Соціально-психологічний факультет

 

Соціально-психологічний факультет (далі - Факультет)  є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України – провідного вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наказом МНС України № 379 від 20 червня 2006 року «Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах МНС України» був створений соціально-психологічний факультет Національного університету цивільного захисту України.

До складу факультету входять:

На факультеті науково-педагогічну діяльність здійснюють 7 докторів наук, 5 професорів та 20 кандидатів наук,  14 доцентів.

Факультет забезпечений сучасною навчально-лабораторною базою, до складу якої входять 3 спеціалізованих лабораторії та 4 аудиторії для проведення лекцій, семінарів та тренінгів. Аудиторії обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням. Все це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності на сучасному практичному та теоретичному рівні. 

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням (курсанти) та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (студенти). На цей час на факультеті навчається понад 300 здобувачів вищої освіти з різних регіонів України.

Головним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» за спеціальностями та освітніми програмами:

  • 053 "Психологія (Екстремальна та кризова психологія)";
  • 053 "Психологія (Робота з персоналом)".

Кращі студенти факультету мають можливість переводу на бюджетну форму навчання (в курсанти) з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України після завершення навчання. Всі бажаючі проходять навчання та отримують звання офіцера запасу Збройних сил України на військовій кафедрі.

Випускники факультету отримують диплом державного зразка та мають змогу працевлаштуватися в органах та підрозділах ДСНС України та інших силових структурах, на підприємствах, установах, обіймаючи посади психологів, фахівців відділу персоналу.

В Університеті постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, в яких здобувачі вищої освіти мають можливість удосконалювати свої здібності.

До послуг здобувачів вищої освіти сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, три бібліотеки, клуб, спорткомплекси, сучасна медична служба та  забезпечуються гуртожитком на території Університету, який має комп’ютерну мережу з виходом в Internet.

Детальніше - на офіційному сайті факультету: http://psi.nuczu.edu.ua/uk/

 

Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Кафедра психології діяльності в особливих умовах є провідним структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Основне призначення кафедри – підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами рівнів вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії  спеціальності 053 «Психологія».

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовкою фахівців у сферах екстремальної та кризової психології і роботи з персоналом, що відповідають галузевим стандартам вищої освіти України, підвищення рівня викладання фахових дисциплін і модернізація навчального процесу на вимогу потреб сучасного ринку праці та світових тенденцій розвитку вітчизняної системи освіти, зміцнення плідної співпраці зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти.

Психолог в галузі екстремальної та кризової психології виявляє психологічні, емоційні, економічні і організаційні фактори впливу на професійну діяльність рятувальників. Проводить обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей їх професійної діяльності, що пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей. Виявляє негативні чинники, що впливають на плинність персоналу, порушення дисципліни, продуктивність праці тощо та визначає шляхи їх усунення. Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики працівників, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих професійних можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів професійної адаптації молодих фахівців. Аналізує психофізіологічні особливості професійної діяльності, готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у службову практику, а також заходи щодо удосконалення професійної діяльності працівників підрозділів, (організації оптимальних трудових процесів, установлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини) та контролює їх виконання. Здійснює психологічну підготовку працівників до дій в екстремальних ситуаціях. Веде психокорекційну роботу. Надає психологічну допомогу працівникам після їх перебування в екстремальних ситуаціях, а також населенню, яке потерпіло від надзвичайних ситуацій. Використовує сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативних чинників надзвичайних ситуацій.

 

 

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

Діяльність кафедри спрямована на формування духовної культури курсантів, студентів, слухачів, сприяння становленню їхнього світогляду, прищеплення знань у всьому спектрі гуманітарних галузей знання. Це: філософія, історія, культурологічні дисципліни, соціологія, політологія, основи демографії, демократії, Паблік Рілейшнз, теорія та практика освіти.

Специфіка навчальної роботи, яку проводить кафедра, полягає у впливі на особистісний розвиток тих, кого ми навчаємо. Саме в цьому полягає сенс гуманітарних дисциплін.

 

Кафедра мовної підготовки

Кафедра мовної підготовки є важливим структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Мета діяльності кафедри — підвищення мовної культури, професійної комунікативної та міжкультурної компетенції фахівця системи ДСНС як показника сформованості системи фахових знань, загальної культури; інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності та кар’єрного зростання.

Основні напрями діяльності

Кафедра забезпечує викладання дисциплін лінгвістичного напряму: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна», «Практикум із наукової комунікації», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Іноземна мова для міжнародних тестів TOEFL та IELTS», «Іноземна мова», «Академічна англійська мова», — а також здійснює наукову, виховну й просвітницьку роботу.