16 травня відзначається професійне свято науковців – День науки України!

Наукова діяльність в Національному університеті цивільного захисту України є одним з пріоритетних напрямів діяльності ЗВО.

Сьогодні НУЦЗ України є флагманом в системі ДСНС та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання за результатами науково-дослідної, інноваційної та патентної діяльності. Університет займає лідируючі позиції в національних та міжнародних рейтингових системах за наукометричними та абсолютними показниками наукової активності співробітників.

В університеті сформувався унікальний науковий потенціал: докторів наук – 42, кандидатів наук – 191, професорів – 28, доцентів та старших дослідників – 150. Кожного року вже традиційно співробітниками університету захищається 3 докторські та близько 10-ти кандидатських дисертацій. В університеті зосереджена найбільша кількість докторів та кандидатів наук України з профільних спеціальностей (пожежна безпека та цивільний захист).
Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру та ад’юнктуру, яка відповідно до вимог нормативних документів успішно проліцензована за 5 спеціальностями:
– галузь знань 26 Цивільна безпека за двома спеціальностями 261 Пожежна безпека та 263 Цивільна безпека;
– галузь знань 18 Виробництво та технології спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища;
– галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 053 Психологія;
– галузь знань 28 Управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.

Сьогодні в університеті проходять підготовку 4 особи в докторантурі та 33 – в ад’юнктурі.
Для можливості захисту власних ад’юнктів (аспірантів) та докторантів, а також зовнішніх здобувачів наукових ступенів в університеті успішно функціонують чотири спеціалізовані вчені ради з розгляду кандидатських і докторських дисертацій за 6-ма спеціальностями: пожежна безпека, цивільний захист, екологічна безпека, психологія діяльності в особливих умовах, механізми державного управління, ДУ у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

В Національному університеті цивільного захисту України створені всі передумови для здійснення наукових публікацій співробітниками та здобувачами вищої освіти у власних фахових наукових періодичних виданнях: «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Вісник НУЦЗУ. Серія Державне управління», науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека», індексуються провідними наукометричними базами світу та включені до категорії Б Переліку фахових видань МОН України.

В 2020 році на базі університету вперше проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Problems of Emergency Situations», в рамках якої буде опубліковано спецвипуск наукового видання з індексацією в наукометричній базі Scopus.

Університет є патентовласником понад 300 патентів та щорічно отримує понад 50 патентів України на винаходи та корисні моделі. На базі університету започатковано та успішно проведено Відкритий конкурс на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, присвячений Дню винахідника та раціоналізатора України. Окрім цього до Дня науки України проводяться конкурси на кращу монографію, виставковий науковий експонат.

В університеті створені умови для наукового зростання здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках роботи відповідного товариства, чисельність якого становить понад 350 осіб. Вже дев’ять років поспіль університет є базовим з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади МОН України зі спеціальностей «Цивільний захист» та «Пожежна безпека».

Молоді вихованці університету в 2019/20 році посіли 60 призових місць та отримали дипломи переможців з різноманітних галузей науки Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів, що є значним досягненням враховуючи специфіку підготовки фахівців в університеті. За результатами участі у такому конкурсі у 2018/2019 році університет посів 8 місце серед ЗВО в Україні.

Щорічно оновлюється наукова експозиція університету та презентується на Міжнародному виставковому форумі «Пожтех/Технології захисту», спільному українсько-польському проекті «Наукові пікніки», заходах з нагоди святкування Дня рятівника та інших.

Університет постійно покращує свої показники в міжнародних рейтингових системах і зараз займає 74 місце в системі World Ranking of Universities (Вебометрикс) та 91 в наукометричній базі Scopus, що є одним з найкращих показників серед ЗВО України зі специфічними умовами навчання.

Також в університеті постійно оновлюється матеріально-технічна база: створюються нові лабораторії та інтерактивні комплекси, успішно функціонує єдиний в Україні центр впровадження психотренінгових технологій.
Тож сьогодні Національний університет цивільного захисту України є потужною платформою для вирішення усього спектру завдань освітньо-наукового та інноваційного спрямування для стійкого розвитку цивільного захисту України.
Це є результатом злагодженої роботи колективу університету, його наукових та науково-педагогічних працівників.

Шановні колеги! Ваш високий професіоналізм знайшов достойне місце як в Україні, так і за її межами. Бажаємо Вам перш за все здоров’я, нових наукових досягнень, творчих успіхів, невичерпної енергії та оптимізму!