Шановні друзі! Рятування людини у будь-якій надзвичайній ситуації — благородний, відповідальний і, водночас, небезпечний і складний шлях ...
Національний університет цивільного захисту України - один із найстаріших закладів вищої освіти – єдиний у системі ЗВО нашої держави, який...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ — це провідний заклад вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профіля не тільки в Україні, а й в країнах СНД. НУЦЗУ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів ДСНС України та організацій усіх форм власності.

 

Для вступників на очну бюджетну форму навчання (курсанти)

 

Особливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на денну форму навчання за державним замовленням

до Національного університету цивільного захисту України у 2019 році

 

До НУЦЗ України на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на денній формі навчання за державним замовленням приймаються вступники наступних категорій:

 • громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років, що здобули повну загальну середню освіту;
 • особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, які здобули повну загальну середню освіту;
 • особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність).

Вступники, які виявили бажання навчатись в НУЦЗ України за державним замовленням, особисто подають заяву (рапорт) у паперовій формі до органу або підрозділу ДСНС, найближчого до місця їх постійного проживання, які формують справи вступників, направляють вступників на обов’язкове проходження медичного огляду та психофізіологічного дослідження відповідно до нормативно-правових актів ДСНС.

Набір на навчання за державним замовленням у НУЦЗ України для здобуття освітнього ступеня бакалавра буде здійснюватися за спеціальностями з урахуванням освітніх програм, перелік яких наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Код

Спеціальність

Освітні програми

НУЦЗ України

053

Психологія

Екстремальна та кризова психологія

Робота з персоналом

101

Екологія

Екологічна безпека

161

Хімічні технології та інженерія

Радіаційний та хімічний захист

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи

263

Цивільна безпека

Цивільний захист

Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт

Телекомунікаційні системи в управлінні

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

053

Психологія

Екстремальна та кризова психологія

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільний захист

У зв’язку з цим, звертаємо Вашу увагу на необхідність під час написання заяви (рапорту) на вступ на навчання обов’язкового зазначення абітурієнтом спеціальності та освітньої програми, за якою він би хотів навчатися в університеті.

Вступник має право подати заяву (рапорт) про вступ до НУЦЗ України не більше ніж на чотири спеціальності (освітні програми).

Під час подання заяв (рапортів) вступник обов’язково зазначає у кожній заяві (рапорті) пріоритетність цієї заяви (рапорту) за вказаною спеціальністю (освітньою програмою) стосовно інших поданих ним заяв (рапортів), при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність за вказаною спеціальністю (освітньою програмою).

Враховуючи те, що вступник має право подати не більше чотирьох заяв на  вступ до НУЦЗ України, пріоритетність  за вказаною спеціальністю (освітньою програмою) може бути виражена цифрами від 1 до 4.

У разі зарахування на навчання, вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищою пріоритетністю за вказаною спеціальністю (освітньою програмою) з числа вказаних ним під час подання заяви (рапорту), при цьому заяви (рапорти) з нижчою пріоритетністю за вказаною спеціальністю (освітньою програмою) автоматично анулюються.

Пріоритетність, зазначена вступником у заяві (рапорті), не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Справи осіб, які мають вступати на денну форму навчання для здобування освітнього ступеня бакалавра за державним замовленням, надсилаються до НУЦЗ України підрозділами з питань роботи з персоналом (кадрами) до 1 липня 2019 року.

Для вступу до НУЦЗ України вступник подає до приймальної комісії сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018 або 2019 роках, що є загальнодержавною вимогою щодо  вступу до усіх закладів вищої освіти України у 2019 році.

Для вступу до НУЦЗ України на навчання за державним замовленням у 2019 році обов’язковим конкурсним предметом у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання має бути "Українська мова та література" та конкурсні предмети за зазначеними освітніми програмами, які наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Освітня програма

Конкурсний предмет

 Екологічна безпека

Українська мова та література Біологія

- Екстремальна та кризова психологія

- Робота з персоналом

 

 

Українська мова та література Математика

 

 

 

 

Українська мова та література Математика

- Пожежна безпека

- Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи

- Хімічні технології та інженерія

- Цивільний захист

- Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт

- Телекомунікаційні системи в управлінні

- Охорона праці

 

Для осіб, що вступають на навчання до НУЦЗ України на денну форму навчання за державним замовленням, обов’язковим є складання вступного екзамену з фізичної підготовки, який буде проведено в університеті у строки, що визначені правилами прийому. Результат складання вступного екзамену з фізичної підготовки оцінюється також за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) та є складовою загальної суми конкурсних балів для участі у конкурсному відборі щодо зарахування на навчання.

Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету має складати не менше 100 балів, для допуску до участі у конкурсі.

Право брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в університеті мають право:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії НУЦЗ України копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;
 • особи рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.

Вищезазначені вступники разом із заявою(рапортом) подають до приймальної комісії документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів в НУЦЗ України та брати участь у конкурсі за їх результатами.

Копії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та документа державного зразка про повну загальну середню освіту, і додатка до нього, засвідчені в установленому порядку, окремо від справи вступника, надсилаються до НУЦЗ України підрозділами з питань роботи з персоналом (кадрами) не пізніше 10 липня 2019 року.

Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання до НУЦЗ України можливо отримати на офіційних сайтах університету та інституту (http://nuczu.edu.ua та http://fire.ck.ua) у розділі «Абітурієнту» або за телефонами:

(057)707-34-06 – приймальна комісія НУЦЗ України;

(0472)55-09-55 – приймальна комісія ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України;

(057)704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (Асоцький Віталій Вікторович).


27 жовтня на базі Харківського національного університету внутрішніх справ відбувся круглий стіл «Визначення корупційних ризиків у діяльност...
28-10-2021 09:22
26 жовтня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України у рамках співпраці з роботодавц...
27-10-2021 13:51
27 жовтня у режимі онлайн фахівці Національного університету цивільного захисту України провели заняття з безпеки життєдіяльності для праців...
27-10-2021 13:41
23 жовтня на базі спортивного клубу «Темп» відбулися 73-ті традиційні змагання «Біг патрулів». На дистанції 8 кілометрів змагалися команди і...
26-10-2021 13:39
25 жовтня науково-педагогічні працівники кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Національного університет...
26-10-2021 10:05
22 жовтня відбулися загальні збори здобувачів вищої освіти навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захист...
25-10-2021 11:57
20-21 жовтня фахівці навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університет...
22-10-2021 07:32
18 жовтня науково-педагогічні працівники кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Національного університет...
21-10-2021 10:17
20 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України відбулась чергова семінар-нарада із начальниками курсів, заступниками нача...
20-10-2021 11:29

 

Контактна інформація

 • вул. Чернишевська, 94 (схема проїзду) м. Харків, 61023, Україна
 • Тел./факс: (057) 700-31-71, 715-63-91
 • e-mail: nuczu@dsns.gov.ua
 • Приймальна комісія університета: (057) 707-34-06
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت

Im wearing it from time to time, but when it does come out of the box, it usually stays on my wrist for several days. makingwatches In addition, Im not the only one to enjoy this watch as it also gets some feminine wrist time. I told you, its an extremely versatile watch.

سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet