на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем управління у сфері цивільного захисту

Колектив відділу

 

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна, начальник відділу, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

 

 

Освіта

 

2002 р. – закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) за фахом економічна кібернетика, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури

2005 р. – закінчила аспірантуру ХДТУБА, спеціальність 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

2010 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема дисертації «Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства»

2016 р. - старший науковий співробітник, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління

2017 р. - доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління; тема дисертації "Механізми державного регулювання в сфері рекламної діяльності в Україні"

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Механізми державного управління рекламною діяльністю

Механізми державного управління в туристичній галузі

Державне управління у сфері цивільного захисту

Ризики в державному управлінні

 

Науково-громадська діяльність

 

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту"

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: "Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту"

 

Основні наукові праці

 

1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129. 

2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97.

3. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90.  

4. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177. 

5. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україна в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 250 с.

6. Shvedun V. Assessment of Ukraine’s national security taking into account practical experience of the EU countries / V. Shvedun // East European Scientific Journal. – 2016. – № 11(15). – Vol. 2. – P. 119–123.  

7. Шведун В. О. Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості недотримань рекламного законодавства / В. О. Шведун, С. В. Хламов // Актуальні проблеми економіки – 2016. – № 10 (184). – С. 389–396.

8. Shvedun V. O. The role of international trade relations in implementation of the EU Common Foreign and Security Policy / V. O. Shvedun // Virtus. 2017. - № 11. – P. 276 – 278.

9. Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія  / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2017. - 154 с.

 

СТРЕЛЬЦОВ Володимир Юрійович, провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління, доцент

 

 

Освіта

 

1997 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів

2000 р. – закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України (Харківський філіал) за спеціальністю державне управління

2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування») на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Вплив європейських інтеграційних процесів на країни-сусіди

Ціннісні зміни в системі публічної служби

Роль європейських студій в трансформації конфліктів 

Електронне врядування та розвиток системи публічного управління

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Науково-громадська діяльність

 

Jean Monnet Chair (2011-2014)

Участь в проекті Tempus Tacis „Тренінгові програми з питань європейської інтеграції для державних службовців України”

Участь в журі Національного конкурсу впровадження проектів у сфері електронного врядування

Керівник Харківського осередку Української асоціації європейських студій

 

Основні наукові праці

 

1. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва [та ін.]; за заг. ред. О.О. Труша – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С.95-104.

2. Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: монографія / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид-во “ДокНаукдержУпр”, 2012. –  274

3. Стрельцов В.Ю. Сидора В.С. Парадигмальні зміни в електронному врядуванні / В.Ю. Стрельцов, В.С. Сидора // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.2 (5). – С.115-121.

4. Стрельцов В.Ю. Розвиток публічної служби України в умовах біпатризму / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.4 (31). – С.394-398 .

5. Стрельцов В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в державній службі України / В.Ю. Стрельцов // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 грудня 2010 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 72–74.

6. Стрельцов В.Ю. Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип.3 (34). – С. 471-479

7. Стрельцов В.Ю. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни / В.Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – Вип.3 (7). – С. 54-58.

8. Стрельцов В.Ю., Гнидюк Н.А. Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір / В.Ю. Стрельцов, Н.А. Гнидюк // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – Вип.1 (41). – С. 64-70.

9. Marko Bojcun, Oleksandr Melnikov, Volodymyr Streltsov, Yaroslav Mudryi Mapping the training needs of Ukrainian civil servants in the field of European Integration [Електронний ресурс]: The 15th NISPAcee Annual Conference “Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kyiv, 17-19 May 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Сиситемн. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.

10. Streltsov Volodymyr, Garkavets Iryna. Ukraine’s European integration and problems of acquisition of the EU aid / V. Streltsov, I. Garkavets // Volodymyr Streltsov, Iryna Garkavets // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development / Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk, Kharkiv : Publishing House “ADNDU”, 2012. – P. 141-145.

 

 

БАРАБАШ Григорій Олексійович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент


 

Освіта


1979 р. – закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Дзержинського за спеціальністю правознавство.

2011 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

2013 р. – отримав вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу Східноукраїнського національного університету ім. Даля (м. Луганськ).

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень


Працеохорона політика

Державна служба

Організація діяльності органів судової влади

Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту

 

Основні наукові праці

 

1. Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці суддів в Україні : монографія / Г.О. Барабаш // Х. : Вид-во Оберіг, 2014. – 232 с. 

2. Барабаш Г.О. Напрямки організації діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення дисципліни і законності в ОВС : навч. посіб. / Г. О. Барабаш ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с.

3. Барабаш Г.О. Поняття і особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Л., 2014. – № 28. – С. 215–219.

4. Барабаш Г.О. Суддя як суб’єкт трудового права в Російській Федерації / Г. О. Барабаш // Право та державне управління: зб. наук. пр. (за ред. А. О. Монаєнко). – КПУ : Запоріжжя, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 48–52.

5. Барабаш Г.О. Державна служба в органах МНС, проблемні питання / Г. О. Барабаш // Міліція України. – 2012. – № 7–8 (181–182). – С. 18–19.

6. Барабаш Г.О. Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади / Г. О. Барабаш // Юрист України: наук.-практ. жур. – 2012. – № 1–2 (18-19). – С. 60–64.

7. Барабаш Г.О. Деякі проблемні питання добору суддів / Г. О. Барабаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2012. – № 23. – С. 151–158.

 

 

АХМЕДОВА Олена Олегівна, науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта 

 

1997 р. – закінчила Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Романо-германська філологія» 

2007 р. – закінчила Донецький державний університет управління, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою:  «Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення в регіоні на засадах впровадження індивідуально орієнтованих програм»

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Державне управління зайнятістю населення

Державне управління туристичною галуззю

Проблеми розвитку депресивних та старопромислових міст, можливості розвитку індустріального туризму

Публічне управління у сфері цивільного захисту

 

Основні наукові праці


1. Ахмедова О.О. Питання ефективності державного управління регіональним розвитком / О.О. Ахмедова // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: матеріали наук-практ. конф., 4-5 квітня, 2012 р. Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 446с. С. 55-65.

2. Ахмедова О.О. Підвищення ефективності діяльності центру занятості шляхом вдосконалення індивідуально орієнтованих програм роботи з безробітними / О.О. Ахмедова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, науковий журнал, №1 (172) ч.1, Луганськ, 2012 – С. 40-45.

3. Ахмедова О.О. Державний механізм управління наслідками прояву урбаністичних криз в Україні / О.О. Ахмедова // Механізми державного управління економікою України: зб. наук. праць / ДонДУУ. Донецьк: ДонДУУ, 2013. – т. XIV. (серія «Державне управління» - вип. 260). – С. 7-15.

4. Akhmedova O.O. Communication policy of tourism enterprises in the system of tourist attractiveness of cities. / O.O. Akhmedova // Zbior raportow naukowych. “Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2014-31.03.2014). Sopot: Wydawca : Sp. Z. o.o. Diamond trading tour, 2014. – P. 18-23.

5. Ахмедова О.О. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання / О.О. Ахмедова // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. –  С. 40-48.

6. Akhmedova O.O. Analysing potential benefits of industrial tourism / O.O. Akhmedova // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 26 – 27 березня 2015 року, м. Харків. 2015. – С. 261-264.

7. Akhmedova O.O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine / O.O. Akhmedova // Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 2015 р.). Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

8. Ахмедова О.О. До питань державного управління  туристичною галуззю України. / О.О. Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. –  C. 406-409.

 

ГУСАРОВ Кирило Олександрович, старший науковий співробітник


Освіта

 

2017 р. - закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, одержавши кваліфікацію магістра з менеджменту організацій та адміністрування.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

Державне управління внутрішньоміграційними процесами в Україні

Міграційна політика країн Європейського Союзу щодо біженців

Взаємозв`язок внутрішньої міграції та соціально-економічної безпеки держави

 

Основні наукові праці

 

1. Гусаров К.О. Сучасні аспекти державного управління внутрішніми міграційними потоками в Україні, викликаними недобровліьними переміщеннями осіб / К.О. Гусаров // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень : проблеми організації та правового забезпечення, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2017 р.- Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. - 403 с.

2. Kyrylo Husarov.  Internal migration processes in the system of public administration of economic security of Ukraine / Husarov Kyrylo// 2017, Access address :  http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3526/1/Husarov.pdf

3. Гусаров К.О. Декомпозиція цілей управління розвитком персоналу в інтеграційних умовах / К.О. Гусаров //  «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2016: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»  - Дніпро, 2016. Режим доступу : http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-i-menedzhment/2_gysarov.htm

 

^ Наверх