Монографії

Згідно «Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій» (наказ ДСНС України № 475 від 29.09.2016 року), одним із основних видів наукової і науково-технічної діяльності є підготовка монографій, які є результатом винахідницької та науково-дослідної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників нашого навчального закладу.
Монографія – наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам.
Є два типи наукових монографій:
Наукова монографія як науково-дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Дана монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів наукового, дисертаційного дослідження.
Наукову монографію характеризує єдність змісту, вона свідчить про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона замінює дисертаційну роботу. Обсяг індивідуальної монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як дисертація, має становити не менше 10 авторських (друкованих) аркушів у галузі технічних і природничих наук і не менше 15 авторських аркушів у галузі гуманітарних і суспільних наук.
Другий тип наукової монографії – це наукова праця, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації і є однією з основних публікацій за темою дослідження, при цьому до неї висуваються такі вимоги: – обсяг – не менш як 5–6 обліково-видавничих аркушів (монографія до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна бути не менше 10 обліково-видавничих аркушів);
– наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю;
– наявність рекомендації вченої ради науково-дослідної установи або вищого навчального закладу;
– наявність міжнародного стандартного номера ISBN;
– тираж не менше 300 примірників (для докторських
дисертацій).
Монографії за 2015 рік
Монографії за 2016 рік
Монографії за 2017 рік
Монографії за 2018 рік
Монографії за 2019 рік
Монографії за 2020 рік