ПОРЯДОК 
особистого прийому громадян у

Національному університеті цивільного захисту України

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національному університеті цивільного захисту України (далі – університет), який здійснюється відповідно до статті22 Закону України «Про звернення громадян».

2. Особистий прийом громадян здійснюється у приймальні громадян за адресою: вул. Чернишевська 94 (кімн. 174), м. Харків, або безпосередньо у робочих кабінетах ректора та проректорів, у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим у встановленому порядку.

Вхід до приймальні громадян вільний і не потребує оформлення перепустки.

3. Попередній запис на особистий прийом здійснює структурний підрозділ університету, до компетенції якого належать питання особистого прийому громадян (далі – уповноважений підрозділ), безпосередньо в день прийому в приймальні громадян (телефон для довідок (057) 707-34-26).

4. Під час попереднього запису на особистий прийом до керівництва університету (далі – посадові особи) з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийнято рішення, визначаються структурний підрозділ та посадова особа, до компетенції яких належить вирішення порушеного заявником питання, вивчаються документи, інші матеріали, які подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що не стосуються його звернення.

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

Про відмову в записі та причини відмови громадянину надаються відповідні роз’яснення.

Забороняється відмова громадянину в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

6. Особистий прийом громадян ведеться в порядку черговості. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються в першу чергу.

7. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах.

За потреби для забезпечення їхнього прийому  запрошуються фахівці підрозділу з питань міжнародного співробітництва.

8. Посадові особи зобов’язані прийняти всіх громадян, які звернулися на особистий прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку університету та визначеного графіком часу.

9. Рішення посадових осіб, прийняті за зверненнями громадян на особистому прийомі, можуть бути оскаржені у строки та в порядку, що установлені законодавством України.

 

ІІ. Організація та умови особистого  прийому  громадян

1. Особистий прийом громадян здійснюється виключно згідно з графіком.

2. Для попереднього запису на особистий прийом громадяни:

1) пред’являють документи, що посвідчують їхню особу, а також (за потреби) документи, що підтверджують їхні повноваження щодо представництва інших осіб або осіб, які перебувають у родинних з ними стосунках. Відсутність таких документів є підставою для відмови в особистому прийомі;

2) подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», або в усній формі стисло висловлюють питання, яке вони мають намір порушити на прийомі;

3) інформують відповідального працівника уповноваженого підрозділу про наявність раніше поданих звернень до керівництва університету з питання, яке вони порушують. Якщо такі мали місце, надають повідомлення про результати їх розгляду.

3. Посадова особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах компетенції розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення, а також за можливості вирішує його під час особистого прийому.

4. За потреби для участі в розгляді порушеного питання посадові особи можуть запросити керівників структурних підрозділів університету (у разі їх відсутності – посадових осіб, на яких покладено виконання їх обов’язків) або одержувати від них необхідну інформацію.

5. Якщо порушене громадянином питання безпосередньо на особистому прийомі вирішити неможливо через необхідність додаткового вивчення, громадянину пропонується викласти  звернення в письмовій формі відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Про результати розгляду громадянина повідомляють письмово або усно за його бажанням.

6. У випадках, коли посадові особи у день особистого прийому громадян з поважних причин не можуть здійснити прийом, відвідувачам надаються вичерпні пояснення і пропонується зустріч з керівниками структурних підрозділів університету, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

У разі відмови від такої зустрічі відвідувачам пропонується залишити письмове звернення, яке реєструється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

7. Письмові звернення (пропозиції, заяви та скарги), подані під час особистого прийому, реєструються в установленому порядку уповноваженим підрозділом та передаються для опрацювання до структурного підрозділу, до компетенції якого належить розгляд порушеного питання. Після розгляду відповідним структурним підрозділом і надання відповіді заявнику матеріали розгляду передаються до уповноваженого підрозділу для обліку та зберігання.

8. Якщо вирішення питання, що порушує громадянин під час особистого прийому, не належить до компетенції  університету, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

9. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються уповноваженим підрозділом.