на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем управління у сфері цивільного захисту

Колектив відділу

МОРОЗ Володимир Михайлович, начальник відділу, доктор наук з державного управління, доцент

Освіта 

1992 р. – закінчив з відзнакою Донецьке вище військово-педагогічне училище та отримав спеціальність «Військово-педагогічна тактична військ зв'язку» з присвоєнням кваліфікації - соціальний психолог-педагог

1996 р. – закінчив з відзнакою Міжнародний інститут управління, бізнесу і права та отримав спеціальність «Юрист-менеджер» з присвоєнням кваліфікації - бакалавр економіки

2003 р. – закінчив з відзнакою Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та отримав спеціальність «Державне управління» з присвоєнням кваліфікації -  магістр державного управління

2007 р. – захистив дисертацію на тему:«Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

2012 р. – присвоєно вчене звання «Доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами»

2013 р. – захистив дисертацію на тему: «Державне управління розвитком трудового потенціалу України» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу

Особливості розбудови та функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян на державному та регіональному рівнях

Релігійно-культурологічні аспекти (крос-культурні особливості) трудової діяльності та їх вплив на трудовий потенціал держави 

Кадрова та інформаційна політика держави в системі управління ризиками регіонального рівня

Механізми державного управління розвитком системи вищої освіти та її якістю

 

Науково-громадська діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д64.707.03

Відповідальний секретар науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» 

Член редакційної колегії наукового видання «Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління» 

Заступник головного редактора теоретичного та науково-методичного часопису «Лідер. Еліта. Суспільство»

Офіційний координатор міжнародних зв’язків НУЦЗУ з Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія) та Вищою школою менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія)

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми другого рівня – магістр) «Публічне управління та адміністрування» в НТУ «ХПІ»

 

Основні наукові праці

1. Мороз В.М. Державне регулювання / В.М. Мороз // Енциклопедичний словник з державного управління (уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.) – С. 148.

2. Мороз В.М. Професійна орієнтація як елемент механізму ефективного використання трудового потенціалу країни / В.М. Мороз // Освіта і управління. – 2010. – №1, т.13. – С. 107–115

3. Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення / В.М. Мороз // Економіка та держава Міжнародний науково-практичний журнал – 2011. – №4. – С. 96–99.

4. Мороз В.М. Відповідальність суб’єктів процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу: гендерний аспект / В.М. Мороз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – №2. – С. 251–259.

5. Мороз В.М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект: монографія / Володимир Мороз – Х.: С.А.М., 2012. – 408 с.

6. Moroz V.M. The labor potential and economic freedom: theoretical base for dialectical unity / V.M. Moroz, M.V. Moroz // Journals of Vilnius University «Ekonomika». – 2012. – №2. – Р. 7–21.

7. Moroz V.M. Economic freedom and the labor potential development / V.M. Moroz, M.V. Moroz // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2013. – Vol.2, Issue 2. – Р. 34–48

8. Мороз В.М. Система праці як об’єкт державно-управлінського впливу / В.М. Мороз // Стратегічне управління національним економічним розвитком: [Моногр.] за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: Вид-во ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 221–235

9. Мороз В.М. Результативність та ефективність як характеристики російської моделі управління: особливості позиціонування та розвитку / В.М. Мороз // Актуальні проблеми економіки – 2014. – №12. – С. 40–47.

10. Мороз В.М. Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти / В.М. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – №3. – С. 107–113

11. Мороз В.М. Єдність та протиріччя змісту категорій «ефективність» та «результативність» // В.М. Мороз // Наукове видання Луцького національного технічного університету «Економічний форум» – 2015. – № 1. – С. 139–147

12. Мороз В.М. Російська модель управління: особливості формування та протиріччя змісту / В.М. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – №1. – С. 137–143

13. Мороз В.М. Місце та роль крос-культурних особливостей в системі мотивації трудової діяльності особистості: частина i –загальнотеоретичний аспект / В.М. Мороз // Наукове видання Луцького національного технічного університету «Економічний форум» – 2016. – № 1. – С. 355–362

14. Мороз В.М. Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2016. – №2. – С. 87–96

15. Мороз В.М. Зміст дефініції «якість вищої освіти» в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2017. – №2. – С. 58–71

16. Мороз В.М. Теорія суспільного вибору: компетенція політичного та економіч- ного механізмів в системі трудових можливостей суспільства / В.А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2018. – Вип. 1 (8). – С. 163–173

Навчально-методичні видання

1. Мороз В.М. Основи державного управління і місцевого самоврядування: текст лекцій: у 2-х ч. – Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В.М. Мороз – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 144 с.

2. Мороз В.М. Основи державного управління і місцевого самоврядування: текст лекцій: у 2-х ч. – Ч.2: Основи місцевого самоврядування / В.М. Мороз – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 142 с.

3. Мороз В.М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту : навч. посіб. / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 130 с.

4.  Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.1: Кадрова система організації: зміст та особливості формування / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 122 с.

5. Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.2: Теорії кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 140 с.

6. Мороз В.М. Трудовий потенціал бізнес-лідера : навчальний посібник / В.М. Мороз. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

 
 

СТРЕЛЬЦОВ Володимир Юрійович, провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління, доцент

 

 

Освіта

1997 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів

2000 р. – закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України (Харківський філіал) за спеціальністю державне управління

2005 р. – захистив дисертацію на тему «Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування») на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Вплив європейських інтеграційних процесів на країни-сусіди

Ціннісні зміни в системі публічної служби

Роль європейських студій в трансформації конфліктів 

Електронне врядування та розвиток системи публічного управління

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Науково-громадська діяльність

Jean Monnet Chair (2011-2014)

Участь в проекті Tempus Tacis „Тренінгові програми з питань європейської інтеграції для державних службовців України”

Участь в журі Національного конкурсу впровадження проектів у сфері електронного врядування

Керівник Харківського осередку Української асоціації європейських студій

 

Основні наукові праці

1. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва [та ін.]; за заг. ред. О.О. Труша – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С.95-104.

2. Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: монографія / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид-во “ДокНаукдержУпр”, 2012. –  274

3. Стрельцов В.Ю. Сидора В.С. Парадигмальні зміни в електронному врядуванні / В.Ю. Стрельцов, В.С. Сидора // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.2 (5). – С.115-121.

4. Стрельцов В.Ю. Розвиток публічної служби України в умовах біпатризму / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.4 (31). – С.394-398 .

5. Стрельцов В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в державній службі України / В.Ю. Стрельцов // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 грудня 2010 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 72–74.

6. Стрельцов В.Ю. Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип.3 (34). – С. 471-479

7. Стрельцов В.Ю. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни / В.Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – Вип.3 (7). – С. 54-58.

8. Стрельцов В.Ю., Гнидюк Н.А. Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір / В.Ю. Стрельцов, Н.А. Гнидюк // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – Вип.1 (41). – С. 64-70.

9. Marko Bojcun, Oleksandr Melnikov, Volodymyr Streltsov, Yaroslav Mudryi Mapping the training needs of Ukrainian civil servants in the field of European Integration [Електронний ресурс]: The 15th NISPAcee Annual Conference “Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kyiv, 17-19 May 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Сиситемн. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.

10. Streltsov Volodymyr, Garkavets Iryna. Ukraine’s European integration and problems of acquisition of the EU aid / V. Streltsov, I. Garkavets // Volodymyr Streltsov, Iryna Garkavets // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development / Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk, Kharkiv : Publishing House “ADNDU”, 2012. – P. 141-145.

 

 

БАРАБАШ Григорій Олексійович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент


 

Освіта

1979 р. – закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Дзержинського за спеціальністю правознавство.

2011 р. – захистив дисертацію на тему «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення .

2013 р. – отримав вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу Східноукраїнського національного університету ім. Даля (м. Луганськ).

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Працеохорона політика

Державна служба

Організація діяльності органів судової влади

Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту

 

Основні наукові праці

1. Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці суддів в Україні : монографія / Г.О. Барабаш // Х. : Вид-во Оберіг, 2014. – 232 с. 

2. Барабаш Г.О. Напрямки організації діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення дисципліни і законності в ОВС : навч. посіб. / Г. О. Барабаш ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с.

3. Барабаш Г.О. Поняття і особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Л., 2014. – № 28. – С. 215–219.

4. Барабаш Г.О. Суддя як суб’єкт трудового права в Російській Федерації / Г. О. Барабаш // Право та державне управління: зб. наук. пр. (за ред. А. О. Монаєнко). – КПУ : Запоріжжя, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 48–52.

5. Барабаш Г.О. Державна служба в органах МНС, проблемні питання / Г. О. Барабаш // Міліція України. – 2012. – № 7–8 (181–182). – С. 18–19.

6. Барабаш Г.О. Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади / Г. О. Барабаш // Юрист України: наук.-практ. жур. – 2012. – № 1–2 (18-19). – С. 60–64.

7. Барабаш Г.О. Деякі проблемні питання добору суддів / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2012. – № 23. – С. 151–158.

 

 

АХМЕДОВА Олена Олегівна, науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта 

1997 р. – закінчила Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Романо-германська філологія» 

2007 р. – закінчила Донецький державний університет управління, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»

2011 р. – захистила дисертацію на тему  «Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення в регіоні на засадах впровадження індивідуально орієнтованих програм» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Державне управління зайнятістю населення

Державне управління туристичною галуззю

Проблеми розвитку депресивних та старопромислових міст, можливості розвитку індустріального туризму

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Основні наукові праці

1. Ахмедова О.О. Питання ефективності державного управління регіональним розвитком / О.О. Ахмедова // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: матеріали наук-практ. конф., 4-5 квітня, 2012 р. Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 446с. С. 55-65.

2. Ахмедова О.О. Підвищення ефективності діяльності центру занятості шляхом вдосконалення індивідуально орієнтованих програм роботи з безробітними / О.О. Ахмедова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, науковий журнал, №1 (172) ч.1, Луганськ, 2012 – С. 40-45.

3. Ахмедова О.О. Державний механізм управління наслідками прояву урбаністичних криз в Україні / О.О. Ахмедова // Механізми державного управління економікою України: зб. наук. праць / ДонДУУ. Донецьк: ДонДУУ, 2013. – т. XIV. (серія «Державне управління» - вип. 260). – С. 7-15.

4. Akhmedova O.O. Communication policy of tourism enterprises in the system of tourist attractiveness of cities. / O.O. Akhmedova // Zbior raportow naukowych. “Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2014-31.03.2014). Sopot: Wydawca : Sp. Z. o.o. Diamond trading tour, 2014. – P. 18-23.

5. Ахмедова О.О. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання / О.О. Ахмедова // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. –  С. 40-48.

6. Akhmedova O.O. Analysing potential benefits of industrial tourism / O.O. Akhmedova // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 26 – 27 березня 2015 року, м. Харків. 2015. – С. 261-264.

7. Akhmedova O.O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine / O.O. Akhmedova // Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 2015 р.). Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

8. Ахмедова О.О. До питань державного управління  туристичною галуззю України. / О.О. Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. –  C. 406-409.

 

ГУСАРОВ Кирило Олександрович, старший науковий співробітник


Освіта

 

2017 р. - закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, одержавши кваліфікацію магістра з менеджменту організацій та адміністрування.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Державне управління внутрішньоміграційними процесами в Україні

Міграційна політика країн Європейського Союзу щодо біженців

Взаємозв`язок внутрішньої міграції та соціально-економічної безпеки держави

 

Основні наукові праці

 

1. Гусаров К.О. Сучасні аспекти державного управління внутрішніми міграційними потоками в Україні, викликаними недобровліьними переміщеннями осіб / К.О. Гусаров // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень : проблеми організації та правового забезпечення, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2017 р.- Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. - 403 с.

2. Kyrylo Husarov.  Internal migration processes in the system of public administration of economic security of Ukraine / Husarov Kyrylo// 2017, Access address :  http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3526/1/Husarov.pdf

3. Гусаров К.О. Декомпозиція цілей управління розвитком персоналу в інтеграційних умовах / К.О. Гусаров //  «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2016: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»  - Дніпро, 2016. Режим доступу : http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-i-menedzhment/2_gysarov.htm

 

ЛЕОНЕНКО Неллі Анатоліївна, кандидат економічних наук, науковий співробітник

 

 

Освіта

2004 р. – закінчила економічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна  та отримала диплом магістра з фінансів.

2012 р. – захистила дисертацію на тему «Відтворення і розвиток економічного потенціалу регіону» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Теоретичні й практичні аспекти проблеми суспільного відтворення й розвитку економічного потенціалу регіону

Державне управління регіональним розвитком

Удосконалення державного регулювання розвитку економічного потенціалу регіону

 

Основні наукові праці

 

1. Леоненко Н.А. Інноваційний потенціал регіону як основа відтворення економічного потенціалу регіону / Н.А. Леоненко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». - №11. – Видавничий Дім «Інжек», 2013. – с.138-142.

2. Леоненко Н.А. Теоретичні й практичні аспекти проблеми суспільного відтворення й розвитку економічного потенціалу регіону: монографія / Н.А. Леоненко. – Х.:ХНАДУ,2014. – 168с.

3. Леоненко Н.А. Роль трудового потенціалу у відтворенні економічного потенціалу регіону  / н.  А. ЛЕОНЕНКО / / Електронне наукове фахове видання "Глобальні та національні проблеми економіки". -  2018. - №23. - С.51-61.

4. Леоненко Н.А. Удосконалення якості підготовки студентів з використанням передового міжнародного досвіду / Н.А. Леоненко // V науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи». – Харків: ХІФ КНТЕУ, 2018. – с.365-367.

5. Леоненко Н.А. Підвищення конкурентного рівня ВНЗ шляхом оптимізації його діяльності / Н.А. Леоненко //Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (16 травня 2018 року).  Х.: ХНАДУ.  с.207-208.

 

 

^ Наверх