Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України здобувач НУЦЗ України має право формувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням власного творчого потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів і здійснювати вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.

Здобувачі першого року навчання на перший семестр не обирають вибіркові навчальні дисципліни. Здобувачі вищої освіти записуються на вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формують свій індивідуальний план в послідуючих семестрах після першого, згідно з відповідними робочими планами.

Користуватися навчально-методичним забезпеченням, отриманим на кафедрі, бібліотеці або викладеним у вільному доступі на порталі бібліотеки.

Вільно користуватися ресурсами бібліотеки: книжковим фондом, електронним каталогом, Інтернетом.

Крім цього, здобувачі вищої освіти:

- Мають право входити до складу Студентської ради Національного університету цивільного захисту України та/або наукових товариств студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених університету.

- Займатися науковими дослідженнями в наукових гуртках та наукових товариствах курсантів, студентів.

- Отримувати консультації науково-педагогічних працівників відповідно до розкладу навчальних занять та графіка консультацій.

  • Звертатися через студентську раду університету або самостійно до керівництва університету з питаннями щодо забезпечення належних побутових умов проживаннястудентів у гуртожитках.

На корпоративному інформаційно-освітньому порталі у вкладці «Освітня діяльність».