Наукова стратегія університету

Національний університет цивільного захисту України – один із найпотужніших у Європі закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання у галузі цивільної безпеки. Навчально-виховний процес віддзеркалює прогресивні тенденції сучасної науки і освіти. Потужний науковий потенціал (понад 40 докторів наук, близько 200 кандидатів наук, 30 професорів, 140 доцентів та старших дослідників), патентовласник понад 200 об’єктів інтелектуальної власності, h-індекс в наукометричній базі Scopus 10, модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій сприяють ефективному оволодінню молодими вченими та фахівцями сучасною стратегією наукового пошуку.

 Наукова діяльність університету зосереджена за такими основними напрямами:

 1. Дослідження проблем підвищення ефективності моніторингу, прогнозування, попередження, виявлення, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій.
 2. Дослідження проблем зменшення впливу наслідків та небезпечних факторів надзвичайних ситуацій на довкілля, життєдіяльність та здоров’я людей.
 3. Дослідження проблем удосконалення технічних засобів контролю стану навколишнього середовища, оцінки техногенно-екологічного ризику, оптимізація управління техногенно-екологічною безпекою, збереження та відновлення навколишнього середовища.
 4. Психологія професійної діяльності співробітників сектору безпеки та оборони України.
 5. Дослідження та розвиток наукових напрямів: «Управління ризиками у сфері цивільного захисту для забезпечення державної безпеки», «Державне управління формуванням механізмів державної безпеки у соціо-економічній сфері».

Запропонована в Національному університеті цивільного захисту України стратегія наукового пошуку є засобом досягнення перспективних цілей організації на основі визначення пріоритетів інноваційного розвитку. Результатами реалізації стратегії має бути нова якість наукової продукції та підвищення ефективності управління науковою та науково-технічною діяльністю університету.

 Наші першочергові завдання:

 • розвивати систему наукових досліджень, орієнтованих на подальшу реалізацію інновацій у виробництві і практичних підрозділах;
 • одержувати відомчу підтримку розвитку інноваційної інфраструктури (дослідницького університету, технопарку, кластерів, високотехнологічних інноваційних підприємств, інноваційних бізнес-інкубаторів, венчурних фондів);
 • формувати науково-методологічні засади, принципи та підходи до розбудови системи цивільного захисту;
 • вдосконалювати нормативно-правовий базис функціонування системи цивільного захисту;
 • розробляти інноваційні підходи, методи та засоби запобігання, попередження, локалізації, ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій;
 • вдосконалювати методи та засоби проведення аварійно-рятувальних робіт та робіт з гуманітарного розмінування;
 • реалізувати сучасні інформаційно-комунікативні технології з метою скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій;
 • досліджувати проблеми професійного стресу та соціально-психологічні фактори ризику працівників сектору безпеки та оборони України;
 • впроваджувати інноваційну наукову складову системи професійної підготовки фахівців цивільного захисту;
 • розвивати періодичні наукові видання університету, просувати їх до престижних наукометричних баз даних з метою подальшого входження до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України.