Державне управління" та отримала кваліфікацію магістра з державного управління у сфері циивільного захисту.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
 
 
Державне управління у сфері цивільного захисту
 
Державне регулювання туристичної діяльності
 
Державне управління у сфері міжнародних відносин
 
 
Основні наукові праці
 
 
1. Алієва П. І   Формування управлінських засад розвитком міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України / П. І.Алієва // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – 254 с – С.3-5.
 
2. Алієва П. І. Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва україни / П. І   Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 62-66.
 
3. Алієва П. І. Фундаменталізація вищої освіти в контексті європейської інтеграції. / П.І. Алієва  // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с – С.3-4.
 
4. Алієва П. І. Аналіз сутності поняття "державна освітня політика"/ П.І. Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. праць . 2014 -.  Вип. 1 (4) . 2016 . 307 с. ─ С. 1-6.
 
 
ГУСАРОВ Кирило Олександрович, науковий співробітник
 
 
 
 
Освіта

 
2017 р. - закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, одержавши кваліфікацію магістра з менеджменту організацій та адміністрування.
 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 
Державне управління внутрішньоміграційними процесами в Україні
 
Міграційна політика країн Європейського Союзу щодо біженців
 
Взаємозв`язок внутрішньої міграції та соціально-економічної безпеки держави
 
 
Основні наукові праці
 
 
1. Гусаров К.О. Сучасні аспекти державного управління внутрішніми міграційними потоками в Україні, викликаними недобровліьними переміщеннями осіб / К.О. Гусаров // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень : проблеми організації та правового забезпечення, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2017 р.- Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. - 403 с.
 
3. Kyrylo Husarov. Internal migration processes in the system of public administration of economic security of Ukraine / Husarov Kyrylo// 2017, Access address :  http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3526/1/Husarov.pdf
 
2. Гусаров К.О. Декомпозиція цілей управління розвитком персоналу в інтеграційних умовах / К.О. Гусаров //  «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2016: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»  - Дніпро, 2016. Режим доступу : http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-i-menedzhment/2_gysarov.htm
 
 

 

 

^ Наверх