на головну
укррусангл

IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології»

НУЦЗУ — це провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій IV рівня акредитації » Наукова діяльність » Конференції » IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології», яка відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України (м. Харків, вул. Чернишевська, 94) 30 листопада-1 грудня 2017 року.

До участі у Конференції запрошуються науковці, практичні психологи, психотерапевти,  педагоги, соціальні та медичні працівники України та інших держав.

Робочі мови Конференції: українська, англійська, французька, російська.

Тематичні напрямки роботи Конференції:

Психологічна допомога постраждалим від катастроф: світовий досвід.

 • Методологічні засади психологічного забезпечення працівників екстремальних професій.
 • Теорія та практика збереження психічного здоров'я працівників ризиконебезпечних професій.
 • Психологічна безпека фахівців екстремальних видів діяльності.
 • Психотехнології та кадровий менеджмент в екстремальних видах діяльності.
 • Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки в умовах впливу стрес-факторів екстремальної ситуації.
 • Професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір фахівців екстремального профілю діяльності.
 • Професіографія різних видів діяльності фахівців екстремального профілю.
 • Професійно-психологічна підготовка спеціалістів екстремальних професій.
 • Особливості роботи психолога в епіцентрі надзвичайної ситуації техногенного, природного та соціально-політичного походження.
 • Організаційно-правові та наукові засади збереження психічного здоров'я населення.
 • Профілактика та корекція соціально-психологічних і особистісних девіацій серед спеціалістів екстремального профілю діяльності.
 • Організаційно-правові та наукові засади підвищення якості підготовки фахівців у галузі екстремальної та кризової психології.
 • Психологічна допомога та психотерапія особистості, яка брала участь у миротворчих операціях та локальних військових конфліктах.

За матеріалами Конференції буде видано:

- колективну монографію «Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології»;

- збірник наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології»;

- збірник матеріалів тез Конференції.

 

Стаття оформлюється за зразком:

УДК (великими літерами, напівжирний шрифт, рівняння по лівому краю);
порожній рядок;
прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (рівняння по лівому краю, курсив, напівжирний шрифт);
порожній рядок;
назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, по центру);
порожній рядок;
анотація українською, російською та англійською мовами, яка містить стислий зміст статті (1000-1500 знаків кожна), а також ключові слова (keywords) трьома мовами (6-8 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал 1;
порожній рядок;
текст статті повинен бути представлений в електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Параметри сторінки: береги: верхнє - 2 см; нижнє - 2 см; праве - 2 см; ліве - 2 см. Для набору основного тексту використовується шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ - 1 см.    Розмір статей повинен складати не менше 12 повних сторінок тексту разом з анотаціями, ілюстраціями, таблицями та бібліографією; нумерація сторінок повинна бути відсутньою.
література подається наприкінці статті та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання;
транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайту http://translit.net/

Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції:

Електронний варіант статті (назва файлу: прізвище автора_стаття).
Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів) – окремим файлом (назва файла прізвище автора_відомості).
Рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів).
Реферат статті англійською мовою для розміщення на сайті видання обсягом -1 стор. (не оплачується).

Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли рецензування.

Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

Збірник може бути надісланий авторам Новою поштою за рахунок отримувача.

Вартість 1 сторінки – 40 грн.

Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.

 

Вимоги до оформлення тез Конференції:

Матеріали Конференції повинні відповідати одній з визначених рубрик секцій.

Тези мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word через полуторний міжрядковий інтервал, шрифтом Times New Roman, розміром 14 pt і абзацним виступом 1 см. Розміри всіх полів 20 мм. Формат сторінки – А 4. Сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються. Обсяг до 5 сторінок.

Тези оформлюються за зразком:

УДК (великими літерами, напівжирний шрифт, рівняння по лівому краю);
порожній рядок;
прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (рівняння по лівому краю, курсив, напівжирний шрифт);
порожній рядок;
назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, по центру);
порожній рядок;
анотація українською, російською та англійською мовами, яка містить стислий зміст статті (1000 знаків кожна), а також ключові слова (keywords) трьома мовами (6-8 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал 1;
порожній рядок;
текст тез повинен бути представлений в електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Параметри сторінки: береги: верхнє - 2 см; нижнє - 2 см; праве - 2 см; ліве - 2 см. Для набору основного тексту використовується шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ - 1 см.   
література подається наприкінці статті та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання;
транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайту http://translit.net/.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах. При невідповідності зазначеним вимогам тези до друку не приймаються. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення матеріалів.

До тез обов'язково потрібно додавати:

а) електронну версію тез;

б) окремим файлом подаються відомості про авторів: прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса;

в) для авторів, які не мають наукового ступеня, додається рецензія фахівця з даної галузі наук – кандидата або доктора наук.

Збірник тез може бути надісланий авторам Новою поштою за рахунок отримувача.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по-батькові учасника:________________________________________

Науковий ступінь:_______________________________________________________

Вчене звання:___________________________________________________________

Посада:_________________________________________________________________

Організація (установа): ___________________________________________________

Секція:___________________________________________________________________

Тема доповіді:_____________________________________________________________

Підпис учасника:________________________________________________________

Домашня адреса:__________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Потреба у житлі (можлива бронь)__________________________________________

Плануємо: (вкажіть форму участі)___________________________________________

Необхідність у технічних засобах (вказати яких саме)_________________________

 

Форми роботи Конференції:

30 листопада  2017 року - проведення експозиції наукових та практичних досягнень науковців провідних ВНЗ України та різних силових  міністерств та відомств України; пленарні та секційні доповіді, презентації, круглі столи.
1 грудня 2017 року - ворк-шопи та майстер-класи досвідчених професіоналів із різних напрямків сучасної екстремальної та кризової психології; майстерні провідних фахівців в галузі екстремальної та кризової психології.

Форми участі у Конференції: очна (виступ із доповіддю; проведення ворк-шопу чи майстер-класу; публікація статті або тез; участь без доповіді й публікації) та заочна (публікація статті або тез).

Порядок реєстрації учасників:

Для реєстрації необхідно заповнити форму заявки та сплатити оргвнесок. Варіанти участі:

- пакет “Заочний” - 150 грн. Реєстрація участі і подання тез — до 20 жовтня. У вартість оргвнеску входить: програма та збірник тез Конференції, сертифікат участі (надсилаються Новою поштою після Конференції за кошти учасника).

- пакет “Пленарний” - 200 грн. Участь без друку тез — реєстрація до 20 листопада; участь із друком тез — реєстрація і подання тез до 20 жовтня. У вартість оргвнеску входить: перерва на каву, участь у програмних заходах Конференції 30 листопада-1 грудня, можливість публікації тез (за умови публікації тез автор отримує програму та збірник матеріалів Конференції, сертифікат участі).

- пакет “Студентський" (для студентів денної форми навчання) - 100 грн. Участь без друку тез — реєстрація до 20 листопада; участь із друком тез — реєстрація і подання тез до 20 жовтня. У вартість оргвнеску входить: перерва на каву, участь у програмних заходах Конференції 30 листопада-1 грудня, сертифікат участі.

- пакет “Професійний” - 300 грн. Участь без друку тез і виступу — реєстрація до 20 листопада; участь із друком тез і виступом (доповідь або майстер-класс) — реєстрація і подання тез до 20 жовтня. У вартість оргвнеску входить: перерва на каву, пакет учасника, збірник матеріалів тез Конференції, сертифікат участі, участь у програмних заходах Конференції 30 листопада -1 грудня, а також можливість представити власну доповідь чи майстер-клас. Бажаючі представити майстер-клас чи ворк-шоп мають обов'язково подати тези до збірника матеріалів Конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору майстер-класів та ворк-шопів.
- реєстрація після 20 листопада — 500 грн. для всіх категорій учасників. 

Оплату організаційного внеску можна здійснити:

ХБФ «Становлення рятівників

Р/с  2600611247 в ПАТ «Мегабанк» г. Харьков

МФ 351629

Код 25863371

Призначення платежу: «Благодійна допомога на вирішення статутних питань».

П.І.Б. платника

Проїзд, проживання та харчування учасників Конференції – за власні кошти.

Заявки на участь у Конференції, квитанція сплати оргвнеску, текст статті та тез необхідно надіслати в оргкомітет до 20 жовтня 2017 року за електронною адресою:

ndlecp.nuczu@dsns.gov.ua

Svitlana.liebiedieva@gmail.com

Afanaseva_Natali@ukr.net

тел.: (057)707-34-74;

(063) 4259599; (050)400-52-16 – Лєбєдєва Світлана Юріївна;

(067)199-24-35

До зустрічі у Харкові!

^ Наверх