на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем управління у сфері цивільного захисту

Колектив відділу

 

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна, начальник відділу, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

 

 

Освіта

 

2002 р. – закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) за фахом економічна кібернетика, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури

2005 р. – закінчила аспірантуру ХДТУБА, спеціальність 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

2010 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема дисертації «Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства»

2016 р. - старший науковий співробітник, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління

2017 р. - доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління; тема дисертації "Механізми державного регулювання в сфері рекламної діяльності в Україні"

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

  • Механізми державного управління рекламною діяльністю
  • Механізми державного управління в туристичній галузі
  • Державне управління у сфері цивільного захисту
  • Ризики в державному управлінні

 

Науково-громадська діяльність

 

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту"

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: "Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту"

 

Основні наукові праці

 

1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129. 

2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97.

3. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90.  

4. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177. 

5. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україна в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 250 с.

6. Shvedun V. Assessment of Ukraine’s national security taking into account practical experience of the EU countries / V. Shvedun // East European Scientific Journal. – 2016. – № 11(15). – Vol. 2. – P. 119–123.  

7. Шведун В. О. Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості недотримань рекламного законодавства / В. О. Шведун, С. В. Хламов // Актуальні проблеми економіки – 2016. – № 10 (184). – С. 389–396.

8. Shvedun V. O. The role of international trade relations in implementation of the EU Common Foreign and Security Policy / V. O. Shvedun // Virtus. 2017. - № 11. – P. 276 – 278.

9. Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія  / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2017. - 154 с.

 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна Леонідівна, провідний науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта

 

2008 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого з відзнакою, отримавши кваліфікацію юриста.

2011 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління.

2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Формування та функціонування механізмів державного регулювання природокористування взагалі й земельно-орендних відносин зокрема 

Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів 

Формування та розвиток концепцій публічного адміністрування

Державне управління у сфері цивільного захисту

 

Науково-громадська діяльність

 

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».

Відповідальний секретар наукового фахового видання "Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)"

 

Основні наукові праці

 

1. Помаза-Пономаренко А. Л. Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні / А. Л. Помаза-Пономаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – № 2 (44). – С. 74–80.

2. Помаза-Пономаренко А. Л. Публічна політика розвитку регіонів в Україні: зміст наукової проблеми / А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 300–304.

3. Помаза-Пономаренко А. Л. Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) / А. Л. Помаза-Пономаренко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 196–198.

4. Помаза-Пономаренко А. Л. Підходи до функціонування системи державного управління регіональною безпекою [Електронний ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=823.

5. Помаза-Пономаренко А. Л. Механізм державного управління безпекою соціально-економічних систем / А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 128–131.

6. Помаза-Пономаренко А. Л. Инструменты повышения результативности государственного регулирования земельно-арендных отношений в Украине [Электронный ресурс] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Современные технологии управления: электр. науч.-прак. жур. – 2014. – № 1 (37). – Режим доступа к стран.: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/january2014/item/220-instruments-of-enhancing-the-effectiveness-of-state-regulation-of-land-lease-relations-in ukraine.html.

7. Pomaza-Ponomarenko AL. Reformation of the state administration of higher education Ukrainian and European experieance / AL. Pomaza-Ponomarenko // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 184-189

8. Помаза-Пономаренко А. Л., Лукиша Р. Т., Опанасенко Я. О. Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності / А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша, Я. О. Опанасенко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 203-209.

9. Помаза-Пономаренко А. Л., Карпеко Н. М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України / А. Л. Помаза-Пономаренко, Н. М. Карпеко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 42-47.

10. Помаза-Пономаренко А. Л. Напрями та суб’єкти забезпечення соціального розвитку та регіональної безпеки / А. Л. Помаза-Пономаренко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.136-138. 

 

БАРАБАШ Григорій Олексійович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент


 

Освіта


1979 р. – закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Дзержинського за спеціальністю правознавство.

2011 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

2013 р. – отримав вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу Східноукраїнського національного університету ім. Даля (м. Луганськ).

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень


•    Працеохорона політика.

•    Державна служба.

•    Організація діяльності органів судової влади.

•    Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту.

 

Основні наукові праці

 

1. Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці суддів в Україні : монографія / Г.О. Барабаш // Х. : Вид-во Оберіг, 2014. – 232 с. 

    2. Барабаш Г.О. Напрямки організації діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення дисципліни і законності в ОВС : навч. посіб. / Г. О. Барабаш ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с.

    3. Барабаш Г.О. Поняття і особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Л., 2014. – № 28. – С. 215–219.

4. Барабаш Г.О. Суддя як суб’єкт трудового права в Російській Федерації / Г. О. Барабаш // Право та державне управління: зб. наук. пр. (за ред. А. О. Монаєнко). – КПУ : Запоріжжя, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 48–52.

5. Барабаш Г.О. Державна служба в органах МНС, проблемні питання / Г. О. Барабаш // Міліція України. – 2012. – № 7–8 (181–182). – С. 18–19.

6. Барабаш Г.О. Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади / Г. О. Барабаш // Юрист України: наук.-практ. жур. – 2012. – № 1–2 (18-19). – С. 60–64.

 

7. Барабаш Г.О. Деякі проблемні питання добору суддів / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2012. – № 23. – С. 151–158.

 

 

АХМЕДОВА Олена Олегівна, науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта 

 

1997 р. – закінчила Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Романо-германська філологія» 

2007 р. – закінчила Донецький державний університет управління, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою:  «Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення в регіоні на засадах впровадження індивідуально орієнтованих програм»

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Державне управління зайнятістю населення

Державне управління туристичною галуззю

Проблеми розвитку депресивних та старопромислових міст, можливості розвитку індустріального туризму

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Основні наукові праці


1. Ахмедова О.О. Питання ефективності державного управління регіональним розвитком / О.О. Ахмедова // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: матеріали наук-практ. конф., 4-5 квітня, 2012 р. Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 446с. С. 55-65.

2. Ахмедова О.О. Підвищення ефективності діяльності центру занятості шляхом вдосконалення індивідуально орієнтованих програм роботи з безробітними / О.О. Ахмедова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, науковий журнал, №1 (172) ч.1, Луганськ, 2012 – С. 40-45.

3. Ахмедова О.О. Державний механізм управління наслідками прояву урбаністичних криз в Україні / О.О. Ахмедова // Механізми державного управління економікою України: зб. наук. праць / ДонДУУ. Донецьк: ДонДУУ, 2013. – т. XIV. (серія «Державне управління» - вип. 260). – С. 7-15.

4. Akhmedova O.O. Communication policy of tourism enterprises in the system of tourist attractiveness of cities. / O.O. Akhmedova // Zbior raportow naukowych. “Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2014-31.03.2014). Sopot: Wydawca : Sp. Z. o.o. Diamond trading tour, 2014. – P. 18-23.

5. Ахмедова О.О. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання / О.О. Ахмедова // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. –  С. 40-48.

6. Akhmedova O.O. Analysing potential benefits of industrial tourism / O.O. Akhmedova // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 26 – 27 березня 2015 року, м. Харків. 2015. – С. 261-264.

7. Akhmedova O.O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine / O.O. Akhmedova // Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 2015 р.). Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

8. Ахмедова О.О. До питань державного управління  туристичною галуззю України. / О.О. Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. –  C. 406-409.

 

^ Наверх