Порядок забезпечення індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

 

 1. Запис здобувача на вибіркові дисципліни, формування індивідуального плану, запис до навчальної групи здійснюється на факультеті (в підрозділі), де навчається здобувач.
 2. Здобувач має право здійснювати вибір навчальних дисциплін, передбачених робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану.
 3. Здобувач на підставі робочих навчальних планів формує на наступний навчальний рік (семестр) індивідуальний план за допомогою фахівців факультету (підрозділу), в якому навчається.
 4. Індивідуальний план складається з обов’язкової та вибіркової частин. Обсяг навчального навантаження здобувача (для освітніх рівнів бакалавра та магістра) за навчальний рік становить 60 кредитів.
 5. Здобувачі першого року навчання на перший семестр не обирають вибіркові навчальні дисципліни.
 6. Вибіркові навчальні дисципліни, які пропонуються факультетами (підрозділами) та кафедрами, здобувач обирає самостійно.
 7. Запис на навчальні дисципліни та формування індивідуального плану здобувача на наступний навчальний рік (семестр) відбувається за два місяці до кінця поточного семестру.
 8. Здобувач несе відповідальність за своєчасне формування індивідуального плану та зміст його вибіркової частини і зобов’язаний виконати освітню програму за спеціальністю в повному обсязі кредитів ЄКТС робочого навчального плану з урахуванням вибіркових навчальних дисциплін.
 9. Здобувач несе персональну відповідальність за виконання індивідуального навчального плану.
 10. Перед записом на навчальну дисципліну здобувач здійснює попереднє ознайомлення з навчальними дисциплінами та повинен ознайомитися з переліком обов’язкових дисциплін і з відповідною кількістю кредитів і годин тижневого навантаження по семестрах у своєму індивідуальному плані.
 11. Здобувач здійснює свідомий вибір навчальних дисциплін і повинен записатися на обрані дисципліни та попередньо сформувати свій індивідуальний план.
 12. Індивідуальний план здобувача вважається сформованим на навчальний рік (семестр), якщо кількість кредитів за рік становить не менше 60 (на семестр відповідно до загальної кількості кредитів, що відведені на семестр).
 13. Здобувач робить запис у свій індивідуальний план про обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни на відповідний навчальний рік (семестр), за консультацією фахівців факультету (підрозділу), і передає його до факультету (підрозділу) не пізніше трьох днів після завершення запису. Примірник індивідуального плану (розділ відповідного навчального року (семестру)) затверджується керівником факультету (підрозділу).
 14. Після затвердження керівником факультету (підрозділу) індивідуального плану на відповідний навчальний рік (семестр) здобувач забирає свій примірник та зберігає його протягом всього терміну навчання.
 15. У разі невчасної передачі індивідуального плану до факультету (підрозділу) здобувач вважається таким, що не спланував свого навчання на наступний навчальний рік (семестр). Це є грубим порушенням та може призвести до невиконання робочого навчального плану за відповідною освітньою програмою. За невиконання індивідуального навчального плану здобувач відраховується.
 16. Усі навчальні дисципліни, внесені здобувачем до свого індивідуального плану, є обов’язковими для вивчення. Якщо здобувач не буде відвідувати заняття з навчальної дисципліни, яка є в його індивідуальному плані, він буде мати академічну заборгованість.

Зі зведеним графіком освітнього процесу Ви можете ознайомитися на нашому корпоративному інформаційно-освітньому порталі у вкладці освітня діяльність.

Порядок реєстрації здобувачів вищої освіти в автоматизованій системі управління навчальним закладом (розклад занять) для доступу до переліку вибіркових дисциплін.