Іноземним громадянам

Прийом на навчання до Національного університету цивільного захисту України іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272) тощо.
Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Прийом  іноземців до Національного університету цивільного захисту України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.
Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації
  •  Всі іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати від Національного університету цивільного захисту України запрошення на навчання. 
  •  Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

  • Особливості організації набору на навчання у Національному університеті цивільного захисту України іноземців визначено Порядком організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
  • Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
  •  Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Національного університету цивільного захисту України за всіма акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов′язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059
За результатами процедури визнання Національний університет цивільного захисту України приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень Національний університет цивільного захисту України відраховує такого іноземця.
Національний університет цивільного захисту України забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.
Прийом заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, для вступу на навчання відповідно до доведених Національному університету цивільного захисту України квот, а також для вступу на підставі договорів, укладених Національним університетом цивільного захисту України з юридичними та фізичними особами, здійснюється безпосередньо приймальною комісією у наступні строки:
за денною формою навчання - з 05 червня до 30 жовтня року вступу на навчання;
за заочною формою навчання - з 06 січня до 30 березня вступу на навчання.
 

Документи для вступу

Вступники, які виявили бажання навчатись у Національному університеті цивільного захисту України за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, особисто подають заяву в паперовій формі до приймальної комісії.
У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), та форму навчання.
При вступі на навчання іноземець подає до приймальної комісії такі
документи:
 

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін

оцінки (бали);

в) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

д) 6 фотокарток розміром 30х40 мм та 6 фотокарток розміром 35х45 мм;

е) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину

терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
При прийомі на навчання в порядку переведення або поновлення на навчання додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
Особи, що не досягли на момент вступу 18-ти річного віку подають засвідчений у встановленому порядку з перекладом на українську мову дозвіл батьків на навчання у Національному університеті цивільного захисту України.
4. Для конкурсного відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах проводиться вступні випробування:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра - співбесіда в межах програм загальноосвітньої середньої школи:

  • з математики та української мови для спеціальностей 261 “Пожежна безпека“ та 263 “Цивільна безпека“;
  • з хімії та української мови - для спеціальності 161 “Хімічні технології та
  • інженерія“;
  • з біології та української мови - для спеціальностей 053 “Психологія“ та
  • 101 “Екологія“;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста фахове вступне випробування.

Особи, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до складання фахового вступного випробування за умови успішного проходження додаткового випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста (спеціаліста);
 
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра фахове випробування у формі тестового іспиту за відповідною спеціальністю та вступний іспит з іноземної мови. Особи, що вступають на навчання на основі ступеня бакалавра(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки), допускаються до складання вступних випробувань за умови успішного проходження додаткового випробування у формі співбесіди за відповідною спеціальністю з урахуванням середнього балу диплома бакалавра (спеціаліста).
 
Зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до доведених Національному університету цивільного захисту України квот, а також на підставі договорів, укладених НУЦЗ України з юридичними та фізичними особами, здійснюється до 15 листопада року вступу на навчання наказом Ректора на підставі рішення приймальної комісії.
Вартість навчання та порядок сплати за навчання визначається Національним університетом цивільного захисту України щороку до початку набору.
 
Вартість навчання
в Національному університеті цивільного захисту України
для іноземних громадян та осіб безгромадянства набору 2021 року
(долл. США/рік)
 

Спеціальність

Освітня програма

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Освітній ступінь «МАГІСТР»

Освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ДОКТОРАНТУРА

ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

39872 гривень/рік*

 

1600 доларів США/рік **

 

 

 

 

 

 

 

80292 гривень/рік*

 

3222 долара США/рік **

 

 

“Пожежна безпека”

Пожежна безпека;

Управління пожежною безпекою

студенти – 42364 гривень/рік*

 

1700 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 

“Цивільна безпека”

Цивільний захист;

Охорона праці;

Управління у сфері цивільного захисту

студенти – 42364 гривень/рік*

 

1700 доларів США**

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США**

 

 

“Психологія”

Екстремальна та кризова психологія;

Робота з персоналом

студенти – 42364 гривень/рік *

 

1700 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

“Хімічні технології та

інженерія”

 

Радіаційний та хімічний захист

студенти – 42364 гривень/рік*

1700 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

1800 доларів США/рік **

 

 

“Екологія”

 

 

Екологічна безпека

студенти – 42364 гривень/рік*

 

1700 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 “Технології захисту навколишнього середовища”

 

Техногенно-екологічна безпека

студенти – 42364 гривень/рік*

 

1700 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 

“Публічне управління та

адміністрування”

Державне управління;

Державне управління у сфері цивільного захисту

-

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

“Пожежна безпека”

Пожежна безпека;

Управління пожежною безпекою

29904 гривень/рік*

 

1200 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 

“Цивільна безпека”

Цивільний захист;

Охорона праці;

Управління у сфері цивільного захисту

29904 гривень/рік*

 

1200 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 

“Психологія”

Екстремальна та кризова психологія;

Робота з персоналом

29904 гривень/рік*

 

1200 доларів США/рік **

44856 гривень/рік

 

1800 доларів США/рік **

 

“Хімічні технології та

інженерія”

 

Радіаційний та хімічний захист

29904 гривень/рік*

 

1200 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

 

“Екологія”

 

 

Екологічна безпека

29904 гривень/рік*

 

1200 доларів США/рік **

44856 гривень/рік*

 

1800 доларів США/рік **

 

“Публічне управління та

адміністрування”

Державне управління;

Публічне управління у сфері цивільної безпеки

-

39872 гривень/рік

 

1600 доларів США/рік **

* при сплаті за розрахунковий рахунок університету на території України

** при сплаті за розрахунковий рахунок університету з-за кордону

 

Розрахунки здійснені відповідно до Офіційного курсу гривні щодо іноземних валют - долара США, станом на 31 січня 2020 року.

Джерело - https://bank.gov.ua/markets/exchangerates/?date=31.01.2020&period=daily

Ответственным за обучение иностранных граждан в НУЦЗ Украины является помощник ректора по вопросам международного сотрудничества Лебедев Денис Валерьевич.
Телефоны: +380577073483; +380930730573;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت

Im wearing it from time to time, but when it does come out of the box, it usually stays on my wrist for several days. makingwatches In addition, Im not the only one to enjoy this watch as it also gets some feminine wrist time. I told you, its an extremely versatile watch.

سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز
123movies Soap2day Putlockers Soap2day putlockers 123movies goojara flixtor nba streams ufc stream reddit soap2day nbastarttime hdwatch
google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet