Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НУЦЗ України

Система забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі ‒ система внутрішнього забезпечення якості) є системою професійної взаємодії, що розглядає всі передбачені Статутом НУЦЗ України види діяльності з погляду досягнення академічної досконалості, включно з якістю освітньої діяльності та якістю вищої освіти.

НУЦЗ України несе відповідальність за якість своїх освітніх послуг.

Система внутрішнього забезпечення якості НУЦЗ України передбачає: - здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних і освітньо-наукових програм (далі ‒ освітні програми); - щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти (далі ‒ здобувачів) і науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на веб-ресурсах НУЦЗ України, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; - забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників; - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою програмою; - забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; - забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; - забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами НУЦЗ України, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; - інші процедури і заходи.

Система внутрішнього забезпечення якості НУЦЗ України ґрунтується на таких принципах: – відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти; – автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; – здійснення моніторингу якості; – системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу; – постійного підвищення якості; – залучення здобувачів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості; – взаємної вимогливості та довіри; – відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості (з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в НУЦЗ України, як закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання).

Основними завданнями внутрішнього забезпечення якості НУЦЗ України є: - забезпечення якості освіти НУЦЗ України; - підготовка випускників у відповідності до сучасних вимог ринку праці; 3 - задоволення вимог роботодавців у сфері цивільного захисту та в інших сферах відповідно до отриманих випускниками спеціальностей ; - провадження на високому рівні згідно з чинним законодавством інноваційної освітньої діяльності щодо забезпечення сфери цивільного захисту фахівцями з вищою освітою за всіма рівнями вищої освіти, а також науковими та науково-педагогічними кадрами, здатними комплексно і ефективно застосовувати набуті знання на практиці; - провадження фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукової, науково-технічної експертизи із використанням різноманітних джерел фінансування, творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; - створення на засадах взаємодії освітньої та наукової діяльності конкурентоспроможних інноваційних технологій, технічних пристроїв і систем та їх реалізація на вітчизняному і світовому ринках; - забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності у контексті входження до європейського наукового та освітянського простору.