Склад кафедри

МАЙСТРО Сергій Вікторович, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1995 р. – закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (кваліфікація «економіст-організатор». Диплом КЗ № 901150).
2000 р. – захистив дисертацію на тему: «Ефективність використання енергії при виробництві різних кормів (на прикладі Харківської області») на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (диплом ДК № 006571 від 12 квітня 2000 р.).
2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної політики (диплом 12 ДЦ № 019609 від 3 липня 2008 р.).
2010 р. – захистив дисертацію на тему: «Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДД № 008515 від 1 липня 2010 р.).
2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економічної політики та менеджменту (диплом 12ПР № 009166 від 17 січня 2014 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Публічне управління у сфері цивільного захисту.
Державне регулювання аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки України.
Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України.
Формування та реалізація державної економічної політики в умовах інтеграційних процесів.
Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Державна політика енергозбереження та енергоефективності.

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Майстра С.В. 7 здобувачів успішно захистили свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Наразі професор Майстро С.В. здійснює керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науково-громадська діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Заступник головного редактора збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
Член редакційної колегії наукового фахового видання “Теорія та практика державного управління” Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу (НУЦЗУ (Україна), Поморська Академія (Польща)) «Східний часопис безпекових студій».
Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: «Оцінка результативності та ефективності державного управління у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування» (номер держреєстрації 0115U002021).

Відзнаки

Переможець II обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Держава і право» (2007 р.);
Подяка Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2010 р.);
Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2012 р.);
Почесна грамота Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації (2013 р.);
Почесна грамота Харківської обласної ради (2013 р.);
Почесна грамота Полтавської обласної ради (2014 р.);
Подяка Національного університету цивільного захисту України (2015 р.).
Грамота Національного університету цивільного захисту України (2019 р.).


Основні наукові праці

Монографії:
1. Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації : механізм державного регулювання // С.В. Майстро / Моногр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 240 с.
2. Майстро С.В. Державна політика сталого аграрного розвитку України на інноваційній основі / Майстро С.В., Хірамагомедов М.Г., Вейдер Т.М., Колєнов О.М. // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: стратегічні пріоритети : монографія. Ч.1 / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 119 – 140.
3. Майстро С.В. Причини та наслідки глобальної фінансово-економічної кризи / Жихор О.Б., Майстро С.В. // Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України : монографія / авт. кол.; под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.М. Тридіда, д-ра экон. наук, проф. Г.М. Азаренковой. – К.: УБС НБУ, 2014. – С. 153-164. (11 с. / 331 с.).
4. Майстро С.В. Державна регіональна економічна політика сталого розвитку: галузево-секторальний аспект / С.В. Майстро, Р.Г. Майстро, М.О. Більовський // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 52 – 75.

Статті у фахових виданнях:
5. Майстро С.В. Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – С. 56 – 62. – (Серія "Державне управління").
6. Майстро С.В. Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні / С.В. Майстро, О.М. Колєнов // Державне будівництво. – [Електронне видання]. – 2014. – № 1. – Режим доступу до журн. : http: // www.kbuapa.kharkov.ua.
7. Майстро С. В. Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 3 (46). – С. 3 – 10.
8. Майстро С.В. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні / С.В. Майстро, О.О. Труш // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2014. – № 2 (46). – С. 210 – 218.
9. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах / С.В. Майстро // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2015. – № 1 (47). – С. 95 – 101.
10. Майстро С.В. Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2 (49). – С. 143 – 150.
11. Майстро С.В. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту / С.В. Майстро, О.Л. Волошин // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 36 – 44.
12. Майстро С.В. Концептуальні засади та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні / С.В. Майстро, О.Л. Волошин // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 100 – 106.
13. Майстро С.В. Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – C. 28 – 34. – (Серія «Державне управління»).
14. Майстро С.В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – C. 195 – 202. – (Серія «Державне управління»).
15. Майстро С.В. Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – C. 243 – 249. – (Серія «Державне управління»).
16. Майстро С.В. Необхідність державного регулювання розвитку кооперації та стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі України / С.В. Майстро / Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 3 (50). – С. 100 – 106.
17. Майстро С.В. Розвиток конкурентного середовища в Україні та результативність державної антимонопольної політики / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – C. 207 – 214. – (Серія «Державне управління»).
18. Майстро С.В. Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – C. 128 – 135. – (Серія «Державне управління»).
19. Майстро С.В. Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні / С.В. Майстро, Ю.Г. Батир // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – C. 29 – 35. – (Серія «Державне управління»).
20. Майстро С.В. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України / С.В. Майстро, Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко , К.Г. Храпач // «Nauka i studia»: Wydawca: Sp. z o.o., 2017. – № 17(178). – C. 68 – 74.
21. Напрями удосконалення державної політики України у сфері екологічної безпеки в умовах європейської інтеграції / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 146 – 153. – (Серія «Державне управління»).
22. Майстро С.В. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України / С.В. Майстро, М.О. Більовський // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 43 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 36 – 43.
23. Майстро С.В. Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження : теоретико-методологічні засади / С.В. Майстро, М.О. Більовський // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 43 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – С. 36 – 43.
24. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України / С.В. Майстро, Р.Г. Майстро // Державне будівництво. – 2018. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-1/doc/1/01.pdf.
25. Майстро С.В. Освітньо-наукова складова механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2 (9). – C. 189 – 196. – (Серія «Державне управління»).
26. Майстро С.В. Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України / С.В. Майстро, Р.Г. Майстро // Державне будівництво. – 2018. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-1/doc/2/2_2.pdf.
27. Maistro, S., & Moskalyuk, S. (2019). Conceptual basis of the formation of energy policy of Ukraine as an important part of ensuring state security. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 4(1), 138-149. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/16. 

 

САДКОВИЙ Володимир Петрович, професор кафедри, генерал-лейтенант служби цивiльного захисту, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1976 р. – закінчив Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР за спеціальністю «Протипожежна техніка та безпека» (кваліфікація – «Пожежний технік»).
1982 р. – закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація – «юрист»).
2005 р. – захистив дисертацію на тему: «Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук.
2012 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту.
2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Уніфікація механізмів державного управління професійною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Уніфікація механізмів державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.
Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні.
Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів.

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Садкового В.П. успішно захистили свої дисертаційні дослідження 5 здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека та наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.
Професор Садковий В.П. наразі здійснює наукове консультування та наукове керівництво здобувачами наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науково-громадська діяльність

Голова редакційної ради збірника наукових праць наукового фахового видання Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»).
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Нагороди та відзнаки

Медалі: “За бездоганну службу” ІІІ ст. (1983 р.), ІІ ст. (1988 р.), медаль “70 років Збройним Силам СРСР” (1988 р.), медаль “За відмінну службу по охороні громадського порядку” (1989 р.), медаль МНС “Незалежність України” (2006 р.).
Нагрудні знаки: “За відмінну службу в МВС” (1985 р.), “Кращому працівникові пожежної охорони” (1998 р.), “За відзнаку в службі” ІІ ст. (2001 р.).
Почесна відзнака МНС України (2003 р.).

Основні наукові праці

1. Садковий В.П. Напрями підвищення результативності та ефективності державного управління вищими навчальними закладами в системі ДСНС України / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 88–92.
2. Садковий В.П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
3. Садковий В.П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
4. Садковий В.П. Державні механізми стандартизації в галузі професійної освіти як запорука якості підготовки фахівців / В.П. Садковий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2013. – № 3(43). – С. 78-82.
5. Садковий В.П. Механізми управління та вдосконалення професійної освіти в сучасному українському суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – Вип. 3(42). – С. 190-194.
6. Садковий В.П. Державні механізми системи підготовки фахівців цивільного захисту України / В.П. Садковий // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2013. – № 2(44). – С. 186-190.
7. Садковий В.П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України: [монографія] / В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 240 с.
8. Садковий В.П Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : [монографія] / В.П. Садковий, А.В. Ромін, О.О. Островерх, С.М. Домбровська. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 190 с.
9. Садковий В.П. Вдосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України [Електронний ресурс] / В.П. Садковий // Державне будівництво, 2014. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://kbuapa.kharkov.ua.
10. Садковий В.П. Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів суспільстві / В.П. Садковий // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Х. : Магістр, 2014. – Вип. 1(44). – С. 190-194.
11. Садковий В.П. Сучасні механізми забезпечення якості неперервної освіти / В.П. Садковий // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2014. – № 5. – С. 110-113.
12. Садковий В.П. Механізми управління розвитком системи підготовки офіцерських кадрів Державної служби надзвичайних ситуацій України / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 39. – С. 213-219.
13. Садковий В.П. Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів / В.П. Садковий // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Л., 2014. – Вип. 40. – С. 205-211.
14. Садковий В.П. Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти / В.П. Садковий // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 235. – Вип. 223. – С. 151-154.
15. Садковий В.П. Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту: теорія, практика, механізми : [монографія] / В.П. Садковий. – Миколаїв, 2014. – 343 с.
16. Садковий В.П. Формування якості освіти, як один з напрямів автономізації навчальних закладів / В.П.Садковий // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х., 2015. – С. 66-68.
17. Садковий В.П. Державна освітня політика в напрямку впровадження європейських освітніх стандартів / В.П.Садковий // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С. 12-14.
18. Садковий В.П. Механізми формування нових освітянських виховних концепцій / В.П. Садковий, А.О. Хмирова // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С. 34-35.
19. Садковий В.П. Механізми забезпечення якості неперервної освіти / В.П.Садковий // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – С. 40-41.
20. Управління соціальним та гуманітарним розвитком: курс лекцій / Укладачі: С.М. Домбровська, В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, 2018. – 189 с.
21. Державна політика: аналіз та механізми впровадження: конспект лекцій / Укладачі: В.П. Садковий, С.М. Домбровська, І.М. Лопатченко, А.В. Антонов. – Х : НУЦЗУ, 2019. – 65 с.

 

ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

 

Освіта

1995 рік – закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «історія» з присвоєнням кваліфікації історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін, диплом ЛО ВЕ № 000470.
2006 рік – кандидат історичних наук. Дисертацію захистила 28 квітня 2006 року у спеціалізованій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, диплом ДК № 038463, від 14 грудня 2006 року.
2010 рік – вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 2/19-Д від 17.06.2010 р.), атестат ДЦ № 023059.
2012 рік – доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 17 січня захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03  Класичного приватного університету на тему «Теоретичні засади державного регулювання в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій», диплом ДД № 000761, від 29 березня 2012 року.
2015 рік – професор, атестат професора ПР № 010947 від 29 вересня 2015 року.
2018 рік – заслужений працівник освіти України, Указ Президента України № 59/2018 від 07 березня 2018 року.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління розвитком вищої освіти в умовах соціальних трансформацій.
Уніфікація механізмів державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
Формування та реалізація державної молодіжної політики в умовах інтеграційних процесів.
Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.
Державне управління у сфері цивільного захисту.

Науково-дослідні роботи

Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально – економічних послуг України з точки зору цивільного захисту.
Механізми формування державної молодіжної політики та системи розвитку фізичної культури і спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання.
Механізм оцінки стану формування та розвитку системи воєнної безпеки держави.
Має 3 захищених докторів наук державного управління та  8 кандидатів наук з державного управління. Є науковим консультантом  чотирьох докторантів та науковим керівником трьох кандидатських дисертацій.

Науково-громадська діяльність

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Голова редакційної колегії збірника наукових праць наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)».
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу (НУЦЗУ (Україна), Поморська Академія (Польща)) «Східний часопис безпекових студій», та Гданського університету (Польща), університету Орадеа (Румунія) та Коменського університету Братислави (Словаччина) «Journal of Geography, Politics and Society».

Нагороди та відзнаки

Почесна Грамота Міністерства фінансів України від 20 серпня 2009 року.
Почесна Грамота Головного фінансового управління Харківської державної адміністрації України від 17 жовтня 2007 року.
Грамота Харківської обласної ради від 18 жовтня 2007 року.
Почесна Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 серпня 2014 року.
Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 травня 2016 року.
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації України від 07 лютого 2016 року.
Грамоти Харківської інституту фінансів і Національного університету цивільного захисту України.
Диплом ХІV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри».
Медаль НУЦЗУ «За внесок в розвиток науки і навчання» від 01 вересня 2015 року.
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Указом Президента України № 59/2018 від
07 березня 2018 року.

 

Основні наукові праці

 Має 182 опубліковані наукові та навчально-методичні праці.

1. Домбровская С. Н. Государственное регулирование в сфере высшего образования / С. Н. Домбровская // Теоретические основы государственного регулирования в сфере высшего образования в условиях социальных трансформаций.  – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 100 с.
2. Домбровська С. М. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : Монографія / В. П. Садковий, А. В. Ромін, О. О. Островерх, С. М. Домбровська.  – Х. : Оберіг, 2013. – 190 с.
3. Домбровська С. М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : Монографія / С. М. Домбровська. – Х. : Оберіг, 2010. – 176 с.
4. Домбровська С. М.  Державне управління медичним постачанням в умовах надзвичайних ситуацій : Монографія / С. М. Домбровська, Ю. О.
Лєрмонтова. О. О. Турш. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 217 с.
5. Домбровська С. М.  Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір: Монографія / В. А. Андронов, С. М. Домбровська, В. Г. Ковальчук, О. І. Крюков та інші. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 196 с.
6. Домбровська С. М.  Державне регулювання туристичної галузі України : Монографія / С. М. Домбровська, А. Л. Помаза-Пономаренко,
О. М. Білотіл – Х. :  НУЦЗУ, 2017. – 210 с.
7. Домбровська С. М. Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр», 2011. – Вип. 1. – С. 149–154.
8. Домбровська С. М. Місце вищої освіти в стратегії державної політики суспільного розвитку України / С. М. Домбровська // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2011. – Вип. 1. – С. 84–88.
9. Домбровска С. М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів / С. М. Домбровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4(39). –С.386–390.
10. Домбровська С.М. Болонський процес, як один з напрямів державного реформування освіти / С. М. Домбровська // Европейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» : зб.наук.пр. / Нац.академія пед.наук
України. – К. : Вид-во «Педагогічна преса», 2012. – №3. – С.124–126.
11. Домбровська С. М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1. – С. 293–298.
12. Домбровська С. М. Сучасні технології  впровадження   інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні / С. М. Домбровська // Університетські наукові записки. –Х. : Хмельницький університет управління і права. – 2013. – № 1. – Вип.24. – С.207–216.
13. Домбровська С. М. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України / С. М. Домбровська // Теорія та практика державного управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». –2015. – № 1 (48). – С. 105–109.
14. Домбровська С. М. Механізми формування безпеки держави [Електронний ресурс] / С. М. Домбровська, С. Т. Полторак // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. –2015. – №1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua
15. Dombrovska. S . Scientific and methodological basis for the formation and implementation of economic safety management of higher educational
establishments / S. Dombrovska // Scientific Light (Wroclaw, Poland). – 2016. – Р. 19–24.
16. Домбровська С. М. Соціальна безпека — оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України / С. М. Домбровська,
А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід . – 2016. – № 16.– С.57–69.
17. Домбровська С. М. Механізми дистанційного способу надання освітніх послуг в умовах реформування системи освіти / С. М. Домбровська, В. Г. Левчук // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,
28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.47–49.
18. Dombrovska. S . Mechanisms of public administration in the field of professional training of civil protection staff / S. Dombrovska, V. Sadkovyi //  Journal of Geography, Politics and Society. – 2017. – № 1.

КРЮКОВ Олексій Ігорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

Освіта

1984 р. – закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького, за спеціальністю "історія" (кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства).
1990 р. – захистив дисертацію на тему: «Проблеми загального та особливого управлінських процесів» (на прикладі СРСР та НРБ), на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук.
2007 р. – захистив дисертацію на тему: «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації» на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Формування та розвиток політико-управлінської еліти, вплив глобалізаційних процесів на формування світових політичних еліт
Проблеми розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки держави
Геополітичні процеси в світі, їх влив на розвиток державотворення в Україні
Екологічна безпека держави та питання цивільного захисту населення в сучасних умовах

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Крюкова О.І. успішно захистили свої дисертаційні дослідження 10 здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Професор Крюков О.І. наразі здійснює наукове консультування одного докторанта на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та наукове керівництво аспірантом та здобувачем наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Основні наукові праці

1. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України – як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.
2. Крюков О. І. Філософія і психологія публічної влади: монографія / за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. – Харків: Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.259-321.
3. Крюков О. І. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (47) (34). – С. 276–282.
4. Крюков О. І. Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі./ О. І. Крюков, О. В. Радченко / Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2014. – № 2 (18). – С. 142–148.
6. Kryukov O., Lutsenko S. (2015), “Management information systems as an instrument for making the effective administrative decisions”, Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century, pp. 128–138.
7. Крюков О. І. Державне управління якістю підготовки державних службовців. / О. І. Крюков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань «Державне управління» : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада 2014 р.). – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 283–285.
8. Крюков О. І. Державне управління енергозбереженням в Україні як чинник побудови ефективної економіки / О. І. Крюков // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 р.) / О. І. Крюков. –Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 99–101.
9. Крюков О. І. Освіта як чинник формування еліти нації. / О. І. Крюков // Актуальні проблеми публічного управління в Україні : матеріали круглого столу (м. Суми, 12 червня 2014 р.) / за ред. О. І Крюкова. – Суми : Видавництво ФОП Панасенко, 2014. – С. 64–67.
10. Крюков О. І. Роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні // Публічне управління шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада, 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 25–27.
11. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). – С. 142-149.
12. Крюков О. І. Політика енергозбереження як чинник екологічної безпеки держави / О. І. Крюков // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.176-177.
13. Крюков О.I, Омаров А. Є. Теории экологического развития государства в контексте экологической безопасности / А. И. Крюков А. Є. Омаров, // Еast Journal of Security Studies. Collection of scientific papers. – №2. – 2017. – 136-153. НУЦЗУ, Україна, Поморська академія Республіка Польща.
14. Крюков О. I., Пахнин М.Л. До питання взаємодії публічної влади та засобів масової комунікації в сучасному політичному процесі // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 230 – 238. – (Серія «Державне управління»).
15. Крюков О.I. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: колективна монографія за заг. ред. Зосименко О.В., Єфремової Г.Л. – Суми, РВВ, 2018. – 411с. ( Крюков О.І,, Радченко О.В., третій розділ – C.277-290).
16. Крюков О.І. , Радченко О.В Ідеологія як чинникна ціональної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру // Вісник Національного університету цивільного захисту Серія : «Державне управління». 2018. – Вип. 2 (9) – С. 30-39.
17. Kriukov, O. (2019). Political and managerial elite as a factor of state personnel security. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 4(1), 5-14. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/4

 

МОРОЗ Володимир Михайлович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор

 

 

Освіта

1992 р. – закінчив з відзнакою Донецьке вище військово-педагогічне училище та отримав спеціальність «Військово-педагогічна тактична військ зв'язку» з присвоєнням кваліфікації - соціальний психолог-педагог.
1996 р. – закінчив з відзнакою Міжнародний інститут управління, бізнесу і права та отримав спеціальність «Юрист-менеджер» з присвоєнням кваліфікації - бакалавр економіки.
2003 р. – закінчив з відзнакою Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та отримав спеціальність «Державне управління» з присвоєнням кваліфікації - магістр державного управління.
2007 р. – захистив дисертацію на тему:«Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
2012 р. – присвоєно вчене звання «Доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами».
2013 р. – захистив дисертацію на тему: «Державне управління розвитком трудового потенціалу України» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.
2019 р. – присвоєно вчене звання «Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу.
Особливості розбудови та функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян на державному та регіональному рівнях.
Релігійно-культурологічні аспекти (крос-культурні особливості) трудової діяльності та їх вплив на трудовий потенціал держави.
Кадрова та інформаційна політика держави в системі управління ризиками регіонального рівня.
Механізми державного управління розвитком системи вищої освіти та її якістю.
Механізми державного управління охороною здоров’я та безпекою життєдіяльності.

 Науково-громадська діяльність

 Член спеціалізованої вченої ради Д64.707.03.
Відповідальний секретар науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» (фахове видання).
Член редакційної колегії наукового видання «Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління» (фахове видання).
Заступник головного редактора теоретичного та науково-методичного часопису «Лідер. Еліта. Суспільство».
Офіційний координатор міжнародних зв’язків НУЦЗУ з Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія) та Вищою школою менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія).
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми другого рівня – магістр) «Публічне управління та адміністрування» в НТУ «ХПІ».
Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

 Наукова школа

Професор Мороз В.М. здійснює наукове консультування докторанта на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

 Основні наукові праці

1. Мороз В.М. Результативність та ефективність як характеристики російської моделі управління: особливості позиціонування та розвитку / В.М. Мороз // Актуальні проблеми економіки – 2014. – №12. – С. 40–47.
2. Мороз В.М. Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти / В.М. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – №3. – С. 107–113.
3. Мороз В.М. Єдність та протиріччя змісту категорій «ефективність» та «результативність» // В.М. Мороз // Наукове видання Луцького національного технічного університету «Економічний форум» – 2015. – № 1. – С. 139–147.
4. Мороз В.М. Російська модель управління: особливості формування та протиріччя змісту / В.М. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – №1. – С. 137–143.
5. Мороз В.М. Місце та роль крос-культурних особливостей в системі мотивації трудової діяльності особистості: частина i –загальнотеоретичний аспект / В.М. Мороз // Наукове видання Луцького національного технічного університету «Економічний форум» – 2016. – № 1. – С. 355–362.
6. Мороз В.М. Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2016. – №2. – С. 87–96.
7. Мороз В.М. Зміст дефініції «якість вищої освіти» в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2017. – №2. – С. 58–71.
8. Мороз В.М. Державне управління якістю вищої освіти: менеджмент на рівні особистості // World scientific extent: Collection of scientific articles / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Coventry, United Kingdom: Agenda Publishing House, 2017. – С. 232–238.
9. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської Міжнародної Академії, Латвія) / С.А. Мороз, І.С. Бука, С.А. Бука, В.М. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2018. – Вип. 2 (9). – С. 282–295.
10. Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти [електронний ресурс] / В.М. Мороз, В.П. Садковий, В.М. Бабаєв, С.А. Мороз // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2018. – №6. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415
11. Детерминанты качества высшего образования: значимость и сила влияния (по результатам экспертного оценивания студентов Балтийской Международной Академии, Латвия) / (Мороз С.А., Бука И.С., Мороз В.М., Грень Л.Н.) // Научно-методический журнал КазНПУ «Педагогика и психология».
– 2019. – №1. – С. 74–80.
12. Мороз В.М. Концептуализация категории «механизмы государственного управления» через призму анализа содержания феномена «механизм» в экономических, юридических и технических науках / С.А. Мороз, Л.Н. Грень, В.М. Мороз // Научный журнал Академии государственного управления Республики Армения «Публичное управление» – 2019. – №1. – С. 10–19.
13. Мороз В.М. Здоров’я людини як об’єкт державного управління [електронний ресурс] // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2019. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/29.pdf.
14. Мороз В.М. Державне управління сферою охорони здоров’я як напрям впливу на розвиток трудового потенціалу соціального об’єкту / В.М. Мороз, О.В. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2019. – Вип. 1 (10). – С. 163–173.

Навчально-методичні видання

1. Мороз В.М. Основи державного управління і місцевого самоврядування: текст лекцій: у 2-х ч. – Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В.М. Мороз – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 144 с.
2. Мороз В.М. Основи державного управління і місцевого самоврядування: текст лекцій: у 2-х ч. – Ч.2: Основи місцевого самоврядування / В.М. Мороз – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 142 с.
3. Мороз В.М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту : навч. посіб. / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 130 с.
4. Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.1: Кадрова система організації: зміст та особливості формування / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 122 с.
5. Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.2: Теорії кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 140 с.
6. Мороз В.М. Трудовий потенціал бізнес-лідера : навчальний посібник / В.М. Мороз. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

 
БАТИР Юрій Георгійович, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 

 

Освіта

1985 р. – закінчив Харківський зооветеринарний інститут за спеціальністю зоотехнія (кваліфікація «зооінженер»).
1988 р. – закінчив аспірантуру в Інституті тваринництва Української академії аграрних наук.
1991 р. – захистив дисертацію на тему: «Економічне обґрунтування типа годівлі молодняку великої рогатої худоби, який вирощується на м'ясо (на прикладі Харківської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство).
2005 р. – отримав диплом доктора філософії («Doctor of Sciences»).
2007 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.
2008 р. – друга вища освіта, закінчив Харківську державну зооветеринарну академію за спеціальністю «менеджмент» та отримав кваліфікацію «бакалавр з менеджменту».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне регулювання аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки України.
Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.
Державна політика у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Державне управління у галузі туризму.

Відзнаки

1. Грамоти Харківської державної зооветеринарної академії (2010 р., 2013 р., 2014 р.).
2. Почесна грамота до 160-річчя Харківської державної зооветеринарної академії (2011 р.).
3. Почесна грамота Дергачівської районної адміністрації (2016 р.).

Основні наукові праці

1. Батир Ю.Г. Економіка світового сільського господарства // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, В.Д. Білойван, В.В. Мерчанський та ін. / Монографія. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2012. – 380 с.
2. Батир Ю. Г. Стратегія аграрного бізнесу // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Навчальний посібник. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2012. – 188 с.
3. Батир Ю. Г. Стратегия на инвестиционно-инновационный путь развития сельского хазяйства Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Аграрни науки: зб. наук. праць. – Болгария, Пловдив, 2011. – Брой 7. – с. 77-85.
4. Батир Ю. Г. Конкурентоспособность аграрних предприятий // Ю. Г. Батир / Зб. наук. праць ХДЗВА, 2010, Вип. 20(2). – С. 86-92.
5. Батир Ю. Г. Мониторинг рынка зерна в условиях мирового кризиса // Ю. Г.Батир, М.В. Зеленская, В.И. Корниенко/ Зб. наук.праць ХДЗВА, 2010, Вип. 20(2). С. 122-128.
6. Батир Ю.Г. Стратегія інноваційного розвитку сільського господарства України // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Приднепровский научный вестник, 2012. – №4 (126). – С. 68-73.
7. Батир Ю.Г. Тенденции и стратегия развития сельского хазяйства Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Современный научный вестник. – Руснауч-книга, Россия, г. Белгород, 2012. –– №5 (117). – С. 76-81.
8. Батир Ю.Г. Парадигма развития разных форм хозяйствования в сельском хозяйстве Украины // Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат, І.І. Антонік / Оралдынгылымжаршысы. – Научно-теоретический и практический журнал, Казахстан, 2012. – №3 (39). – С. 44-50.
9. Батир Ю.Г. Инновационно-инвестиционный путь развития сельского хазяйства Украины// Ю.Г. Батир, С.О. Гримблат / Сб. науч. трудов БелСХИ, Россия, Белгород, 2013. – №23. –С.43-48.
10. Батир Ю.Г. Інвестиційна стратегія розвитку аграрної сфери // Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко, К.Г. Храпач / Зб.наук.праць ХДЗВА, 2015. – Вип. 31, Ч.1. – С. 87-93.
11. Батир Ю.Г. Пріорітет на інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектора україни // Ю.Г. Батир, Н.В Чуйко, К.Г. Храпач / Зб.наук.праць ЛНПУ, 2016. – №22. – С. 77-90.
12. Батир Ю.Г. Тенденции и перспективы развития разных форм хозяйствования в сельском хозяйстве Украины // Ю.Г. Батир, Н.В. Чуйко, К.Г. Храпач / Оралдынгылымжаршысы: Научно-теоретический и практический журнал. – Казахстан, 2016. – №5 (39). – С. 44-50.
13. Майстро С.В., Батир Ю.Г. Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні // С.В. Майстро, Ю.Г. Батир / Вісник НУЦЗУ: Державне управління. – Харків, 2017. – Вип. 2(7). – С. 29-35.
14. Майстро С.В., Батир Ю.Г. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України // С.В. Майстро, Ю.Г. Батир /"Nauka i studia". – Польща,NR 17 (178). – 2017. – C. 68-74
15. Батир Ю.Г. Державне регулювання ефективності аграрної сфери України // Ю.Г. Батир, Р.Ю. Батир, Н.А. Піпенко, Н.ВЧуйко, К.Г.Храпач / "Nauka i studia". – Польща, NR9 (189). – 2018. – C. 81-88.
 
 
ЛОПАТЧЕНКО Інна Миколаївна, викладач кафедри, кандидат наук з державного управління
 

 

Освіта

2007 р. – закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (кваліфікація «спеціаліст», диплом ХА № 32798957 від 30.06.2007).
2009 р. – закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація «магістр», диплом ХА № 35577183 від 28.02.2009).
2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Державне управління профілактикою соціальним сирітством на регіональному рівні» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 044117 від 11 жовтня 2017 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління профілактикою соціальним сирітством.
Державне управління у сфері молодіжної політики України.
Державна політика соціалізації незахищених верств населення.
Співпраця представників державних органів влади з громадськими організаціями.
Сучасні медійні технології як елемент ефективної діяльності державних службовців.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Лопатченко І. М. Cоціально-екологічна модель особистісної соціалізації дітей сиріт / І. М. Лопатченко, О. М. Крутій // Збірник складено за матеріалами VІ міжнародної науково-практичної конференції: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах», що проходила 15 травня 2014 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. С. 80-82.
2. Лопатченко І. М. Генезис закордонних систем профілактики соціального сирітства: національний та регіональний аспекти / І. М. Лопатченко // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Випуск 3(19). – Вересень, 2014 – С.210-219.
3. Лопатченко І. М. Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт в контексті сучасної соціальної політики української держави / І. М. Лопатченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45) /2014 С. 316-324.
4. Лопатченко І. М. Інноваційні комунікації та форми профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. С. 606-608.
5. Лопатченко І. М. Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства : соціологічний аналіз на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 4 (55) / 2016. – С. 131-139.
6. Лопатченко І. М. Комплексний підхід до профілактики соціального сирітства в Україні / І. М. Лопатченко // Інноваційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій: Матеріали V міжнар. наук.-практич. конфер. (м. Хелм, Польща 28 листопада 2015 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм : Вид-во ВШМВСК, 2016. – C. 102-106.
7. Лопатченко І. М. Механізми державного управління соціально-економічним розвитком щодо профілактики соціального сирітства в Україні / І. М. Лопатченко // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. С. 156-158.
8. Лопатченко І. М. Механізми реалізації державної політики профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Інвестиції: практика та досвід : зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 8. – С. 113–116.
9. Лопатченко І. М. Моделі профілактики та соціалізації соціальних сиріт у сучасному українському суспільстві / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С. 206-212.
10. Лопатченко І. М. Практика профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : Зб. тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року [електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/4/39.pdf.
11. Лопатченко І. М. Співпраця представників державних органів з громадськими організаціями як складова профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015 - С.316-318.
12. Лопатченко І. М. Стратегічні пріоритети вдосконалення механізму профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні / І. М. Лопатченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ Вип. 4 (31) / 2016. С 63-68.
13. Лопатченко І. М. Сутність соціального сирітства та його профілактика у державному управлінні / І. М. Лопатченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 2 (45). – С. 132-140.
14. Лопатченко І. М. Сучасні медіа комунікативні технології профілактики соціального сирітства / І. М. Лопатченко, І. С. Лопатченко // Публічне управління ХХІ ст.: форсайтинг успіху : зб. тез ХVІ Міжнародного наукового конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016 – С. 443-446.
15. Крутій О.М., Лопатченко І.М. Стратегічні комунікації у публічному управлінні в умовах глобалізації / О. М. Крутій, І. М. Лопатченко //Державне будівництво : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», № 2/2018. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/index.html.
16. Крутій О.М., Лопатченко І.М. Моделі стратегічних комунікацій в контексті державно-приватного партнерства / О. М. Крутій, І. М. Лопатченко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018. Випуск 3.
17. Лопатченко І. М. Використання інноваційних медійних технологій як елемент ефективної діяльності сучасних державних службовців / І. М. Лопатченко // Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (17-18 травня 2019 р.) Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. - С. 33-36 http://nuczu.edu.ua/ images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/konfpdf.