на головну
укррусангл

Науково-технічний журнал

Редакційна колегія Науково-технічного журналу
 
повідомляє про формування випуску.
 
Журнал призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами екологічної безпеки в галузі технічних наук.
При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія журналу просить авторів дотримуватися таких вимог:
– текст рукопису статті повинен бути оригінальним і містити у собі теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, в тому числі завершені результати дисертаційних досліджень;
– рукопис статті повинен бути оформленим у відповідності до вимог журналу;
електронний варіант рукопису статті та інформаційну довідку про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада (українською, російською та англійською мовами), номер ORCID IDадреса електронної пошти, контактний телефон, необхідно надіслати на адресу електронної пошти: journal@nuczu.edu.ua,до 1 березня 2017 року;
– друкований варіант рукопису статтіна листах формату А4 з візою авторів необхідно надіслати на поштову адресу: 61023, Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, відповідальному секретарю Дейнеко Наталі Вікторівні.
 
Обсяг рукопису статті: 5-10 повних сторінок. (Зверніть увагу!!! Сторінка має бути повність заповнена)
 
Мови публікації: українська, російська, англійська.
 
Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:
1. Текстовий редактор – Microsoft Word (версія не нижче 6.0) для Windows;
2. Формат сторінки – А4;
3. Параметри сторінки: всі поля – 2 см;
4. Форматування статті у дві колонки з проміжком 1 см;
5. Абзацний відступ – 0,5 см;
6. Міжрядковий інтервал – одинарний
7. Шрифт набору – Times New Roman, розмір шрифта – 10 пт;
8. Нумерація сторінок відсутня.
 
Стаття повинна бути побудована за наступною схемою:
1. УДК (мовою статті, великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краюсторінки);
2.  Порожній рядок;
3.  Назва статті (мовою статті, великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центрусторінки);
4. Ініціали та прізвище автора (напівжирний шрифт), місце роботи, адреса (мовою статті, вирівнювання по лівому краю), e-mail;
5.  Порожній рядок;
6. Анотація (мовою статті) 8–10 строк (вирівнювання по ширині сторінки);
7. Ключові слова 8-10 слів (мовою статті);
8. Порожній рядок;
9. Назва статті (англійською або українською мовою великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру);
10. Ініціали та прізвища авторів (напівжирний шрифт), місце роботи, адреса (англійською або українською мовою, вирівнювання по лівому краю), e-mail порожній рядок;
11. Анотація (англійською або українською мовою) 8–10 строк (вирівнювання по ширині сторінки);
12. Ключові слова 8-10 слів (англійською або українською мовою);
13. Порожній рядок;
14. Основний текст статті у дві колонки з проміжком 1 см;
15.  Висновки;
16. Порожній рядок;
17. Список використаних джерел, оформлений за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
18.  Порожній рядок;
19. Назва статті (англійською, українською або російською мовою великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру);
20. Ініціали та прізвища авторів (напівжирний шрифт), місце роботи, адреса (англійською, українською або російською мовою, вирівнювання по лівому краю), e-mail;
21. Анотація (англійською, українською або російською мовою) 8–10 строк (вирівнювання по ширині сторінки);
22. Ключові слова 8-10 слів (англійською, українською або російською мовою.
 
Відповідно до вимог постанови  Президії ВАК України  від 15.01.03. № 7–05/1, основний текст повинен містити наступні необхідні елементи:
1. Постановка проблеми (Problemstatementанглійською мовою,Постановка проблемы – російською мовою).Текст розділу – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysisoftherecentresearchesandpublications. – англійською мовою, Анализ последних исследований и публикаций – російською мовою).Текст розділу –аналіз досліджень і публікацій за останні 5-7 років в тому числі і іноземних (не менше 40%),вяких започатковано розв’язання проблеми, що розглядається автором, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
3. Постановка завдання та його вирішення (Statementoftheproblemanditssolutionанглійською мовою, Постановка задания и его решение – російською мовою).Текст розділу– формулювання цілей статті(постановка завдання),виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
4. Висновки (Сonclusionsанглійською мовою, Выводыросійською мовою).Текст розділу висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
5. Література (Referencesанглійською мовою, Литература – російською мовою). Не менше 10–15 посилань. Самоцитування не більш ніж 20%. Автори несуть відповідальність за правильність даних, наведених в списку літератури. Посилання на цитовані джерела в тексті наводяться цифрами у квадратних дужках.
Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у чорно-білому зображенні після згадування в тексті. Допускається розташування рисунка по ширині сторінки (книжний або альбомний варіант). Рисунки розміщують «в тексті» (не в таблицях). Підписи до самого рисунка не включати.
Формули мають бути набрані у редакторі формул Microsoft Equation, стиль математичний, розмір формул 12 pt. Не розташовувати у таблицях. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на блоки (в окремих випадках по ширині сторінки – 17 см). Нумерація формул – справа в дужках. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.
Таблиці подаються в книжній орієнтації (за винятком – в альбомному для великих таблиць), повинні мати тематичну назву, відцентровані. Довжина таблиці не більше однієї сторінки. Для ємких таблиць допускається шрифт 8–9 pt.
У редакції здійснюється одностороннє сліпе (анонімність рецензента) наукове рецензування. Статті, оформлені без додержання правил оформлення матеріалів статей не приймаються, авторам не повертаються.
У разі негативної наукової рецензії, статті не публікуються, авторам електронною поштою надсилається відгук з можливістю доопрацювання статті чи заміни її іншим матеріалом.
 
 
Контактна інформація:
Головний редактор: Вамболь Віола Владиславівна, тел. 099-607-47-44
Відповідальний секретар: Дейнеко Наталя Вікторівна, тел. 099-609-35-75
^ Наверх